Į Laisvę 1972 56(93)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ........................... 2

Kęstutis Kazimieras Girnius:

     Išeivijos ateitis jaunimo perspektyvoje 4

Aloyzas Baronas: Talentai ir įsakymai ..... 13

Mykolas Naujokaitis: Su Levu 113 .......... 22

Antanas Gintaras Razma: Pasaulio Lietuvių

     Jaunimo kongresas — didysis bandymas . 26

Juozas Kojelis: Poetas publicistikoje ..... 29

Solidarumas su tauta ...................... 37

Veiksniuose ir veikloje ................... 44

Lietuvių Fronto Bičiulių gretose .......... 60

Spauda, radijas, knygos ................... 69

“Į Laisvę” vedamieji ...................... 78


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba
6441 So. Washtenaw Ave. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis,Los Angeles, Calif.

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas,Rochester, New York

Aleksas Kulnys,Rolling Hills Estates, California

Pilypas Narutis,Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma,Joliet, Illinois

Antanas Sabalis,Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas,Los Angeles, California

Lietuvių Fronto Bičiulių
vyr. tarybai taip pat priklauso LFB kraštų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktorius


Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba

Dr. Kajetonas J. Čeginskas(Švedija), sekretorius

Jurgis Barasas(Vokietija), iždininkas

Alina Grinienė (Vokietija), biuletenio redaktorė

Kun. Bronius Liubinas(Vokietija), ELI vedėjas

J. A. V. ir Kanados Lietuvių Fronto BičiuliųCentro Valdyba

Leonardas Valiukas, pirmininkas Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075

Žibutė Brinkienė, vicepirmininkė
Laima Kulnienė, vicepirmininkė 
Edmundas Arbas, vicepirmininkas 
Balys Graužinis, vicepirmininkas 
P. Algis Raulinaitis, iždininkas 
Jonas Prakapas, sekretorius

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu:

Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif..90034

Metinė “Į Laisvę” žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje5.00 doleriai, visur kitur3.00 doleriai; atskiro numerio kaina2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvą, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

POLITIKOS ŽURNALAS 1972 — GRUODIS — NR. 56 (93)

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.
Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis,Redaktorius/Editor
Post Office Box 34461
Los Angeles, California 90034

Aleksas Kulnys,Administratorius/Circulation Manager
3 Silver Eagle Road
Rolling Hills Estates, California 90274

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.