Kūrybos vakaras

BIČIULIAI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

Tryliktasis Los Angeles LFB suorganizuotas literatūros vakaras buvo skirtas rašytojo laureato Jurgio Gliaudos kūrybai. Įvadinį žodį tarė rašytoja Alė Rūta. Kūrybos pavyzdžius skaitė pats autorius ir dramos sambūrio aktoriai. Solistei akompanavo pianistė Raimonda Apeikytė.

Jurgio Gliaudos knygų paroda. Jo kūryba atžymėta aštuoniomis premijomis.

Rašytojas laureatas Jurgis Gliauda skaito savo kūrybą.

Nuotraukos L. Kanto

Solistė Ona Pliuškonienė iš Philadelphijos Gliaudos kūrybos vakare atliko lietuvių kompozitorių bei harmonizuotų liaudies dainų koncertą ir sužavėjo publiką.

Ištrauką iš premijuotos novelės “Šalia milžinų” skaito aktoriai — Saulius Matas, Manfredas Prišmantas ir Dalila Mackialienė.

Dr. Vytautą Dambravą JAV ambasadorius EI Salvadore apdovanoja Tarptautinės Komunikacijos agentūros diplomu ir žymeniu už tarnybinius nuopelnus jo 25 m. tarnybinės sukakties proga. Vytautas Dambrava yra aukščiausiai atsiekęs, jei ne vienintelis, politinių pabėgėlių kartos lietuvis Amerikos diplomatinėje tarnyboje.

Atsidėkodami už realų prielankumą kovojančiai Lietuvai, Kalifornijos lietuviai stipriai parėmė kongresmano Robert K. Dornan perrinkimą į JAV Kongresą; nuotraukoje E. Arbas, D. Ja-saitytė, Dornan, L. Kojelis (komiteto pirm.) ir N. Nyerges

LFB darbuotojai susitinka su PLB valdybos pirm. V. Kamantu; iš kairės — dabartinis “Į Laisvę” administratorius Jonas Prakapas, buv. adm. Aleksas Kulnys ir LFB centro valdybai rinkti komisijos pirm. Ignas Medžiukas.    Nuotrauka L. Kanto

 

Tomas Venclova (kairėje) ir dr. Aleksandras Štromas, “Į Laisvę” bendradarbiai, laisvuosius Vakarus iš okup. Lietuvos pasiekę disidentinio judėjimo Lietuvoje aktyvistai, ir toliau tebedalyvauja lietuvių tautos ir išeivijos lietuviškuose rūpesčiuose. Kai kurie kiti paskutinio laiko išeiviai, su džiaugsmu čia sutikti ir su viltimi priimti, iš tų rūpesčių pilnai ar dalinai jau yra išsijungę.