AKTYVIEJI FRONTININKAI

DR. K. G. AMBROZAITIS

DR. KAZYS G. AMBROZAITIS, Ches-terton, Indiana (JAV), JAV-bių Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys, rybos narys.

Turime šimtus lietuvių medicinos daktarų JAV-se bei kituose laisvojo pasaulio kraštuose, puikiai įsikūrusių ir jau tapusių jei ne milijonieriais, tai tikrai pusmilijonieriais. Daugelio jų pavardes tematome savo spaudos puslapiuose tik tada, kai jie išvyksta metinėms atostogoms į Europą, Aziją ar kitus kontinentus. Dr. Kazys G. Ambrozaitis yra vienas iš nedaugelio mūsų medicinos daktarų, kurie ne tik aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje, bet ir kasmet skiria tūkstančius dolerių lietuvybės išlaikymui ir Lietuvos laisvinimo darbams bei žygiams paremti.

Dr. K. G. Ambrozaitis (gim. 1918.IV.23 Naukaimio k., Šimkaičių vl.) 1938 metais baigė Raseinių gimnaziją ir 1940-1944 metais išėjo VDU medicinos fakultetą. Daktaro laipsnį įsigijo Tuebingen’o universitete (Vakarų Vokietijoje) 1947 metais. Šiuo metu vadovauja rentgenologijos skyriui vienoje ligoninėje (Indiana, JAV).

Dr. K. G. Ambrozaitis aktyviai reiškiasi Lietuvių Bendruomenėje, Lietuvių Fonde, ateitininkuose, Rezoliucijoms Remti Komitete, Lietuvių Fronto Bičiuliuose ir kitose organizacijose. Jis aktyviai dalyvavo rezistencijoje, vadovavo studentams ateitininkams, redagavo “Ateitį”, vadovavo JAV-bių ir Kanados LF Bičiuliams. Šiuo metu yra JAV-bių LB Tarybos narys.

DR. J. P. KAZICKAS

 

DR. JUOZAS P. KAZICKAS, New York, New York (JAV), vienas iš didžiųjų lietuviškų pozityviųjų darbų ir žygių rėmėjų darbu ir pinigais.

 

Didesnių žygių bei užsimojimų vadovai lietuviškuose darbo baruose (Rezoliucijoms Remti Komitetas, Lietuvių Fondas, Lapkričio 13-sios manifestacijos žygininkai ir kt.) iš dr. Juozo P. Kazicko yra sulaukę talkos ir paramos daugiau, negu iš bet kurio kito lietuvio. Dr. J. P. Kazickas, talkindamas vienam ar kitam vienetui darbu ar pinigine parama, nesireklamuoja, ir jo tikrai dideli darbai daugeliui nėra žinomi.

Dr. J. P. Kazickas (gim, 1918. IV. 16 Čiorna Padina, Saratovo gub.) yra vienas iš iškilesnių mūsų ekonomistų bei prekybininkų. 1937 metais baigė P. Vileišio vardo komercinę gimnaziją Pasvalyje, 1942 metais Vilniaus universitete ekonomijos fakultetą ir 1951 metais Yale universitete (JAV) įsigijo daktaro laipsnį.

Prekybos srityje dr. J. P. Kazickas yra direktorius ir dalininkas keletos tarptautinės prekybos bendrovių su centrinėmis įstaigomis New Yorko mieste (JAV). Lietuviškoje veikloje aktyviai reiškiasi Lietuvių Bendruomenėje, Lietuvių Fonde, Rezoliucijoms Remti Komitete, Lietuvių Fronto Bičiuliuose ir kitose organizacijose. Dr. J. P. Kazickas palaiko artimus ryšius su šimtais įtakingiausių pasaulio politikų, visuomenininkų bei finansininkų ir tuos ryšius panaudojo lietuvių bei Lietuvos reikalui.