Šaulė Tremtyje

Naujus metus pradedant

Ar jau atsinaujinai, sese, “Kario” prenumeratą? Ar jau įsijungei į “Šaulė Tremty” bendradarbių eiles?

Pradedame Naujuosius Metus išeivijoje. Be gimtosios žemės po savo kojomis, kaip snaigės nešamos vėjo, dar tebeklajojam svetimų miestų gatvėmis. Dažnai apatijos pagautos apsnūstam. Pradėdamos 1971 metus pasitempkime, pagyvinkime moterų sekcijų veiklą. Darbų daug. 1970 m. lapkričio mėn. 23 d. lietuvių tauta davė naują kankinį — Simą Kudirką. Gėdingas jo atidavimas rusams sujudino amerikiečių ir pasaulio spaudą. Ar kiekviena prisidėjom, kad atgarsiai būtų dar stipresni? Ar sušelpėm siuntiniais Punsko lietuvius? Ar aplankėme savo apylinkių ligoninėse esančius brolius, seses? Ar suteikėm šventinio džiaugsmo seneliams, nelaimės paliestiems? Ar parašėm apie savo veiklą į “Šaulę Tremty”?

Norėtųsi daugiau žinučių apie atskirų kuopų moterų veiklą. Neatidėliodamos siųskim, kad sekančioje “Šaulė Tremtyje” kaip veidrodyje, atspindėtų visų kuopų veikla. Siųskime nuotraukas, žinutes apie šeimynines šventes, vaikų atsiektus laimėjimus moksle. Visa tai suartins mus, pasidarysim tikros sesės.

Sveikų, darbingų ir sėkmingų metų visoms!

Garbės svečiai V. Tamošiūno pagerbtuvėse. Iš k.: Audronė ir Vincas Tamošiūnai, Vladas Išganantis ir Povilas ir Algis Tamošiūnai.    Nuotrauka K. Sragausko

LŠST GARBĖS NARIO IR DABARTINIO PIRMININKO VINCO TAMOŠIŪNO PAGERBIMAS

Gruodžio mėn. 12 d. Detroito Stasio Butkaus kuopa suruošė Lietuvių Namuose labai šaunų savo ilgamečio pirmininko brolio Vinco Tamošiūno šauliškos veiklos auksinės sukakties pagerbimo pobūvį.

Nežiūrint labai blogo oro, kiekvieną savaitgalį buvusių gausių parengimų, universitetuose bei mokyklose prasidėjusių egzaminų, sukaktuvininką pagerbti susirinko virš 250 įvairaus amžiaus ir įvairių pažiūrų svečių. Dalyvavo antros ir trečios kartos čia gimusių, senųjų ir naujųjų ateivių. Labai daug jaunimo atvyko iš Čikagos, Toronto ir kit.

26 organizacijų atstovai sveikino žodžiu, 44 prisiuntė asmeniškus sveikinimus raštu. Sveikinimai dar tebeeina. Buvo telegramų ir laiškų iš plačios Amerikos, Kanados, Vokietijos ir tolimosios Australijos.

Sukaktuvininkas gavo daug vertingų dovanų. Labiausiai sukaktuvininką sujaudino šaulių moterų dovana —    meniškai išdeginta medinė dėžutė, o joje saujelė Augštaitijos, nors ir ne jo gimtosios Ignalinos, o artimo Setarečiaus kaimo, žemės.

Šaulė veteranė Zuzana Arlauskaitė —    Mikšienė, dėl nesveikatos negalėdama dalyvauti, savo dovaną — sūnaus Žibunto Mikšio įrėmintą grafikos darbą — paveikslą prisiuntė per sesę St. Hotrienę. Švyturio kuopos jūros šaulė Marija Kinčienė įteikė iš Punsko gautą rankų darbo staltiesę, sesė Marija Šimkienė labai gražų tautinį kaklaraištį, Pranė Balandienė didžiulį pačios keptą tortą. Rūta Kaunelytė perskaitė iš užjūrio prisiųstą savo vyriausio brolio leitenanto Sauliaus sveikinimą ir nuo savęs, bei savo brolių, uždėjo sukaktuvininkui ilgą tautinę juostą. Patys jauniausi sveikintojai, “Aušros” mokyklos mokiniai, jautriai pasveikino brolį Vincą —    nuolatinį mokyklos rėmėją ir bičiulį ir įteikė mokinės Reginos Juškaitės darbo adresą.

