Adelės Dirsytės Maldų knygutė

Adelė Dirsytė

Marija, gelbėki mus 

Pranute, kad galėtumėt geriau kartu su mumis jausti, mąstyti ir garbinti Viešpatį, siunčiame šią knygutę Lionė G. padarė ją, Valė Ber. piešė, Levutė Viz. įklijavo, o aš rašiau. 1953 II 16 Ad.

Dangau, palaiminki vargo diena.

 Išaušo sunki darbo diena. Šv. Trejybe, noriu Tave pagarbinti kantrybe ir pagarba savo bendradarbiams. Duoki  mums išminties ir jėgos ramiai iškęsti visus nesusipratimus, panieką ir neapykantą, palaiminki mano mylimuosius ir visą mano Tautą, o ypač Tėvynės gynėjus, našlaičius ir visus kenčiančius už Tiesą. Sujunki  mus visus vienybėn gyvu tikėjimu, nepalaužiama viltimi ir nežinančia ribų meile. Amen.

Mūsų Tautos Kankiniai, išmelskite stiprybės, sumanumo ir vienybės mūsų Tautos darbuotojams, išmelskite tikrai šviesų amžinąjį poilsį galvą paguldžiusiems už savo žemę.  Amen.

Angele Sarge, Šv. Globėja, Šv. Antanai ir visos palaimintosios Dvasios, saugokite, lydėkite ir išlaikykite mane šiandieną laisvą nuo viso pikto. Amen.

Šv. Dvasia, nušvieski mano ir mano Tautos kelius į laimingą ateitį, Šv. Dvasia, laiminki mūsų pasiryžimus.  Amen.

Šv. Teresėle, misijų Globėja, suteiki mums apaštališkos dvasios, padėki man savo gražiu elgesiu laimėti Viešpačiui sielų. Amen.

Viešpatie, laiminki mano miegą

Diena užsimerkė, mano akis nuovargis merkia, jausmai išblėso, jėgos išseko... Viešpatie, dėkoju už visas šios dienos malones: už sveikatą, jėgas, už sielos ir kūno maistą, už kiekvieną gerą žodį, už kiekvieną malonumą, už viltį, už savo gimtąją kalbą, kurią svečioj šaly girdžiu... Dėkoju ir už skausmą, neapykantą, už visus trūkumus, kuriais mane bandei. Viešpatie, maldauju ramaus poilsio sau ir saviškiams. Amen.

Šv. Šeima, saugoki ir globoki mūsų namų skaistumą ir globoki mūsų veržimąsi į tikrąją Tiesą, apsaugoki mūsų Tautos rūmą nuo visokio blogio, o mums, vargo vaikams, leiski nors sapne pabuvoti Tėvynės žemėje su savaisiais. Amen.

Marija, Tavo gailestingumo šaukiuos... Marija, nuliūdusiųjų linksmintoja, paguoski krauju ir ašaromis apšlakstytos žemės vaikus, paguoski tremtinius, paguoski ir mūsų širdis, pilnas ilgesio, kančios ir vargo. Marija, maldauju pagalbos Tėvynės gynėjams, maldauju tikro poilsio gyvybę paguldžiusiems už savo žemę, maldauju taikos ir ramybės savo kraštui ir išvargusiam pasauliui.

Marija, keliu savo nuvargusias rankas į Tave ir maldauju atleidimo savo ir saviškių ydų, klaidų, netobulumų ir nuodėmių. Amen. Viskas Jėzui diena ir naktis

Šv. Mišių Auka

Įžanga. Ir šioje valandoje kunigas lenkiasi prieš Tavo altorių, Viešpatie, už visą pasaulį, taip pat ir už mane. Viešpatie Dieve, atleiski man mano nusikaltimus ir sustiprink mane mano uždaviniams, kad tobulai juos atlikčiau. Prie Tavo didžiausios aukos, prie visų Šventųjų Bažnyčios iždan sudėtų nuopelnų, priimki ir mano kančias: nuovargį, paniekinimus, ilgesio ašaras, alkį, šaltį, visas dvasios negales, mano pastangas... už Tėvynės laisvę, už mylimųjų ir prietelių geresnę dalią, už kovotojų vėles.

Viešpatie, pasigailėki ir tų, kurie mus persekioja ir kankina, duoki ir jiems pažinti savo meilės saldumą.

Švč. Trejybe, pasigailėk

Dangaus Tėve, sutvėrei mus didžiajai laimei, meldžiu su visišku nusižeminimu, veski mane į ją, kaip Tau tinka: per bedugnes, per šalčius... Aš visur eisiu, tik rodyk man kelią.

Viešpatie Jėzau, viską paaukojai mūsų išganymui, visą gyvenimo kartumą išgėrei, kad mus pamokytumei.

Išrinkai ir man kančios kelią, ilgesio ir visko netekimo dalią, sustiprink joje mane. Šv. Dvasia, apšviesk mane pagundų ir tamsos valandoj, kad nepaklysčiau, kad klaidoje negyvenčiau.

