VEDAMIEJI

KODĖL TAIP ĮVYKO?

Su naujuoju Vliko pirmininko išrinkimu dar labiau tapo visuomeniniame- politiniame sektoriuje išryškintas idealistinės ir oportunistinės dvasios išsiskyrimas. Sovietinis misijonierius Vytautas Kazakevičius, nusilenkdamas “doriesiems” išeivijos lietuviams, ir dabartinio sąmyšio organizatoriai, pagarbų reikšdami “švarios dvasios lietuviams”, kaltinančius pirštus nukreipia į tuos pačius idealistinės dvasios tremties visuomenėje nešėjus, į tuos pačius visuomeninius susigrupavimus, į tų pačių spaudų. Mes gi drįstame viešai suabejoti dorumu ir švaria dvasia tų, kurie savo ambicijas tenkina sovietiniais metodais, skaldydami politinių susigrupavimų likučius, išvaikydami nusipelniusius visuomenės veikėjus, nakties tamsoje pakeisdami politinių fikcijų iškabas. Tačiau nenorime laiko gaišinti ir juos smerkdami. Vargu tai turėtų kokios prasmės. Gal prasmingiau būtų prisiminti priežastis, kurios prie dabartinės būklės VLIK-ų privedė, nors pozityvios ir veiksmingos rolės VLIK-ui Lietuvos laisvinimo darbe pramatyti vargu šiuo metu įmanoma.

Labiausiai VLIK-ų smukdė per ilgas toleravimas įsiveisusių negerovių. Pagrindinė jųtai vyriausioje Lietuvos laisvinimo vadovybėje dalyvavimas išnykusių organizacijų atstovų, kurių daugumas jautėsi ir kalbėjo tautos vardu. Jie tapo nepakeičiami, nes tik patys prieš save tenešė atsakomybę. Gerai, kad 2-3 žmonių “organizacijos” atstovas sąžiningas žmogus, bet patirtis parodė, kad jis irgi lengvai nustumiamas, kai kitoje vietoje atsiranda 4-5 asmenų kitokio nusistatymo “dauguma”. Lietuvių Fronto bičiuliai metai iš metų siūlė aptarti VLIK-e dalyvaujančios organizacijos kvalifikacijas, bet vis susilaukdavo VLIK-o griovėjų kaltinimų.

Nebeveikiančių organizacijų dalyvavimas VLIK-e paprastai buvo teisinamas “šventu” tęstinumo principu. Tačiau, VLIK-ų padarius svetimų valstybių piliečių organizacija ir ant sritinių susigrupavimų galvų užmovus rezistencines kepuraites, tęstinumo esmė buvo sugriauta. O vis norėta valgyti tęstinumo vaisius, pakirtus tęstinumo šaknis. Dabartiniai įvykiai parodė, kad tie vaisiai gerokai sukirmiję.

VLIK-as nusilpo ir dėl pajėgesnių darbininkų stokos. Nebesant gyvesnių idėjų ir nebevykdant didesnių darbų, rutina tapo veiklos pagrindu. Tiesa, pajutęs savo negalias, pats VLIK-as darė nutarimus organizuoti spec. komisijas darbams planuoti, statutui keisti, bet nebeturėta valios ir, tur būt, jėgų savo nutarimams vykdyti.

Su naujuoju VLIK-o pirmininku ir valdybos dauguma šio organo ateitis atsidūrė didelio klaustuko

šešėlyje. Norėtume, kad mūsų abejojimai nepasitvirtintų ir kad labai nepagirtinu būdu į VLIK-o vadovybę įsiveržę žmonės suprastų, jog VLIK-as yra Lietuvos valstybingumo tęstinumo simbolis, o ne tarvusavio kivirčų ir nesantaikos arena. O taip pat jie turėtų praregėti, kad kovojimas už tegu ir draugiškos valstybės detantės su Lietuvos okupantu politikų dar nėra kova dėl Lietuvos laisvės.

*

Į LAISVĘ aukos 1978 metais:

$200.00 — dr. K. Ambrozaitis, V. Baleišytė $100.00 — LFB Los Angeles skyrius

$50.00 — dr. Z. Brinkis, E. Deveikis, J. Mikonis, V. Naudžius, dr. P. Žemaitis

$40.00 — A. Šležas

$25.00 — J. Ardys, R. Bureikienė, K. Gasparėnas, J. Litvinas, kun. S. Morkūnas, A. Raulinaitis, V. Rociūnas, J. Urbonas, J. Žilionis $20.00 — V. Mažeika, J. Vidmantas

$15.00 — V. Akelaitis, K. Bružas, K. Gimžauskas, A. Grigaitis, J. Jurgilas, Rev. P. Ragažinskas, S. Vilinskas

$10.00 — V. Butkys, S. Čepas, S. Džiugas, V. Garbenis, A. Giniotis, kun.

R. Krasauskas, J. Kuprionis, J. Muraška, A. Pocius, L. Reivydas, St. Rudys,

J.    Šiaučiūnas, A. Skučas, I. Straukas, J. Žadeikis, J. Žaliaduonis

$9.00 —J. Jasulaitis, A. Orvidas, kun. J. Tautkus, kun. J. Velutis $6.00 — J. Ambrizas, V. Aušrota, J. Baužys, A. Čekauskas, J. Damušis, V. Kazlauskas, R. Kungienė, V. Maželis, E. Pakulis, B. Raugas, V. Rutelionis,

K.    Sakalauskas, A. Velavičius

$5.00 — G. Mironas, J. Gepneris

$4.00 — A. Damijonaitis, K. Dočkus, J. Gylys, I. Kazlauskas, kun. L. Kemėšis, K. Račiūnas, J. Stelmokas, A. Vasaitis

$2.00 — V. Banelis, J. Roland, J. Staniškis, J. Starzdas

$1.00 — G. Budrytė, P. Česūnas, M. Čyvas, J. Gruzdis, A. Kareiva, kun. M. Kirkilas, S. Mališka, K. Palčiauskas, V. Palonas, J. Parvys, A. Reventas, V. Šalkūnas, J. Stepanas, A. Vaitiekūnas, P. Valonis

Be anksčiau paskelbtųjų, “Į Laisvę” aukomis per mūsų bendradarbę A. Vaisiūnienę dar parėmė šie Venecuelos lietuviai: A. Biskys, B. Deveikis, A. Dugnas, E. Gutauskienė, dr. A. Jaloveckas, S. Jankauskas, P. Kriščiūnas, J. Kukanauza, M. Kvedaras, V. Lesiūnas, J. Mažeika, J. Menkeliūnas, V. Moigis, E. Nelsaitė, G. Orentas, kun. A. Perkumas, G. Statkuvienė, B. Šimukonis, A. Šulcas, S.    Tamošaitienė, dr. F. Zubras, R. Zavadskas, P. Žilius.