Nuo sesių neatsiliko ir broliai. Sąjungos garbės šaulių vardu jautrų sveikinimo žodį tarė buvęs p-kas Vladas Išganaitis. Vytauto Didžiojo Čikagos kuopos vardu kalbėjo Algirdas Budreckas ir įteikė puikų medžio paveikslą. Kanados šaulių Rinktinės p-kas Stasys Jokūbaitis perskaitė labai gražią sukaktuvininko garbei sukurtą poemą, o nuo Kanados šaulių, įteikė puikų, su šaulių ženklų viršelyje ir įrašu, odinį albumą, šaulys Povilas Valantinas su ponia įteikė Brazdžionio poezijos rinkinį. Stasio Butkaus kuopa dovanojo dail. Bagdono tapytą sukaktuvininko paveikslą; skautų tuntai — menišką lėkštę, o skautai akademikai -— knygą, gi dr. Eugenija ir Vladas Paužai — kryžių.

Giminių vardu sveikino Audronė Tamošiūnaitė iš Čikagos ir įteikė paveikslą (iš medžio).

Meninę dalį atliko Detroito jaunieji menininkai, visi brolio Vinco gerbėjai. Dainininkė Irutė Vizgirdaitė, akomponuojant Vidai Bliūdžiūtei, padainavo “Vėversys” ir “Muzikos Aidai”; “Ko verkė motulė sena” padainavo pati, palydėdama pianinu. Skautų “Miško Brolių” orkestras, vadovaujamas s. Algirdo Vaitiekaičio, pagrojo tris liaudies daineles. Vaišių metu orkestras linksmino svečius ir net išjudino pašokti. Labai gražiai iš sukaktuvininko kūrybos, “Švento Jono kumelys”, augštaitiškai paskaitė mok. Pranas Zaranka. Prieš vaišes labai gražią maldą perskaitė Stasio Butkaus kuopos kapelionas kun. Viktoras Kriščiūnevičius. Nežiūrint ilgokai užtrukusios oficialiosios dalies, tai buvo neeilinis pagerbimas, neeilinio žmogaus ir žymaus visuomenininko, visa širdimi Lietuvai, lietuvybei, Šaulių sąjungai bei broliui, sesei lietuviui atsidavusio asmens.

Pagerbimo iniciatorius ir pirmininkas buvo Stasio Butkaus kuopos pirmininkas brolis Leonardas Šulcas. Dalis sveikinimų skambėjo taip: Šaulių Sąjungos Garbės nariui ir S-gos p-kui, gerbiamam mielam broliui Vincui Tamošiūnui.

Dirvos grūdas išaugino Lietuvai galiūnus,

Garbė žemei, kurią myli ištikimi sūnūs ...

50-ties metų šauliškos veiklos proga sveikiname pasilikdamos kartu su Jumis.

Moterų šaulių vadovė, Kodatienė ir visos šaulės.

Sveikinu Lietuvos Šaulių S-gos ilgametį veikėją, jos Garbės Šaulį ir dabartinį Centro valdybos p-ką, didžiai gerbiamą Vincą Tamošiūną, sulaukusį šauliškos veiklos 50 metų jubilėjaus ir iš visos širdies linkiu ilgiausius metus sėkmingai darbuotis Brolių ir Seserų tarpe ...

Broli,

Reiškia Tau šiandien šauliai Gilią pagarbą ir meilę

Dirbk, gyvuok ir kurk dailiai ligą ilgi metų eilę! ...

Janina Narūne - Pakštienė, Miami, Fla.

Siunčiame šauliškus sveikinimus sulaukus brandžios sukakties aktyvioje Sąjungos veikloje. Mūsų broliški linkėjimaidar daug metų laikytis Tėvynės gynėjų eilėse.

Lai gerasis Dievulis ir mūsų Tautos Praamžius laimina Jūsų kelius, suteikia ištvermės ir ryžto plečiant Sąjungos veiklą ir ruošiant mūsų jaunąją kartą besiartinančioms mūsų gimtojo krašto laisvės kovoms.

Tikime, kad išeivijoje atsikūrusios Lietuvos Šaulių Sąjungos vadovybė nulydės Sąjungos vėliavą Gedimino kalno papėdėn, prosenių mums išsaugoton sostinėn Vilniun.

“Susispieskit krūvon, Lietuvos sakalėliai!”

Jūsų Stefanija Rūkienė ir Konstantinas Rūkas, Hot Springs, Arkansas.

[Telegrama]

Didžiai gerbiamas broli pirmininke,

Negalėdama asmeniškai dalyvauti Jūsų šauliškos veiklos auksinės 50 metų sukakties minėjime, sveikinu linkėdama Jūsų šauliškoje veikloje ir asmeniškame gyvenime.

