Vardai įvykiuose

•    LFB Rytų Apygardos suvažiavimas įvyko lapkričio 1 New Yorke, dalyvaujant New Yorko, Philadelphi-jos, Waterburio, Washingtono bičiuliams. Prof. Brazaitis kalbėjo apie organizacinio darbo turinį, iškeldamas LFB sambūrių siekimus ir kelius nariams telkti, darbui pasidalinti pagal vietos gyvenimo svarbiąsias sritis, organizaciniams reikalams sugyvinti, susirinkimams padaryti patraukliems ir pozityviems ir bičiulių naudingam pasireiškimui vietos lietuvių bendruomenėj ir Lietuvos laisvės byloj. V. Vaitiekūnas pasigedo susiklausymo. Esą susiklausymas reiškiąs atskiro bičiulio valios palenkimą organizacijos valiai. Bičiuliai galį skirtis savo nuomonėmis nuo organizacijos nuomonės, galį savo nusistatymą ginti, bet negalį tuo savo nusistatymu vetuoti organizacijos nusistatymo, tardami — organizacija nesutinka su manim, tai aš ir savo prievolių organizacijai nevykdysiu. Tai būtų organizacijos sprogdinimas. Tai kraštutinis nesusiklausymo laipsnis. Šalia vetavimo praktikos lygiai pavojingas yra ir tas organizacinis nesusiklausymas, kuris reiškiasi bičiulių abejingumu organizacijai. “Apsieis be manęs” žlugdo organizacinį susiklausymą ir veikimą. Organizaciniam susiklausymui didžiai kenksmingas ir bičiuliškumo prievolių apleidimas: nario mokesčio nemokėjimas, kalėdinio solidarumo neatidavimas, “Į Laisvę” prenumeratos vengimas. Bet organizacinio susiklausymo stoka serga ne tik atskiri bičiuliai, bet ir sambūrių vadovybės, kurios nesistengia glaudžiai bendrauti su centro valdyba, su Į Laisvę administracija, Į Laisvę Fondu.

•    LFB Rytų Apygardos valdybą sudaro LFB New Yorko sambūrio valdybos atstovė dr. R. Šomkaitė, Philadelphijos LFB sambūrio valdybos atstovas B. Raugas ir Waterburio LFB sambūrio valdybos atstovas A. Balsys.

•    LFB Philadelphijos sambūris buvo susirinkęs gruodžio 1. Naują sambūrio valdybą sudaro pirmininkas J. Ardys, iždininkas A. Gečys ir sekretorė M. Raugienė. Kalėdinio solidarumo surinko $29.00. Renka “Į Laisvę” prenumeratą.

•    Dr. K. Čeginskas iš Švedijos, A. Pocius iš Elizabeth, N.J. ir A. Sabalis iš New Yorko lapkričio 29-30 atstovavo LFB pirmajame apsijungusio Vliko seime.

•    Dr. J. Girniaus knygos “Žmogus be Dievo” pristatymą gruodžio 18 dail. K. Žoromskio studijoje suorganizavo New Yorko Lietuvių Jaunimo Organizacijų Federacijos diskusijų ratelis. Vadovavo K. Siliūnas, pristatė pats autorius. Išplatinta 13 knygų.

•    Lituanistinis vakaras įvyko lapkričio 23 Buffalo valstybiniame universitete. Oragnizatorius — prof. R. Sealey, klasinių kalbų žinovas, lituanistikos tyrinėtojas, didelis lietuvių bičiulis. Programą atliko jis pats, penketas studentų angliškai padeklamavo ir paskaitė lietuvių kūrybos, taip pat padainavo lietuviškų dainų. Jie patys trumpai apibūdino ir lietuvius autorius. Iš lietuvių programoje dalyvavo bibliotekininkystės studentė A. Masiulionytė ir D’Youville kolegijos prof. A. Musteikis.

•    New Yorko skautai akademikai savo parengimo pelną $1000 paskyrė tėvų pranciškonų statysimam New Yorko lietuvių kultūros židiniui.

•    ELI (Europos Lietuvių Informacija), pradėjusi veikti Vokietijoje 1949, sulaukė 15 metų. ELI teikia žinių ir straipsnių spaudai ir lietuvių radijo valandėlėms.

•    LFB New Yorko sambūrio valdybą sudaro pirm. V. Maželis, iždininkė M. Brazaitytė ir sekr. L. Baltrušaitienė. Valdybos iniciatyva įvyko lapkričio 1 LFB Rytų apygardos suvažiavimas ir simpoziumas Amerikos partijų užsienių politikos klausimais ir gruodžio 6 susitikimas su dr. K. Čeginsku. Kalėdinio solidarumo surinkta $760.00. Dr. J. Girniaus knygos "žmogus be Dievo” išplatinta 73 egz. Renkama Į Laisvę prenumerata.

