PRAPUOLENIO LAIŠKAI ŠKIRPAI

Berne, 1945 m. birželio 30 d.

J. E.
Ponui Ministeriui K. Škirpai
P a r y ž i u j e
5, rue de Messine

Didžiai Gerbiamas ir Brangus Pone Ministeri,

Lai būna leista man, nors paskubom, pasidžiaugti ir tikrai nuoširdžiai, kad Jums pavyko iš taip klaikių Gestapo rankų išlikti ir gyvam ir sveikam ir galiausiaiParyžiuje nusileisti.

Tikrai būtų malonu, jei turėčiau galimybę apie visų Jūsų odisėjų, nuo suėmimo dienosbirželio 10 ligi amerikiečių įspūdingo išlaisvinimo —    ką nors konkrečiau patirti. Aiškužymiai maloniau būtų, jei rastųsi galimybė keletą valandų Jūsų malonioje šeimoje, kaip kad Berlyne ar Sonnenburge, buvojant, paplepėti —    praeities, dabarties ir ateities vargais kartu pagyventi. Na, bet noriu tikėti, kad vienų gražių dienų, Europai amerikietišku tempu gyventi pradėjussienos atsidarys.

Kas liečia manetai nedaug tereikėjo, kad ir vėl būtų tekę, tik žinoma ne kartu su Jumis, dalintis kalinio likimu. Po to, kai spalio mėn. 15 d. grįžęs iš, mano akimis žiūrint, būtinai legalios, kartu su Dr. P. Padalskiu, tuo metu (IX.15 - X.8) dar neužimtoje Žemaitijoj atliktos kelionėsradęs savo kambaryje paliktus tam tikrus, mano saugumu susirūpinimo ženklus, nepanorau antrų kartų būti Gestapo “glostomas” irnieko nedelsdamas, dingau. Po keletos savaičių, atgimęs L. Šarūnuaišku, kaip ir kiekvienas naujagimis, jau be barzdosklaidžiojau Šveicarijos pasieny, kol galų gale Vokietijos kūnui jau šalant, to klaikaus siaubo atsikračiau. Dabartiniu metugyvendamas tikrai malonioje, jaukioje ir taip širdingoje pono Ministerio p. Turausko šeimos aplinkoje—jaučiausi taip patenkintaskad šias valandas laikau savo gyvenimo smaguriavimu. Eidamas “garbingas” L. P. Komiteto sekretoriaus pareigas, krepštinėjuosi, kaip toji, daugiau žalos nei naudos darydama pelytė, po biurų, vis daugiau ir daugiau Amerikos kryptim besidairydamas. Na, o koks iš manęs sekretoriusJums tas yra labai gerai žinoma! Šiam titului skirtų nusišypsojimųpuikiausiai įsivaizduodamaspriimu.

Taigi, nuo to laiko iš aktyvaus politinio gyvenimo buvau išniręs ir kų nors konkretesnio apie paskutiniojo meto nutarimus girdėti neteko. Kas liečia dabartinį metų, tai tikrai gražų veikimų ir, kiek atrodo, visai vaisingų, yra išvystęs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Komitetui pirmininkauja Kun. M. Krupavičius, visų buvusių partijų ir jaunųjų sąjūdžių atstovams harmoningai akompanuojant. Nieko konkretesnio neturiubet kiek pasiekusios žinios yra teisingosSąjungininkai Komiteto veikimų pakenčia. Kaip ilgai šis pakentimas tęsismatysim!

Kas liečia dabartinį metųleidžiu sau samprotauti, kad ligi sovietų - anglosaksų karo galimos pradžios, Lietuvių Aktyvistų Frontas atostogauja. Ir kišti pirštus tarp durų, kai anglosaksai veda taip jiems tipingų realinę politikų, nemanyčiau, kad tai būtų tikslu ir protinga. Iš kitos gi pusėsMaskvos nusistatymas mūsųkaip Kriegsverbrecheriųžvilgsniu, yra per daug aiškus. Dar gruodžio mėnesį per Vilniaus radiofonų man pačiam yra tekę išgirsti tuos sultingus keiksmus, paleistusJūsų, Dr. Ambrazevičiaus, mano ir kitų adresais, pabrėžiantkad kur šie“vokiečių agentai” besirastų ir kur jie bebėgtų nuo mūsų teisingumo rankos nebeištruksnepasislėps! Nors mes prieš savo ir pasaulio tyriųjų sąžinę esame švarūsbet ne visa kas yra švaru ir teisinga šiuo metu gali būti ir yra pabojama! Ir, kad eventualiu atveju, rusams prisiminus ir pareikalavusceremonijų ir keliamo pirštolaukti netenka.

Todėl atvirai sakant, dideliai nudžiugau išgirdęs, kad ir Jūs, nuo bet kokios akcijos susilaikydamas, žadat persikelti į Pietus, nes dabartiniu metu suraudonijusioj ir kerštu pritvinkusioj Prancūzijoj pradėti Lietuvos atkūrimo akcijų yra pavojingiau nei kur nors kitur.

Skubėdamas nepavėluoti laiško įdavime ir už taip padrikas mintis atsiprašydamasbaigiu, dar kartų tikrai nuoširdžiai Jus sveikindamas, ramybės, poilsio ir galimai greitesnio sovietų - anglosaksų santykių pablogėjimo linkėdamas.

Jus gerbiąs ir už išlaisvinimų ir K. Z. Dachau visada dėkingas,