KLASTINGA GIRINIO ŽŪTIS

Partizaninė kova dėl Laisvės   tęsėsi. Okupantai įsitikinę, jog šiurkščia karine jėga sunkiai palauš mūsų tautos pasipriešinimą, ėmėsi įgyvendinti  NKVD liaudies komisaro L. Berijos direktyvą, kurioje nurodyta karinę jėgą derinti su agentūrinėmis priemonėmis. Kuriamas platus agentų tinklas, kurio veikla per dešimt aktyvios partizaninės kovos metų virto klastingiausiais ir protu nesuvokiamais metodais,  tai liudija ir prieš 70 metų Tauro apygardos  Vytauto rinktinės partizano Vinco Gasčiulio – Girinio  žūtis.

Nuotraukoje iš dešinės pirmas J. Gasčiulis - Savanoris, antras  Valeras, Albinas  Bieliūnas - Kabelis, 

Antram plane  pirmas iš dešinės Vincas Gaščiulis -  Girinis

Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Bardauskų kaimo vaikinai – Juozas ir Vincas Gasčiuliai nenorėdami tarnauti okupanto kariuomenėje 1947 metų pavasarį pasirinko  partizanų kelią. Juozas  Gasčiulis – Savanoris, Tauro apygardos Kęstučio  rinktinės 69 kuopos partizanas žuvo nelygioje kovoje su okupanto kariuomene 1949 02 04 Samarčiūnų k., Vilkaviškio raj.

Gana tragiškai susiklostė  Savanorio brolio tos pačios kuopos kovotojo Vinco Gasčiulio – Girinio likimas.  Pasimatymas su ilgai nematyta sese Salomėje jam kainavo gyvybę.

Užėjęs pas   rinktinės rėmėją  V. Sauką ( jis ir KGB agentas Plienas) paprašė  iškviesti iš Kauno seserį Salomėją. Ši, neįtardama išdavystės, dažnai lankėsi pas kitą Vižaidų kaimo  gyventoją, partizanų patikimą rėmėją ,artimą giminaitę, (slaptai dirbančią saugumui  „Žvaigždės“ slapyvardžiu). Ag. Plieno informuota Žvaigždė važiuoja į Kauną ir sutaria, kad Gasčiulytė atvažiuos į  Žvaigždės sodybą prieš didžiąsias  „šventes“  lapkričio 6-tą.

Lapkričio 7-tą auštant Girinis vienas atėjo pas Plieną susitikti su seserim. Sužinojęs, kad ji pas Žvaigždę, per Plieną siunčia sesei raštelį, kviesdamas ateiti. Perdavęs raštelį partizano seseriai  Plienas tuoj pat praneša apie susitikimo vietą saugumiečiams.  Nutaria kagėbistai  Vincą – Gasčiulį – Girinį suimti gyvą. Tai turi atlikti Plienas ir jo giminaitis, Vilkaviškio miesto milicininkas,  užklydęs „atsitiktinai“ pas pusbrolį. Girinis su „svečiu“ susitikti nepanoro ir pagrasino jį nušauti.

Lapkričio 8 dieną pas Vladą Sauką atėjusi Salomėja su broliu  bendravo iki  4 valandos ryto. Išvykus Salomėjai pas Žvaigždę, partizanas Girinis atsigulė. Palaukęs Sauka – Plienas, pasikvietęs pasislėpusį giminaitį, partizaną apsvaiginę kirvio pentimi, bandė surišti, bet partizanas sugebėjo pasipriešinti.

Kaip spec. Pranešime LTSR Valstybės saugumo ministrui Kapralovui rašo Vilkaviškio saugumo viršininkas „...rišdami partizaną nesurišo jo kaip reikiant ir agentas Plienas pistoleto šūviu į galvą Girinį nušovė“.

Lapkričio 8 dienos vakare kartu su tėvu Plienas įkėlė nužudyto lavoną į vežimą ir, nuvežę prie plento, sutartoje vietoje perdavė Vilkaviškio saugumiečiams. Maskuodami savo agentus KGB inscenizavo kariuomenės ir partizanų susišaudymą šalia aktyvaus partizanų rėmėjo Bieliuko sodybos.

Kaip rašoma tame pačiame  Kapralovui pranešime, „ mistifikacija pavyko. Ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys „mūšyje“ dalyvavę kariai bei stribai  buvo įsitikinę, kad partizanas Girinis žuvo Alvito vls. Pirmųjų Kumečių kaime...“ Paleidžiamas gandas,  kad Girinį išdavė partizanų ryšininkas  Dmbrauskas. Jo sodyboje ruošiama pasala – „saugoja“ jį nuo partizanų, o išdavikai  darbuojasi toliau.

Aldona Vilutienė