Tauro apygardos partizanų spauda

Laisvės  žvalgas

Pirmasis  Suvalkijoje  leistas pogrindžio laikraštis “Girios balsas” jo redaktorius ats. plk. Liudas Butkevičius. Pirmas numeris išėjo 1945m.birželio gale Nendrinių k. Sasnavos vis. Kazio Bosikio sodyboje (ten Butkevičius slapstėsi pas giminaitį).Laikraštis rašytas spausdinimo mašinėle. Išleisti 8 numeriai po 100 egzempliorių.

Besikuriančiame  Geležinio Vilko junginyje 1945m. pavasarį buvo pradėtas  leisti laikraštis  “Suvalkijos aidas”, pasirašomas LTA Suvalkų Geležinio Vilko vadas. 1945m. rugpiūčio mėnesį  įsikūrus Geležinio Vilko rinktinei, pradėtas leisti laikraštis”Lietuvos partizanas” 1945 08 15 dienos Tauro apygardos štabo  posėdyje Skardupiuose buvo nutarta vietoj kelių partizanų laikraščių palikti vieną – apygardos organą” Laisvės žvalgą”. Jo redaktoriumi buvo paskirtas  Vincas Radzevičius- Vaidila. Spaustuvė įkurta Puskelnių k. Marijampolės vls. Vaidila 1945 10 20 NKVD suimtas ir pertardymus nukankintas, spaustuvė likviduota. Tuoj pat Geležinio Vilko rinktinėje buvo išleistas laikraštis  “Kovos keliu” ,kuris buvo nutrauktas 1946m., atnaujinus “Laisvės žvalgo” leidybą.

Žuvus pirmąjam redaktoriui ,1945 11 20 Laisvės žvalgo redaktoriumi TA štabas paskyrė  T.A. spaudos ir propogandos skyriaus viršininką Antaną Baltūsį – Žveją,kuris per du mėnesius atstatė leidybą. Laisvės žvalgo redakcija buvo perkelta į Juodupių k. Pilviškių vls. skulptoriaus P. Rimšos sodybą. Vieni pagrindinių laikraščio leidėjų buvo ten gyvenantys broliai Juozas Kulboka- (slap. Laisvės žvalgas) ir Vincas Kulboka (slap. Brolis), meninis redaktorius iki žūties 1946m spqalio 22d. štabo darbuotojas Kazimieras Naginionis(slap. Tauras).

1946 06 01 Žvejį paskyrus Tauro apygardos štabo viršininku “Laisvės žvalgo” redaktoriumi buvo paskirtas Juozas Lukša (slap. Vytis). Nuo 1946 08 15 – redaktorius Alfonsas Vabalas (slap. Gediminas). 1947m. birželį “Laisvės žvalgą redaguoja Kauno 5-tos mergaičių gimnazijos dėstytojas Vincas Bazilevičius ir poetas Antanas Miškinis. Redakcija persikėlė į Birutės rinktinės ribas Prienų rajone.

1948m. pradžioje, suėmus V. Bazilevičių ir poetą A.Miškinį bei žuvus Tauro apygardos vadui Žvejui, neliko intelektualinių pajėgų laikraščiui leisti “Laisvės žvalgo” leidimas buvo atnaujintas 1948m. gruodį, į T.A. štabą atėjus dirbti  Žalgirio rinktinės vadui Viktorui Vitkauskui-Saidokui. Jis ėmėsi laikraščio redagavimo ir atsakomybės.  Lakraštis išeidavo vieną kartą per mėnesį 1000 egzempliorių tiražu.

1951 02 02 žuvus Saidokui, laikraščio leidyba  nutrūko.

                                                                           Aldona  Vilutienė