LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJA CLEVELANDE

BRONIUS NAINYS, Chicago, Illinois (JAV), JAV-bių LB centro valdybos pirmininkas, sumaniai ir energingai vadovaująs JAV-bių lietuviams.

Clevelande posėdžiavusi JAV LB penktosios Tarybos antroji sesija 1967 m. gruodžio 9-10 dienomis norėjo užbaigti nesuspėtus atlikti darbus pirmoje sesijoje New Yorke.

Sesija nebuvo gausi: dalyvavo tiktai 20 Tarybos narių, trys apygardų pirmininkai ir šeši JAV LB centro valdybos nariai. (Taryba viso turi 37 narius). Todėl ir sesijoje iškilo klausimas, kokias sankcijas taikyti tiems Tarybos nariams, kurie į sesijas be rimtų priežasčių neatvyksta. Clevelando. sesijoje dalyvavo: dr. K. Ambrozaitis, A. Barzdu-kas, A. Blinstrubas, dr. A, Butkus, kun. V. Dabušis, J. Gailiušytė, J. Jasaitis, V. Kamantas, J. Kapočius, dr. K. Keblys, dr. P. Kisielius, dr. A. Klimas, dr. V. Majauskas, K. Miklas, Br. Nainys, dr. A. Razma, J. Smetona, D. Tallat-Kelpšaitė, A. Zaparackas, kun. K. Trimakas, A. Matjoška, St. Ingaudis, Z. Dičpinigaitis, V. Adamkavičius, St. Džiugas, K. Dočkus, A. Kairys, J. Kavaliūnas ir P. Petrušaitis.

Sesijai vadovavo Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Kapočius, padedamas vicepirm. kun. V. Dabušio ir sekr. Arvydo Barzduko.

Pačioje darbų pradžioje buvo priimtos JAV LB susirinkimų tvarkos taisyklės. Jas paruošė Arvydas Barzdukas. Tarybos sekretorius. Taisyklių tekstai suvažiavimo dalyviams buvo įteikti sesijos metu. Kai kas skundėsi, kad jos susipažinimui Tarybos nariams nebuvo išsiuntinėtos iš anksto. Jų išdiskutavimas suėdė daug brangaus laiko. Ir šioje sesijoje pirmą kartą buvo naudojamasi šiomis parlamentarinėmis taisyklėmis. Pripratusiems susirinkimus, konferencijas bei posėdžius vesti "pagal savo galvą”, iš karto nebuvo lengva paklusti naujoms taisyklėms. Į pabaigą visi pajuto, kad čia padarytas labai naudingas darbas.

Pirmosios sesijos protokolą skaitė Jūra Gailiušytė. Išsamius, gerai paruoštus pranešimus padarė JAV LB centro valdybos pirm. Br. Nainys, švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliūnas, Kultūros Fondo pirm. A. Kairys, organizacinių reikalų vedėjas P. Petrušaitis, jaunimo reikalų vedėja D. Tallat-Kelpšaitė. Tautinių šokių šventės komiteto paruoštą pranešimą perskaitė V. Adamkavičius; dr. B. Nemicko referatą Lietuvos nepriklausomybės 50 metų minėjimo klausimu perskaitė Arvydas Barzdukas.

Įstatų keitimo klausimą referavo dr. K. Keblys. Referentas konkrečiai nurodė, kokie įstatų paragrafai turėtų būti keičiami ir kodėl. Prašyta Tarybos narius giliau pažvelgti į įstatų keitimo siūlymą, kad ateinančioje sesijoje JAV LB įstatų klausimas galėtų būti įtrauktas į darbų tvarką.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pranešimą padarė vykd. vicepirm. St. Barzdukas.

Daugumas pranešimų buvo atspausdinti ir išdalinti sesijos dalyviams. Todėl, palyginti, per tokį trumpą laiką Tarybos nariai buvo nuodugniai supažindinti su naujosios centro valdybos darbais, rūpesčiais ir ateities užsimojimais bei planais.

Ilgokai buvo diskutuotas atstovų rinkimo į PLB seimą klausimas. JAV LB turi teisę pasiųsti 45 atstovus. Po ilgų diskusijų nubalsuota, kad Amerikos lietuviams atstovaus 37 Tarybos nariai, o aštuoni bus išrinkti iš JAV LB centro valdybos ir apygardos pirmininkų tarpo.

Plačiai išsikalbėta apie lėšų telkimą ir Pasaulio LB seimą, paliesti švietimo, kultūros ir kiti reikalai.

Kaip New Yorko sesijoje kai kurie Tarybos nariai gąsdino suvažiavimo dalyvius bendradarbiavimo velniukais, landžiojančiais pro PLB stogą ir gaišino laiką, taip Clevelando sesijoje J. Smetona suvaidino "one man’s show”. J. Smetona kalbėjo, kada tik užeidavo noras, ir kalbėjo apie ką norėjo, bet dažniausiai ne sesijoje rūpimais klausimais.

Tokių į kraštutinumus besimėtančių Tarybos narių kalbos ir kaltinimai daugeliui atstovų, suvažiavusių rimtų klausimų spręsti, išsėmė kantrybę, ir prieš jų taktiką kietai buvo pasisakyta.

A. T. S.