•    B. K. Balutis, Lietuvos atstovas D. Britanijoje, gruodžio 29 suėjo 85 metus.

•    Kun. dr. Pr. Brazys, marijonų vienuolijos vicegenerolas Romoje, popiežiaus Pauliaus VI paskirtas vyskupu.

•    Prof. dr. J. Eretas, gyvenąs Šveicarijoje, lankėsi Amerikoje ir Kanadoje. Nepriklausomoj Lietuvoj Eretas buvo katalikų jaunimo “Pavasaris” Federacijos vadas. Jis skaitė paskaitas ateitininkų sendraugių suvažiavimui Clevelande, Chicagos, Los Angeles, New Vorko, Toronto lietuviams, ragindamas lietuvius jaunuosius inteelktualus nebūt tik plytų nešėjais svetimos kultūros statybai. Jis taip pat rinkosi medžiagos prof. dr. Pakšto monografijai.

•    L. Valiukas perrinktas 1965 Rezoliucijoms Amerikos Kongrese Remti Komiteto pirmininku.

•    Z. Kungys Mainzo universitete išlaikė valstybinius medicinos egzaminus.

•    Dr. A. Musteikis, d’Youville kolegijos sociologijos departamento vadovas, Į Laisvę redakcijos narys yra pagerbtas kolegijos 1965 moksline premija $1000.000.

•    Vatikano II susirinkimo dalyviams vysk. V. Brizgys įteikė pro memoria su faktų rinkiniu apie padėtį okupuotoj Lietuvoj.

•    Prof. A. Sennui suėjo 65 metai. Daug padėjęs Lietuvos nepriklausomybės pradžioje švietimą organizuoti čia kaip “Pavasario” gimnazijos direktorius ir “Aušros” gimnazijos mokytojas, čia kaip Lietuvos universiteto profesorius ir lietuvių kalbos dėstytojas. Lietuvoj išgyveno 9 metus ir tobulai išmoko lietuvių kalbą. Nuo 1930 atvykęs į JAV dirbo Yale, Wisconsin universitetuose ir nuo 1938 Pennsylvanijos universitete. Ypač svarbūs jo raštai apie baltų kalbų santykius su kitomis indoeuropiečių kalbų grupėmis, pirmiausia su slavų ir germanų kalbų grupėmis. Kai dabar sovietinei propagandai rūpi pabrėžti kuo glaudesnė lietuvių - rusų kalbų giminystė, prof. A. Senno raštai ypač verti dėmesio. Anot jo, jokios bendros slavų ir baltų prokalbės negalima suponuoti.

•    Apsijungusio Vliko valdybą sudaro V. Sidzikauskas, pirmininkas ir tarptautiniams reikalams, S. Lūšys, vicepirmininkas ir Vliko atstovybių bei įgaliotinių reikalams, dr. Br. Nemickas, vicepirmininkas ir finansų bei Tautos Fondo reikalams, J. Audėnas, gen. sekretorius ir informacijų reikalams, Br. Bieliukas, protokolo sekretorius ir tarpgrupiniams santykiams, K. Bielinis, laisvės kovų dokumentacijai ir dr. K. Čeginskas, padėčiai krašte.

•    Seton Hall universiteto radijas S. Orange, N.J. kas pirmadienis įsivedė lietuvių muzikos valandėlę, kurios programai vadovauja prof. J. Stukas.

•    Urugvajaus užsienių reikalų ministras A. Zorilla de San Martin, apsilankydamas su ponia Lietuvos atstovo A. Grišono priėmime, parodė Lietuvai didelį palankumą.

•    Lietuvių Fondui, vadinamam Razmos milijono fondu, JAV vyriausybė suteikė “tax exemption” padėtį. Fondui daug padėjo advokatas Vytautas Yasas.

•    Mirė: gruodžio 16 New Yorke Lietuvos nepriklausomybės atstatymo—Vasario 16-sios akto signataras, buv. Lietuvos vyriausybės ministras, Lietuvos universiteto profesorius, visų Lietuvos demokratinių seimų atstovas, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis, Vliko pirmasis pirmininkas Steponas Juozas Kairys-Tumasonis - Kaminskas, sulaukęs 86 metų amžiaus; gruodžio 18 Kaune filosofas, ateitininkų kūrėjas, Lietuvos universiteto profesorius, teologijos-filosofijos fakulteto ilgametis dekanas, Katalikų veikimo centro vyr. valdybos narys, prelatas dr. Pranas Kuraitis, sulaukęs 81 metų; gruodžio 28 Chicagoje auto nelaimėje poetas, literatūros kritikas, Margučio žurnalo ir Margučio radijo redaktorius Algimantas Mackus, 32 metų; gruodžio 28 Chicagoje auto nelaimėje kartu su A. Mackum Margučio žurnalo leidėja ir Margučio radijo savininkė Lilija Vanagaitienė.