JAUNIMAS AVANGARDE

VEIKSNIUOSE IR VEIKLOJE

Demokratiškai besitvarkanti Lietuvių Bendruomenė vystosi lyg sveikas medis: kamienas laiko storas ir plonesnes šakas, kurios leidžia naujas metūges, pumpurus, skleidžiasi žiedais ir neša vaisių. Simbolinę kalbą pervedus į tiesioginę, veik visuose Lietuvių Bendruomenės organuosePLB valdyboje, kraštų valdybose, tarybose ir daugelio apygardų bei apylinkių valdybose sutiksime visų generacijų atstovus, nors pagrindinę lietuvišką atsakomybę pilnai jau yra prisiėmusi vidurinioji karta. Šitokį LB-nės vystymąsi reikia laikyti veik stebuklu, turint galvoje objektyvias tautinėms bendruomenėms nepalankias sąlygas ir nesuprantamiems tikslams tarnaujančias iš mūsų pačių kilusias griaunančias rikiuotes.

Kai kas savo laiku būkštavo, kad besikurianti Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjunga pasuks savais keliais.

Tačiau nuogąstavimai nepasitvirtino. Nors kūrimosi pradžioje iš pačio jaunimo tarpo buvo balsų, gundančių PLJ sąjungai laikyti distanciją nuo Lietuvių Bendruomenės, tačiau Bendruomenės vadovų pagarba demokratiniams principams, taktas, ištvermingas pasiaukojimas lietuviškam darbui ir brutalios neatsakomingų žmonių atakos prieš Bendruomenę ir jos veikėjus lietuviškame gyvenime aktyviai besireiškiančią jaunąją kartą pilnai įrikiavo į Lietuvių Bendruomenės eiles. Jaunoji generacija, bent kalbant apie JAV-es ir Kanadą, yra ne iliuzorinė, bet reali lietuviškos gyvybės nešėja. Jau dabar šis jaunimas į Lietuvos laisvinimo veiklą ateina su nauja dinamika, naujomis idėjomis ir nauja veiklos taktika. Šį teigimą norime pailiustruoti trimis pavyzdžiais.

“Į Laisvę” redakcija