Į Laisvę 1963 33(70)

     T U R I N Y S
1863 metų sukilimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ignas Andrašiūnas: Kremliaus propaganda statistinių duomenų šviesoje 17
Julius Vidzgiris: Knygos apie Lietuvą   . . . . . . . . . . . . . .  26
Petras Janulis: Menas komunistinėj vergijoj  . . . . . . . . . . . . 30
R. Spalis: Gimtosios kalbos vaidmuo ir vertė tautybei išlaikyti  . . 34
Andrius Baltinis: Kultūrinė kūryba ir jos pavojai svetur .  . . . .  42
Mečys Musteikis: Studijų dienos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Idėjos spaudoje: Sekame dramos antrą veiksmą . . . . . . . . . . . . 57
Vardai įvykiuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Atsiųsta paminėti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Redaguoja — Redakcijos kolektyvas: vyr. redaktorius — Stasys Daunys, redaktoriai — Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas.

Redakcijos adresas — Į Laisvę, 2801 W. 38 St., Chicago 32, Illinois. Telef.: Cliffside 4-2139.

Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

*    *    *

Administratorius — Kostas Bružas

Administracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill. Tel. IN 8-6189

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Ill. Business manager: K. Bružas, 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

JAV ir Kanadoje .... $3,00; Užsienyje ..................$2,00.

ATSKIRAS NUMERIS: Vienas doleris

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.


Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.