AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacija (ALRKF) katalikiškajai akcijai apjungia visas Amerikos lietuvių katalikų draugijas. Praėjusio lapkričio 27—29 New Yorke įvyko 35-sis federacijos kongresas. Jį pradėdamas msgr. J. Balkūnas, priminęs, kad Amerikos lietuviai katalikai turi 122 parapijas, 70 mokyklų, 3 ligonines, 4 senelių prieglaudas, 5 moterų ir 4 vyrų vienuolijas, leidžia dienraštį, 3 savaitraščius, 10 mėnraščių, turi 4 spaustuves ir jaunimo stovyklavietę, padarė išvadą, kad tai sudaro didingą Amerikos lietuvių katalikų veiklos vaizdą. Nei prelatas atidarydamas, nei kongresas betgi nesigilino, ar tas fasadinis vaizdas iš tikro atitinka tą turinį, kuris yra už fasadinių duomenų. O tai labai rimtas klausimas. Fasadinis vaizdas kartais gali būti labai apgaulingas.

Federacijos paskirties samprata

Nepaisant, kur ALRKF kongresas vyktų — Bostone, Clevelande, Detroite ar New Yorke, — kiekviename kongrese justi kai kurios tos pačios nuotaikos.

Pirmiausia, jos liečia ALRKF uždavinius, jos pašaukimo skirtingą supratimą. Yra ALRKF veikėjų, kurie norėtų palikti tik ALRKF fasadą, federaciją padaryti tik lyg gražiai dekoruotą prekylangj su patraukliais manekenais. Kad manekenai negali nei judėti, nei galvoti, nei suteikti federacijai gyvybės, tuo šie veikėjai sau galvos daug nesuka. Jiems ALRKF tolygu reprezentacijai. ALRKF reprezentuoja Amerikos lietuvius katalikus visų Amerikos katalikų organizacijose, pačių Amerikos lietuvių bendrinėse organizacijose ir visur, kur prireikia. Reprezentuoja, reprezentuoja, reprezentuoja! Tai fasadas! Kas už jo — nesvarbu. Bet yra taip pat ALR KF veikėjų, kurie dar prieš reprezentaciją norėtų atkelti tiek ugdymą bendrojo krikščioniškojo susipratimo, kuris šiame žemyne apskritai dar abejotino lygio, tiek ypač ugdymą tautinių, lietuviškųjų katalikybės ryšių, kurie vieni tik ir įprasmina patį ALRKF savarankišką buvimą greta visų Amerikos katalikų susiorganizavimo.

Šių dviejų krypčių susikryžiavimas ypač ryškus buvo pastarajame kongrese. Džiugu, kad didžioji kongreso dauguma pasirinko ne fasado ir reprezentacijos, o gyvybės ir veiklos kryptį. Šios krypties laikėsi ir Amerikos lietuvių katalikų dignitoriai prelatai ir jų jaunesnieji konfratrai, o taip pat ir didžioji dalis federacijos senųjų veikėjų - veteranų. Šia prasme dėmesio vertas J. E. vysk. Brizgio sveikinimas kongresui: mums reikia ambicijos (nebūtų suvalkietis!) platesnio akiračio ir mažiau kalbų, o daugiau konkrečių darbų.

Darbo kliūtys

Pati didžioji, mano supratimu, šiems Ekscelencijos linkėjimams įvykti kliūtis yra ir ALRKF kongresuos ir visoj veikloj juntama žymios dalies Amerikos lietuvių katalikų dvasininkų savotiška baimė lietuvių pasauliečių katalikų iniciatyvos, platesnio horizonto, naujų sumanymų. Kad šios baimės pagrindas yra ne Katalikų Bažnyčios hierarchinė santvarka, rodo faktas, kad neprikl. Lietuvoje katalikų akcijos plotmėje dvasininkų pasitikėjimas pasauliečiais tikrai buvo kito masto.

Antra vertus, Ekscelencijos linkėjimai rado gyvą atgarsį pačiame kongrese. Jaunimo, moterų ir vyrų posėdžiuose tikrai nestigo nei akiračio, nei konkrečių sumanymų. O junioras Barzdukas ir Šoliūnas pas jaunimą ir Masionis pas vyrus buvo stačiai žavingi. Betgi ką gali šių ir kitų pasauliečių idealizmas, akiratis ir konkretūs sumanymai ALRKF duoti, kai iš 122 lietuvių parapijų faktiškai tik kelios ALRKF uždavinius nuoširdžiai prisiima. Bepigu buvo Neprikl. Lietuvoj, kai koks vysk. Paltarokas, Staugaitis, Reinys hierarchine tvarka žiūrėjo, kad parapijų vadovai savo pareigas ir katalikiškajai akcijai atliktų. ALRKF tokios globos neturi. Ir jei kuris klebonas (pav., prelatas Mendelis) Federacijos nenori, tai pas jį jos ir nebus, bent jam pačiam jos nebus. Ir reikia tik didžiuotis tos dalies Amerikos lietuvių dvasininkų tautiniu idealizmu, kurie savanoriškai ir su dideliu atsidėjimu ALRKF išlaiko ir pasiryžę išlaikyti ne tik jos fasadą.    K. B. S.

Atsiųsta paminėti

Metmenys, jaunosios kartos kultūros žurnalas, No. 1, 1959, 144 p. Redaguoja Vytautas Kavolis. Vieno numerio kaina $1.25.

Mūsų Vytis, dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas, No. 6, 1959. Vyr. redaktorius Adomas Mickevičius. Šiame numery spausdina premijas laimėjusių Bernardo Prapuolenio (poezija) ir Kazio K. Almino (novelė) kūrinius. Kaina nepažymėta.