Šaulė Emiljia Putvytė

Brangiam Sėlių krašto Sūnui ir ištikimam šauliui ilgiausių metų ir didžios laimės linki

visos šeimos vardu Danutė Pašilytė - Rautinš.

Brangus Broli Pirmininke,

Šauliškos veiklos auksinio jubilėjaus proga ir prisimenant visą kitą lietuvišką visuomenės darbą, nuoširdžiai sveikiname Tamstą ir prašome Dievo palaimos tolimesniam Tamstos gyvenimui ir sėkmės vadovauti Tremties Šaulių Sąjungai, siekiant Tėvynei laisvės ir lietuviškos gyvybės išlaikymo savo tautiečių, Tremties brolių ir seserų tarpe.

Su šauliška pagarba Aleksandras ir Sofija Mantautai.

Didžiai Gerbiamas Šaulių Sąjungos Vade Tamošiūnai,

Ilgiausių Metų, Ilgiausių! ... Zuzana Mikšienė

“Aušros” mokyklos Bičiuliui ir Rėmėjui p. V. Tamošiūnui

Kas “Aušros” mokyklėlę globojo,
Kas mažus dažnai į ją vežiojo? 
Kas mokyklai mokslo priemones, mokiniams dovanas pirko?
Kas mokyklos parengimus lankė, Mus drąsino, mums plojo?
Tai ponas Tamošiūnas,
Vincas Tamošiūnas.
Tad šiandien “Aušra”,
Tamstos didžią šventę švęsdama,
Linki nepavargt, dar ilgai ilgai gyvuot.
Ir šviesti pavyzdžiu skaisčiu visiems

Tiek dideliems, tiek mums mažiems.

1970 m. gruodžio mėn. 12 dieną — “Aušra”.

Brangus Dėde,

Jūs netik mums artimiesiems, bet ir visiems, buvote pavyzdžiu kaip mylėti, kaip aukotis, kaip dirbti smuikelių žemei. Savo pareigą ir pažadus Lietuvai išpildėte su kaupu. Didžiuojamės Jumis ir nuoširdžiai sveikinam taip reikšmingos sukakties proga!

Dievulio palaimos ateičiai!

Eliutė ir Herbertas, Kanada.

[Telegrama iš Australijos]

Šauliškos veiklos auksinio Jubilėjaus proga sveikiname ir reiškiame gilią pagarbą, turėdami viltį, kad ateityje taip pat pasiliksit kilniu pavyzdžiu išblokštoms į užjūrius lietuvių tautos atžaloms.___ _ _

Viktorija, Kazys, Rimas Keraičiai.

širdingas ačiū broliui Feliksui B I a u z d ž i u i nupirkusiam “Šaulė Tremtyje” redakcijai lietuvišku šriftu rašomąją mašinėlę.

Ačiū ir broliams: Matui Baukiui, Ignui Kauneliui, Juozui Leščinskui, Jonui Mikulioniui ir Sirtautui Vladui, paaukojusems Kariui paremti po $15, viso $90.00.

Stefanija Kaunelienė

 


VISOS ŠAULĖS SKAITO “KARĮ”!

VISOS SESĖS RAŠO Į “ŠAULĖ TREMTYJE”!

SESĖS ŠAULĖS,

Jau trisdešimt pirmąjį kartą švenčiame Vasario 16-tąją svetur. Žiauri likimo ironija — tėvynėje Lietuvoje neplevėsuos tą dieną Trispalvės, neskambės galingai Lietuvos himno žodžiai, nes žiaurusis okupantas dar tebemindo Tėvynės žemę, dar tebežudo Lietuvos vaikus. Tačiau, kad ir kaip budri NKVD, bet išplėšti iš lietuvio širdies laisvės troškimo, užgesinti laisvės kibirkšties, nepajėgs. Tai įrodė tėvas ir sūnus Bražinskai, kankinys Simas Kudirka ir Vytautas Simokaitis su žmona. Tai liudija žemiau talpinamas, per geležinę uždangą pergabentas, eilėraštis.

Gyvendamos laisvame krašte privalome dirbti, aukoti visas savo jėgas, visus sugebėjimus Nepriklausomai Lietuvai. Mūsų pareiga dirbti ir už tuos tūkstančius žuvusių laisvės kovotojų — partizanų, Sibire nukankintų sesių ir brolių šaulių.

Širdingiausi sveikinimai karininko Juozapavičiaus šaulių kuopai Clevelande, kuopos moterų sekcijai, jos vadovei sesei dr. Marijai Žilinskienei ir visoms sesėms.

Gražiausios sėkmės!

