JAV LB Tarybos nutarimai

JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba, 1962 birželio 2-3 sesijoje Clevelande apžvelgusi Amerikos lietuvių gyvenamojo meto aktualiuosius reikalus ir stovėdama prieš iš šių reikalų kylančius ateities uždavinius bei reikalavimus, nutarė:

Lietuvos laisvės kovos reikalu

Išklausiusi pranešimų kultūrinės veiklos ir Lietuvos laisvės kovos klausimu ir juos išdiskutavusi, LB Taryba nurodo, jog Lietuvių Bendruomenės esmė, pobūdis bei uždaviniai yra aiškiai nusakyti Lietuvių Chartoje, kuri nenumato Bendruomenei ir kiekvienam lietuviui jokių išimtinai privalomų ar iš veiklos išskirtinų darbų.

Todėl LB Taryba, vadovaudamasi kiekvienam lietuviui būtina pareiga aktyviai jungtis į laisvės kovą, paveda LB Centro Valdybai, bendradarbiaujant su kitomis tą darbą dirbančiomis institucijomis bei organizacijomis, rūpintis, kad laisvės kovos darbas būtų veiksmingas ir derinamas lietuviško solidarumo dvasia.

Atsižvelgdama į pastarojo laiko negalavimus laisvės kovos vadovavime, JAV Lietuvių Bendruomenė siekia JAV lietuvių atstovavimo ko platesniu visuomeniniu pagrindu, paremtu nuoširdžiu tarpusavio bendradarbiavimu.

JAV kongreso rezoliucijų reikalu

LB Taryba, pabrėždama Bendruomenės stiprėjimo reikšmę gyvybiniams tautiniams išeivijos tikslams bei uždaviniams, skatina visus jos organus sustiprintai ugdyti bendruomeninę dvasią, atremtą į tautinį solidarumą, demokratinį reiškimąsi ir tautinių bei valstybinių idealų vykdymą. Šiam tikslui parengiama bei išleidžiama reikiamos literatūros, ypačiai jaunimui.

Tautinių židinių reikalu

LB Taryba pabrėžia būtinybę lietuviams telktis ir laikytis apie tuos židinius, kurie įgalina organizuotą tautinę jų veiklą: parapijas, lietuvių namus, draugijas, mokyklas, chorus ir kt. kultūrinius vienetus.

Lietuvių Fondo reikalu

Lietuvių Fondo organizavimasis Amerikoje plaukia iš bendruomeninės minties sudaryti materialinį pastovų pagrindą lituanistiniam švietimui, kultūriniam gyvenimui, savitarpinei globai ir kt. uždaviniams.

Dėl to Bendruomenė yra interesuota Lietuvių Fondo augimu bei tarpimu ir aktyviai dedasi į jo prigydymą lietuviškame mūsų gyvenime.

LB Centro Valdyba imasi akcijos Bendruomenės apylinkėms, apygardoms bei atskiriems asmenims į Lietuvių Fondą įjungti ir parengia taisykles Bendruomenei jame organizuotai atstovauti.

Informacijos reikalu

Amerikiečių ir kitoje svetimojoje spaudoje pasitaiko neteisingų ir tendencingų informacijų apie Lietuvą ir lietuvių tautą. Lietuvių visuomenė prašoma tokias informacijas sekti ir apie jas pranešti JAV LB Informacijos komisijai, kuri atitinkamai reaguos.

Padėka audiencijos vykdytojams

LB Taryba reiškia nuoširdžią padėką dr. P. Vileišiui, prel. J. Balkūnui bei komisijos nariams už rūpinimąsi JAV prezidento audiencijos gavimu 1962 m. vasario 16 dieną ir pritaria LB Centro Valdybos bei Prezidiumo audiencijos vykdymo pastangoms.

Organizaciniais ir kt. reikalais

LB Taryba, siekdama darnaus Bendruomenės institucijų veikimo, taip pat pasisakė organizaciniais, biuletenio leidimo ir kt. Bendruomenės vidaus gyvenimo reikalais.

LB Taryba nuoširdžiai dėkoja ją žodžiu bei raštu sveikinusiems šios sesijos proga, sesiją globojusioms LB Clevelando apylinkių valdyboms ir visiems kitiems prisidėjusiems prie jos pasisekimo.

LB Tarybos Prezidiumas