NAUJOS KNYGOS

Petras Gudelis. JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. II dalis. viešo-sios veiklos laikotarpis (1919.III.22 - XI. 20); išspausdinta 600 egz. autoriaus parūpintomis lėšomis. Orientacinė knygos kaina 20 vokiškų markių; 220 pusl. Santrauka vokiečių ir anglų kalbomis. Spaudė pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press) Brooklyne, N.Y. 1979. Amerikoje knyga gaunama šiuo adresu: Mr. J. Šepetys, 242 W. Svanah, Detroit, Mich. 48203.

Juozas Kralikauskas, ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS, premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos klubas, spaudė "Draugo” spaustuvė Čikagoje 1978. Viršelis dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės; 186 psl., kaina 5.00 dol.

Aloyzas Baronas, LAIVAI IR UOSTAI, romanas. Išleido Liet. Knygos klubas, spaudė "Draugo" spaustuvė Čikagoje 1979. Viršelis Nijolės Vedegytės-Palubinskienės; 276 pusl., kain 7.00 dol.

Jurgis Gliauda, PERLOJOS RESPUBLIKA, premijuotas romanas. Išleido Dzūkų draugija Chicagoje. Kalbų lygino Pranas Razminas. Viršelis dail. Petro Aleksos. Spaudė "Draugo" spaustuvė, tiražas 1000 egz., 370 pusi.; kaina nepažymėta.

Dr. Alex Shtromas, WHO ARE THE SOVIET DISSIDENTS? 19 pusl. brošiūroje. kurių išleido Bradfordo un-to Taikos studijų institutas, autorius aptaria rusų ir nerusų tautų Sovietijoje disidentinius sąjūdžius, pačius disidentus ir tuo reikalu duoda kai kurių sugestijų Vakarams. Brošiūra gaunama šiuo adresu: P. van den Dungen, School of Peace Studies, University of Bradford, BRADFORD, BD7 1DP, Great Britain, kaina 60 p.

Azorin, PIRMASIS STEBUKLAS, ispanų rašytojo José Martinez Ruiz novelės; vertė Povilas Gaučys, viršelis Vytauto Virkau, kalbų žiūrėjo Pranas Razminas. Išleido ROTA. spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicagoje; 197 pusl., kaina nepažymėta.

A. P. Bagduons, PRUO GINTARA LONGA, eilėraščių rinkinys žemaitiškai su pirmąja žemaičių kalbos gramatika "Užvenčio tarmės pagrindai", 93 p. Išleido Šviekšniškių d-ja Čikagoje, 1978 m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 400 egz., kaina nepažymėta.

Joseph Ehret, BLICK IN DIE ZEIT, Eine weltpolitische Umschau. Basel 1978 (Šveicarijoje), 52 psl.

(Šioje studijoje prof. Juozas Eretas įžvalgiai svarsto pasaulio politikos problemas didžiųjų pasaulio jėgų trikampio —  Amerika: Kinija: Rusija — poveikyje).

Albinas Baranauskas, RUDENYS IR PAVASARIAI, arba Užplynių Pultinevi-čius namie ir svetur; III dalis. Viršelis dail. V. O. Virkau. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, spaudė Draugo spaustuvė 1978 Čikagoje, 389 psl., kaina $8.00.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, IV tomas, pogrindžio leidinys, Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31; 1976-1978. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms Leisti Sąjunga Čikagoje; viršelis ir iliustracijos —    seselės Mercedes. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje 1978 metais. 477 psl., kaina — 4 dol. minkštais viršeliais, 6 dol. kietais viršeliais.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽINYNAS (World Lithuanian Catholic Directory) 1979 metams. Lietuvių vyskupų, kunigų, parapijų (laisvajame pasaulyje), vienuolijų, katalikiškų laikraščių bei žurnalų, svarbesnių institucijų bei centrinių organizacijų sąrašas su adresais ir telef. numeriais lietuvių ir anglų kalba. Minkštais viršeliais, 79 psl., kaina $5.00. Mecenatas kun. Pijus Cėsna, išleido ALRK Kunigų Vienybė. Gaunama 351 Highland Blvd., Brooklvn, NY 11207.


Šio numerio kaina 4.00 dol.