DEMONSTRACIJOS PHILADELPHIJOJE

Birželio 14-15 d.d. įvyko Baisiojo Birželio įvykių paminėjimas, kurio centre buvo jaunimo suorganizuotos demonstracijos, susilaukusios atgarsio visuose Philadelphijos žinių kanaluose: amerikiečių spaudoje, radijo ir televizijos programose. Jau keleri metai Philadelphijos lietuviai reikšmingais lietuviškų švenčių minėjimais išeina iš savos parapijos ribų ir atsigręžia į gyvenamo krašto visuomenę, kada dar 90% kitų vietovių minėjimai neišsimuša iš nuostolingos rutinos: svečio prelegento paskaita, rezoliucijų priėmimas, dainos, aukų rinkimas.

Šiais metais 40 Lietuvos okupacijos sukaktis ir Baisiojo Birželio įvykiai Philadelphijoje vėl prasmingai paminėti jungtinėmis Philadelphijos LJ sąjungos skyriaus, LB Philadelphijos bei pietinės New Jersey apylinkių ir latvių jaunimo pastangomis.

Susirakinę Philadelphijos LJS-gos nariai pavaizduoja baltų politinius kalinius sovietų kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose

Visos nuotraukos iš budėjimo Philadelphijoje Aušros Bagdonavičiūtės

Demonstracijų kalbėtojai: “Reader’s Digest” redaktorius Kenneth Tomlinson (kairėje) ir kongresmanas Charles Dougherty; dešinėje kun. M. Kirsons

Užbaigiamoje budėjimo programoje “Lietuva brangi” dainavo sol. O. Pliuškonienė, invokaciją kalbėjo kun. M. Kirsons, kalbas pasakė kongresm. Ch. Dougherty ir red. K. Tomlinson; programai vadovavo JAV LB vis. reik. tarybos narys R. Česonis

Jūratė Stirbienė, budėjimo koordinatorė, redaktoriui Kenneth Tomlinson įteikia antalogiją “Lithuanian Writers in the West”; dešinėje latvių jaunimo veikėjas K. Sveilis.

Apačioje — standai su polit. kalinių sąrašais ir kovotojų nuotraukomis

Planavimas prasidėjo balandžio mėnesį, kai Philadelphijos LB apylinkės valdyba paprašė jaunimo sąjungos skyrių suruošti ką nors naujo, kad visuomenės dėmesys būtų tikrai atkreiptas į Lietuvos okupaciją ir birželio įvykius. Kadangi jaunimas jau turėjo patirties 24-rių valandų budėjimo organizavime 1978 m.Vasario 16-tos proga, nutarta tą patį pabandyti, tik didesniu mastu. Buvo nuspręsta budėjimą ruošti birželio 14-15 savaitgalį, skersai gatvės nuo Laisvės Varpo ir Nepriklausomybės Salės. Čia yra aikštė — graži, erdvi. Rimantas ir Jūratė Stirbiai, pagrindiniai organizatoriai, išrūpino leidimus.

Kol jaunimas ruošėsi budėjimui, Philadelphijos LB apylinkės valdyba išrūpino audienciją pas Philadelphijos arkivyskupą kardinolą John Krol. Audiencija įvyko gegužės 21 d. Jos metu kardinolui paaiškinta apie 40 metų okupacijos sukaktį, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikas, tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Taip pat kardinolas buvo paprašytas paskelbti birželio 15-tą dieną Maldos Diena už Lietuvą visoje arkivyskupijoje. Kardinolas sutiko ne tik paskelbti Maldos Dieną, bet dar paskirti visą puslapį Lietuvos klausimui The Catholic Standard and Times. Philadelphijos ir Allentown vyskupijų katalikų savaitraštyje.

Dvi savaites prieš numatytą minėjimą jaunimas pradėjo smarkiai ruoštis. Planuota, posėdžiauta, dirbta. Buvo paruošti pranešimai dienraščiams, televizijos, radijo stotims, padaryti trys didžiuliai plakatai su budėjimo tikslų nurodymu: “Paminėti . . .” (To commemorate), “Liūdėti” . . . (To mourn), “Protestuoti” . . . (To protest); padidinti kelių mūsų rezistentų atvaizdai, surašyti ilgi, ilgi sąrašai su tik dalimi ištremtų į Sibirą žmonių pavardėmis, parašyti tekstai skaitymui per garsiakalbius budėjimo metu. Stirbių namuose, kur įsisteigė ruošos darbų būstinė, jaunimas rinkdavosi tuoj po darbo ar pamokų ir dirbdavo iki ankstyvo ryto.

