Į Laisvę 1967 41(78)

     T U R I N Y S
Šio numerio straipsnių    autoriai ............................................... 2
Laiškai redaktoriui    ........................................................... 3
"Į Laisvę” įžanginiai    ......................................................... 6
Laiko reikalavimai: — Lietuviškų bendruomenių išlikimas (Kun. V. Dabušis) ....... 10
Aktyvieji frontininkai: — Dr. K. G. Ambrozaitis ir Dr. J. P. Kazickas ........... 12
Protestas dėl istorinės bei meninės vertės paminklų naikinimo Lietuvoje
       (LFB Vyr. Tarybos pareiškimas ir atsišaukimas) ........................... 14

Tarp dviejų kraštutinumų (Vytautas Volertas) .................................... 16
Aktualieji Lietuvos istorijos klausimai (Dr. Zenonas Ivinskis) .................. 22
Bendruomenė ir laikas (Stasys Barzdukas) ........................................ 29
Kova dėl Lietuvos, Europos ir laisvojo pasaulio (Dr. Antanas Ramūnas) ........... 32
LFB Vakarų Europos rezoliucija VLIK-o reikalu ir žodis į visus pasaulio lietuvius 41
Partizanų milžinkapių balsas: — Juozas Lukša-Daumantas ir jo testamentas ........ 42
Partizanai prie Biržulio ežero (Vladas Ramojus) ................................. 46
Revoliucionieriai prieš revoliuciją (Dr. Jonas Grinius) ......................... 48
Pasaulio ir Lietuvos konsularinė tarnyba (Dr. Julius J. Bielskis) ............... 54
JAV-se gimusio lietuvio pasisakymai: — Visas dėmesys Lietuvos laisvinimo darbui
        (Pašnekesys su Antanu B. Mažeika, Jr.) .................................. 59

Darbai ir įvykiai (laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių darbų ir žygių apžvalga) .. 66-96


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Malonėk dar šiandien atnaujinti “Į LAISVĘ”

žurnalo prenumeratą 1968 metams!

• Naudok tam tikslui kartu siunčiamą voką!

"Į LAISVĘ" ŽURNALO MECENATAI, GARBĖS PRENUMERATORIAI IR RĖMĖJAI

"Į LAISVĘ" žurnalo mecenatai

Asmenys, parėmę žurnalo leidimą $50.00 ar didesne auka, laikomi mecenatai. “Į Laisvę” žurnalo mecenatai 1967 metais yra: dr. P. Kisielius ($100.00), dr. A. Razma ($100.00), dr. P. Žemaitis ($100.00), dr. J. P. Kazickas ($75.00), dr. K. G. Ambrozaitis ($55.00) ir dr. J. Kižys ($50.00).

"Į LAISVĘ" žurnalo garbės prenumeratoriai

‘‘Į Laisvę” žurnalo garbės prenumeratos mokestis metams yra $10.00. šie asmenys yra garbės prenumeratoriai 1967 metais: J. Armbrizas, J. Bagdonavičius ($15.00), V. Baleišytė ($15.00), A. Balsys, J. Baužys, J. Brazaitis, dr. Z. Brinkis, R. Bureikienė, kun. V. Dabušis, J. Dagys, dr. A. Damušis, Č. Grincevičius, D. Iešmantas, V. Ignaitis, dr. V. Juodeika, prel. F. Juras, J. Kavaliūnas, Ig. Kazlauskas, dr. Br. Krakaitis, J. Kučėnas, dr. V. Majauskas, C. Mickūnas, J. Mikonis ($20.00), V. Montvilas, dr. M. Namikas, V. Naudžius, K. Pakulis, VI. Pažiūra, kun. J. Pragulbickas, J. Prav kapas, kun. A. Petraitis, V. Petrulis, K. Račiūnas, dr. Br. Radzivanas, St. Raštikis, B. Raugas, L. Reivydas, St. Rudys, dr. R. Sidrys, VI. Šimkus, V. Skladaitis, dr. J. Skrinska, M. Sodoms, dr. J. Sungaila, J. Urbonas, dr. J. Valiūnas ir J. Žilionis.

"Į LAISVĘ" žurnalo rėmėjai

Šie prenumeratoriai parėmė "Į Laisvę” žurnalo leidimą šiomis aukomis: $4.00 — St. Dargis; $3.00 — K. Gimžauskas, P. Narutis, dr. P. Pamataitis, J. Žadeikis; $2.00 — A. Bajoriūnas, K. Čeputis, V. Čyvas, Vt. Kazlauskas, kun. R. Krasauskas, J. Norkaitis, K. Pakulis, J. Pažemėnas, V. Rociūnas, V. Šmulkštys, A. Vaitiekūnas, dr. A. Valiuškis; $1.00 — K. Bružas, J. Buitkus, V. Bulota, J. Gailiu-šytė, dr. V. Šaulys, dr. A. Viliušis, kun. K. Žemaitis.

Ar esi jau atsilyginęs už 1967 metus?

•    Jei ne, pasiųsk prenumeratos mokestį ir už 1967 metus!

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

lietuvių fronto bičiulių POLITIKOS ŽURNALAS 1967 — Lapkritis — Nr. 41 (78)

LEONARDAS VALIUKAS Redaktorius / Editor Post Office Box 77048 Los Angeles, Calif. 90007

ALEKSAS KULNYS Administratorius / Circulation Manager 1510 East Merced Avenue West Covina, Calif. 91790

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VYRIAUSIOJI TARYBA / BOARD OF DIRECTORS OF THE FRIENDS OF THE LITHUANIAN FRONT

DR. ADOLFAS DAMUŠIS Pirmininkas / Chairman of the Board of Directors 8050 Hartwell Detroit, Michigan 48228

DR. KAZYS AMBROZAITIS Chesterton, Indiana

KUN. VIKTORAS DABUŠIS Patorson, New Jersey

DR. PETRAS KISIELIUS-Cicero, Illinois

DR. ANTANAS KLIMAS Rochester, New York

DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS Detroit, Michigan

PILYPAS NARUTIS Chicago, Illinois

DR. PRANAS PADALIS Detroit, Michigan

LEVAS PRAPUOLENIS Chicago, Illinois

LEONARDAS VALIUKAS Los Angeles, California

• • •

“Į LAISVĘ”,Lietuvių Fronto Bičiulių keturmėnesinis politikos žurnalas.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

*    Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

*    Citatų kalba netaisoma.