Turinys

Juozas Brazaitis: Rezistencijos diena  . . . . . . . . . . . . . . . 1

Adolfas Damušis: Pasiruošta ir įvykdyta . . . . . . . . . . . . . .  3

Studijų Biuras: Žmogus ir ūkis (iš ciklo "Į pilnutinę demokratiją”) 10

Kariūnas: Partizano kapas (iš partizanų poezijos) . . . . . . . . . 19

Vytautas Žvirzdys: Socializmas pradžioje . . . . . . . . . . . . .  10

Dokumentų šviesoje: Demokratinio ir vadistinio principų 

        tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje. 

                   Kaip įgaliojimų reikalą sutvarkė Latvijos vyriausybė . . .  30

                   DARBAI ir IDĖJOS: Tėvynėje: Didieji nusikaltėliai (ELI),
                   Moteris Lietuvoje (iš R. Žukauskaitės pranešimo).
                   Pasaulyje: Europos Homo economicus (Dr. J. Kazickas),
                   Ko norime iš laisvojo pasaulio (iš L. Biuletenio), 
                   Vietoj politinio vertinimo; 
                   Tremtyje: Lietuvos Lenkijos Lenkijos santykiai, 
                   Bonnos byla (V. Grigas), 
                   Vliko ir VT pirmininkai Amerikoje, 
                   "Lietuvių politinė konferencija” (G. Giedrys), 
                   Konsilijumai dėl Vliko (G. Gd.), 
                   Tremtis taiso istoriją; 
                   Spaudoje (J. Pž.); 
                   Jūs rašote "Į Laisvę".

 

 

NUO ADMINISTRACIJOS

Prieš trejetą mėnesių iš New Yorko išvyko pas kiekvieną “Į Laisvę” skaitytoją vokas.

Daugelis patenkinti jau grįžo namo. Jie labai dėkingi tiems “Į Laisvę” skaitytojams, kuriems galėjo patarpininkauti.

Buvo ir tokių nelaimingų atsitikimų, kur voko paslaugumas buvo palaikytas įžūlumu — prenumerata sumokėta, o jis čia vėl, lyg su nauju jieškiniu. Žinoma, nė vienas vokas neturėjo noro dvigubai jieškoti ir labai atsiprašo tuos, kuriems jis buvo jau nereikalingas.

Bet eilė išvykos dalyvių ligšiol negrįžo. Juos galėjo kokia nelaimė ištikti. Juk dažnai girdėti apie pagrobimus, nužudymus. Todėl ‘‘Į L.” administracija labai prašo tuos “Į L.” skaitytojus, kurių sąskaitos su administracija dėl vienos ar kitos priežasties lig šiol nebuvo spėta išlyginti, patikrinti, ar tik jų kuriame stalčiuje ar popieryne nėra įstrigęs ir paslaugusis “Į L.” vokas. Būkite malonūs, išlaisvinkite jį, ir aprūpinę $3.00 kelionpinigių, paleiskite namo.

“Į L.” Administracija visų vokų vardu nuoširdžiai dėkoja tiems, kurie jau atsilygino prenumeratą, ir tiems, kurie pirma proga, pasinaudodami voko paslaugumu ar kuriuo kitu keliu, pasistengs “Į Laisvę” prenumeratą atsiųsti.

Su bičiuliškais sveikinimais

Jūsų “J L.” Administracija