Moterų šaulių vadovė ir šaulės

MES TROKŠTAM LAISVĖS

Virpančiomis širdimis svajojam apie laisvę,
Laisvę tėviškė brangios.
Kai daržely žalios rūtos vėl žaliuos,
Ir sesės geltonkasės vėl dainas dainuos.
Kai broliai laisvon tėvynėn iš svetur sugrįš,
Šviesi ir graži bus mūsų ateitis.
Nebereiks bijoti areštų žiaurių,
Nei šaltojo Sibiro miškų.
Nutils tada dejonės mūsų šaly,
Nor ir negreit krūtinėj užgis žaizda gili.
Negreit užmiršim iškentėtas kančias,
Bei žuvusių dideles aukas.
Džiaugsmu virpančiomis širdimis svajojam apie laisvę.
Laisvę Tėvynės brangios.
Kada Trispalvė vėl laisvai suplevėsuos,
Ir lietuvis himną galingai giedos.

Vėjelis

RUOŠKIMĖS kultūrinei SAVAITEI

1971 m. birželio 13 - 20 dienomis Dainavoje ¡vyksta LŠST Kultūrinė savaitė. Sesės, jau pats laikas susitvarkyti su atostogomis ir tai savaitei pasiruošti, kad ta savaitė būtų ne vien poilsio laikas, bet kad jos metu ideologiniai sustiprėtume, kuo daugiausia žinių pasisemtume, bei atnaujintume senas, užmegstume naujas pažintis ir seseriškai pabendrautume.

S-gos centro v-ba ir moterų vadovė planuoja ir nori šiemet suruošti Moterų dieną, bet kokia ta diena bus, pareis nuo kiekvienos iš mūsų. Kiekviena privalome pagalvoti: kokių paskaitų, užsiėmimų ar programų pageidautume. Kuo pačios galėtume prisidėti? Neužkraukime viso darbo vien tik ant vadovės pečių. Kai dirbsim visos, darbas bus našus ir malonus.

“Šaulė Tremtyje” didžiuojasi neseniai susibūrusiomis Clevelande kar. Juozapavičiaus energingomis sesėmis ir jų vadove dr. Marija Žilinskiene. Ji stovykloje, Vokietijoje pasireiškė gabia skaučių vadove ir puikia paskaitininke. Tikimės, kad nors ir jauniausia ši sekcija, savo darbais nustebins visus. Vos susikūrusi sekcija, jau davė gražų įnašą ir mūsų skyreliui. Kviečiu talkon ir linkiu našaus darbo.

Stasio Butkaus kp. moterys Detroite prieš Kalėdas supakavo ir vėl išsiuntė Punsko lietuviams du vartotų drabužių ir avalinės siuntinius. Anksčiau siuntinius gavusieji džiaugiasi ir prašo ir ateity jų nepamiršti, nes be pagalbos jiems sunku išsiversti.

Sausio mėnesį paruošta dar pora siuntinių.

Detroito "švyturio” kp. jūros šaulė Vera Kulbokienė suruošė savo bute bendras Kūčias kp. šauliams. Dalyvavo virš 20 asmenų.

Sausio mėn. “švyturio” kp. išsirinko naują valdybą. Į parengimų komisiją įėjo jūros šaulės Marija Kinčienė ir Ada Telyčėnienė.

Moterų sekcijos vadove išrinkta, Amerikoj gimusi šaulė, Nelė Stankutė - Urbšaitienė; jos padėjėja — Vera Kulbokienė. Naujoji vadovė numačiusi greitu laiku suruošti sekcijos arbatėlę. Gero vėjo naujajai vadovei!

Jono Vanagaičio šaulių kuopos Bostone šaulė Elena Valiukonienė suorganizavo šaules moteris piketuoti admirolo William B. Ellis įstaigą. Piketavime dalyvavo sesės:    Elena

Valiukonienė, Antanina Liutkonienė, Ada Ausiejienė, Angelė Vakauzienė, Ona Šležienė ir Felicija Karosienė. Darbo pertraukos metu atbėgdavo ir broliai šauliai.

Lapkričio mėn. 28 d. vakare, kuopos p-kas su tautiniais drabužiais pasipuošusiomis Antanina Liutkoniene ir Sofija Stašaitiene dalyvavo Bostono vysk. Umberto Maderos audiencijoje. Tą audienciją gavo tuo metu vykstančio Balfo suvažiavimo proga, šaulių kp. vardu vyskupui buvo įteiktas Lietuvių Fondo Jubilėjinis medalis. Vyskupas maloniai dovaną priėmė ir teiravosi apie Lietuvos prezidento likimą.

žinios paimtos iš Jono Vanagaičio kp. "Trimituko”