Į Laisvę 1983 87(124)

    T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................................ 2

Antanas Butkus: Jėgų telkimas laisvinimo darbui ......... 8

Juozas Kojelis: Idėjos prie Pacifiko ................... 18

V. Akelaitis: Minties jėga ir dvasinė šviesa ........... 28

Regina Stančikaitė, Linas Polikaitis, Ginta Palubinskaitė,

Gintautas-Tadas Dabšys, Dalytė Trotmanaitė ir

Gintaras Grušas: Jaunimas apie PLJ kongresą ............ 32

J. Kj.: Idėjos ir išvados............................... 42

Feliksas Palubinskas: Šios pastangos davė vaisių ....... 44

Balys Gaidžiūnas: Jis per gyvenimą ėjo dideliu įžvalgumu 47

Gintė Damušytė: Lietuvos pogrindžio spauda ............. 50

Pasaulio Lietuvių Dienos ............................... 61

V. Rociūnas: Didysis rūpestis — lietuviška parapija .... 62

Dr. Kazys Eringis: Romo Kalantos aukos dešimtmetis ..... 74

Vedamieji .............................................. 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas,
   1501 Riverside Drive  Burbank, CA. 91506, USA

Edmundas Arbas, Tarybos prezidiumo sekretorius,
306-22nd Street
Santa Monica, C A 90402, USA

Dr. Zigmas Brinkis, Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, CA.

Juozas Kojelis, Tarybos prezidiumo narys, Santa Monika, CA.

Dr. Kazys Ambrazaitis, Dunes Acres, Chesterton, Ind.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont. Kanada

Juozas Ardys, Fairview, Penn.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas, Europos LFB pirm., Muenchen, Vokietija

Alina Grinienė, Muenchen, Vokietija 

Dr. Petras Kisielius, Cicero, III.

Balys Raugas, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas,

415 Main St., Delran, N.J. 08075

Vacys Rociūnas, “J Laisvę” red., Independence, Ohio

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

#

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 9:1305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Nr. 87 (124) 1983 BALANDIS

"AUŠROS” METAI

POLITIKOS ŽURNALAS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas, Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA