SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

Giliai dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir visiems lietuviams už rūpinimąsi Lietuvos reikalais bei atodaira Lietuvos diplomatinei ir konsularinei tarnybai. Taip pat reiškiu gilią padėką tiems lietuviams, kurie savo pinigine ir moraline parama prisidėjo prie Lietuvos valstybės namo pagerinimo.

Linkiu, kad Naujieji Metai visiems būtų sėkmingi asmeniškai ir prasmingi Lietuvos laisvės byloje’’.

Dr. Stasys A. Bačkis. Lietuvos atstovas

Džiaugiamės ir laisvojo pasaulio lietuvių gyvastingumu. Sukaktuvinės Australijos Lietuvių dienos, Vll-tasis Pietų Amerikos Lietuvių kongresas, Vasario 16-tostos gimnazijos 30 metų sukaktis, tradicinė Europos Lietuviškųjų Studijų savaitė, IV-tasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas Chicagojetai vis tie mūsų gyvenimo žiedai, įpinti į praėjusių metų vainiką. Pirmosios Lituanistikos katedros laisvajame pasaulyje įsteigimas Chicagoje buvo iškiliausias šių metų užmojis, kurio svarba ir reikšmė dar labiau išryškės kelyje į ateitį. Visa tai teikia paskatinimo ir drąsos viltingai žiūrėti į 1982-uosius metus.

Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė teranda kelią į kiekvieno lietuvio širdį. Naujųjų metų tėkmėje dar stipriau liudykime savo tautinę ištikimybę pavergtai Lietuvai .

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

“Galimas dalykas, kad nauji tragiški įvykiai Rytų Europoje, kurie jaudina visą pasaulį, vienaip ar kitaip atsilieps ir mūsų Tėvynėje. Budėkime ir būkime pasiruošę visokiems netikėtumams. Mus džiugina kovojančių tautiečių ryžtas Lietuvoje, jaudina jų pasiaukojimas ir kančios, padėkime jiems kuo galėdami.

Laisvojo pasaulio lietuviai, suglauskime savo eiles, nenustokime vilties ir ryžtingai siekime vieno tiksloLAISVĖS LIETUVAI!”

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

“Taipgi visiems linkiu laimingų 1982 metų. Tegu laisvojo pasaulio lietuviai puoselėja lietuvybę, brangina lietuvių kalbą, išugdo jaunąją lietuvišką kartą ir visi įsijungia į savo tikėjimo lietuviškas parapijas, o pavergtiejitegu nepalūžta, sėkmingai kovodami prieš pavergėją”.

Vytautas Kutkus, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas

“Lai Nauji 1982 metai uždega visus išeivijos lietuvius nauju entuziazmu. Broliška meilė tejungia mus pasišvęsti kovai iki laimėjimo”.

Amerikos Lietuvių Taryba

Jungdamiesi į visų šių linkėjimų grandinę, Lietuvių Fronto bičiuliai trokšta, kad Naujieji Metai atneštų visiems vilties, meilės, ramybės ir pagarbos vieni kitiems mūsų konkrečiose Lietuvos laisvės ir Tautos išlikimo pastangose.

Lietuvių Fronto Bičiuliai