LAIŠKAI

Norėtųsi atsakyti publicistui Vyt. Širvydui dėl jo pageidavimų (žiūr. Į Laisvę, Nr. 20, 1960, laiškų skyriuje):

Nemanome, kad būtų verta skelbti visą bibliografinę medžiagą iš pavergtos Lietuvos. Viena, ji užimtų daug vietos (reikėtų beveik specialios knygos). Antra, toji medžiaga tikrai neįdomi, labai šabloniška, nuolatos besikartojanti: viskas sovietizacija, kolektyvizacija, komunizmo neklaidingumas bei didybė, jo liaupsinimas. Net ir specifiniai - profesiniai tam tikrų sričių klausimai persunkti sovietizmu. Trečia, skelbdami tą medžiagą, padarytumėm tik neužtarnautą reklamą prievarta brukamai sovietizacijai krašte, kuri ten taip baisiai nemėgiama ir net neapkenčiama. Dėl šių priežasčių, aprašydami kultūrinį gyvenimą pavergtoje Lietuvoje, atrenkame tik tas bibliografines žinias, kurios turi ryšio su lituanistika, su lietuvių kultūra, arba aplamai yra vertesnės.

Dėl užvilkinimo aprašant kultūrinio gyvenimo įvykius už praeitus metus: čia nėra taip visai paprasta, kaip atrodo. Pav., kai kurie praėjusių metų gyvenimo įvykiai aprašomi tik sekančių metų pradžioje. 1959 m. išleistos knygos galutinai paskelbiamos spaudoje tik 1960 m. balandžio mėn. (kartais net vėliau). Norint turėti tikslesnį vaizdą, reikia tos spaudos sulaukti. Kol sovietinę spaudą gauname, praeina dar daugiau laiko. Taip ir šis aprašymas (apie 1959 m. kult. gyvenimą) galėjo būti paruoštas tik 1960 m. gegužės mėn. vidury. Iš kitos pusės, kult. gyvenimo statistika už praeitus metus nėra būtina paskelbti metų pradžioje — ji savo vertės nenustoja ir vėliau paskelbta. Svarbiau yra duoti kuo pilnesnį to gyvenimo vaizdą.

VI. Musteikis