Šeštadienį, birželio 14 d. ryte lietuvių ir latvių jaunimas jau triūsė numatytoje vietoje. Nors budėjimas neturėjo prasidėti iki vidudienio, tačiau reikėjo viską sustatyti. Pagaliau viskas buvo paruošta. Lygiai 12 vai. buvo pakeltos visų trijų Pabaltijo valstybių vėliavos, sukalbėta malda (kun. K. Sakalauskas) ir paaiškinti šio budėjimo tikslai (G. Mironas). Po šių trumpų atidarymo ceremonijų prasidėjo 24-rių valandų budėjimas. Jaunimas skaitė ištraukas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų ir kitos pogrindžio literatūros, pavardes ir “nusikaltimus” tų, kurie buvo ištremti į Sibirą. Tuzinas lietuvių ir latvių jaunuolių, susirakinę grandinėmis, ir ant krūtinių bei nugarų prisisegę lietuvių ir latvių rezistentų pavardes, vaikštinėjo po aikštę ir Philadelphijos istorinį rajoną. (Šis rajonas pritraukia labai daug turistų). Gatvių sankryžose buvo dalinami atsišaukimai, kuriuose pristatyta Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėtis, 40 metų okupacijos sukaktis, kultūrinis genocidas, tautos pasipriešinimas okupantui, psichologinis teroras ir kova prieš tikėjimą.

Saulei leidžiantis, įvyko pamaldos, kurias pravedė kun. Kazimieras Stewart. Į pamaldas atvyko ir būrelis vyresniųjų. Budėjimas tęsėsi visą naktį. Vis buvo skaitomi tekstai, dainuojamos liaudies dainos. Vienintelė pertrauka įvyko, kai buvo rodomos 11-tos valandos žinios per TV. Tada visas jaunimas susirinko apie televizorių, kurį atsivežė vienas iš demonstrantų. Sukinėta visi kanalai, tikintis, kad bus perduotos žinios apie budėjimą. Nenusivilta. Visos trys pagrindinės stotys minėjo ir rodė jaunimo demonstracijas. Vėliau jaunimas sužinojo, kad ir per 6-tos valandos žinias jie buvo paminėti. Visi buvo labai laimingi, nes pagrindinis tikslas jau buvo atsiektas — Philadelphijos amerikiečių visuomenei buvo pranešta apie Lietuvos padėtį.

Saulei tekant, visiems budėtojams vos pastovint, buvo kitos pamaldos, kurias pravedė latvių pastorius M. Kirsons.

Sekmadienio rytą Šv. Andriejaus bažnyčioje įvyko Baisiojo Birželio minėjimo mišios, kurias laikė kun. dr. Kazimieras Širvaitis, koncelebruojant kun. Kajetonui Sakalauskui. Organizacijos dalyvavo su vėliavomis, giedojo “Vilties” choras ir solistė Ona Pliuškonienė. Pamokslą pasakė kun. Širvaitis. Mišiose dalyvavo Philadelphijos dienraščio “The Bulletin” korespondentė, kuri sekančios dienos laidoje parašė ilgą straipsnį apie minėjimą ir lietuvius.

Po Mišių visi susirinko budėjimo aikštėje užbaigiamosiom ceremonijom. Vadovaujant JAV LB visuomeninių reikalų tarnybos nariui Rimui Česoniui, jos pradėtos Amerikos himnu. Solistą Ona Pliuškonienė sugiedojo “Lietuva brangi*’. Invokaciją pasakė pastorius Kirsons. Pagrindines kalbas pasakė JAV kongresmanas Charles Dougherty iš Philadelphijos ir vienas iš Reader’s Digest redaktorių, Kenneth Tomlinson, iš Washingtono. Uždarymo ir padėkos žodį tarė Jūratė Krokytė-Stirbienė, vyriausia budėjimo organizatorė ir Karlis Cerbulis, latvių jaunimo atstovas. Sugiedojus trijų Pabaltijo valstybių himnus, nuleistos vėliavos, ir 24-rių valandų budėjimas buvo baigtas.

Šis savaitgalis atsiekė kelis tikslus. Pirmiausiai, per televiziją, radiją ir laikraščius amerikiečių visuomenė painformuota apie Lietuvos okupaciją ir jos padėtį. Demonstracijas plačiai aprašė visi Philadelphijos laikraščiai: “The Philadelphia Daily News”, “The Philadelphia Inquirer”, “The Philadelphia Evening Bulletin”, “The Catholic Standard and Times”.

Antra, sujungė lietuvių ir latvių jaunimą, kad galėtumėm ir toliau dirbti prieš bendrą priešą. Net antros, trečios kartos tautiečiai įsijungė į jaunimo tarpą, išgirdę apie demonstraciją per radiją. O gal, svarbiausia, jaunimas išmoko organizuoti didesnį įvykį. O tai yra labai svarbu, kad ateityje būtų kas moka efektingai skleisti Lietuvos vardą ir ginti jos reikalus.

Demonstracijų organizavime daugiausiai pasidarbavo Jūratė ir Rimantas Stirbiai, R. Melnikas, A. ir G. Dragūnai, D. Pliškonytė, J. Zerr, P. Vaškys, D. ir V. Rukšiai, G. Gečytė, V. ir V. Volertai, A. Šalčiūnas, V. Bendžiūtė, A. Bagdonavičiūtė, A. ir V. Maciūnai, G. Ardys, M. Klausa, V. Surdėnas, C. Roman, A. ir J. Česoniai.

Gintarė Gečytė