Šv. Evangelija

Viešpatie, duoki man vis geriau ir geriau suprasti Tavo mokslą, duoki išminties jį visur išpažinti ir skelbti savo darbais, duoki jį man taip pamilti, kad visur ir visada Tavo gailestingumo ir meilės didybę skelbčiau

Aukojimas

Viešpatie, dėl savo didžiausios meilės mums nužengei iš dangaus, perėjai žemės kelią gera darydamas, iškentei didžiausius dvasios ir kūno skausmus, pakvietei ir mane išrinktųjų keliu. Viešpatie, noriu Tave sekti, tik vesk mane, duok man jėgų, išminties, nuskaidrink mano troškimus. Viską priimsiu iš Tavo rankų su dėkinga širdimi: bejėgiškumą, begalinį ilgesį, paniekinimus, apleidimą, užmiršimą, netekimą laisvės, brangiausiųjų... Viešpatie, daryk, ką nori su manim, tik pasigailėk mano Tautos ir mano mylimųjų.

Kanonas ir pakylėjimas

Viešpatie, išgirsti kiekvieno kunigo šaukimą ir nužengi iš dangaus ant mūsų altorių.

Duona ir vynas Tavo noru pasikeičia Tavo Švenč. Kūnu ir Krauju,  o visa dieviška būtybe ateini, kad guostum, ramintum ir stiprintum mus.

Maldauju Tave, Išganytojau, pakeiski visą mano būtybę, padaryk iš savanaudės, savim susirūpinusios, paskendusios kasdienybėj, užjaučiančia kitus, padedančia kitiems. Padaryk, kad suprasčiau kitų vargus, rūpesčius, kad jų lengvai nesmerkčiau. Pakeisk mano ir mano Tėvynės veidą. Prikelk mus, kad mes visi ieškotumėm kelio į Tave, kad dėl Tavo meilės ir garbės nebūtų mums sunkios jokios aukos.

Šv. Komunija

Kai siela verkia, kai širdis liūdesy merdi, kai visa mano būtybė nuovargy virpa, Jėzau, maldauju ateiki. Ateik, o ateiki, Ramintojau, Gaivintojau, kalbėki, ką nori pasakyti per šiuos žmones, tomis sąlygomis, tuo laikotarpiu. Jėzau, maldauju sutrumpinti tą bandymų laiką mums, maniems ir mano išvargusiai Tautai.

Jėzau,  pagalbos maldauju mirusiems už mūsų gėrį, pagalbos maldauju tiems, už kuriuos nori, kad melsčiaus.

Mišių Aukos pabaiga

Išganytojau, per Tavo Švenč.  Auką, per aukas ir maldas mano artimųjų, per brangiosios Tėvynės skausmo ir gyvybės aukas irvisų dangaus Šventųjų nuopelnus stiprink mane šios dienos darbe ir ateities uždaviniams.  Amen.

Marija, gelbėk mus

Marija, gelbėk krauju ir ašaromis, pasiaukojimu, pasiryžimais ir meile išpuoštą žemę. Marija, sužadink mūsų krūtinėj milžinų galią, išlaikyk skaisčią Tautos Dvasią, kurią mūsų bočiai per amžius augino. Marija, apšviesk klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad, kaip šviesi žvaigždė, kitų tautų tarpe šviestų, spindėtų ir garbintų Tavo Sūnaus ir Tavo begalinį gailestingumą ir meilę.  Amen.

Išpažinties maldos

Prieš sąžinės sąskaitą

Viešpatie, aš ieškojau laimės visur ir visuomet, mano širdis niekur neranda poilsio ir ramybės.

Jėzau, juk tik Tavyje tikras džiaugsmas ir laimė, tik pažvelk į mane ir visos audros nurims manyje,o aš visur tik Tavęs ieškosiu, tik Tavo gailestingumą skelbsiu.

Šv. Dvasia, apšviesk mano sielą, parodyk man kelią į didžiąją Laimę. Jai pasiekti, aš nieko nesigailėsiu, visko išsižadėsiu.

Šv. Mergele ir visas Dangau, padėkite man mano pasiryžimuose.

Sąžinės sąskaita

Dievui:  Ar visur matau Dievo valią? Ar aišku, kad kančios kelias ir man skirtas? Ar neviltis manęs nežudo ?..

Artimui:  Ar neskriaudžiu artimo, įtarinėju, apkalbu, skundžiu, pajuokiu, niekinu, savo naštas kraunu, - darbo, negerų nuotaikų, baimė kitų nuomonės, melas, neapykanta, kerštas, kitų laisvės varžymas, nesiskaitymas su žodžiais.

Sau: Troškimas ligos, kenkimas sveikatai, neskaistumo egoizmas...

Gailesčio sužadinimas

Išganytojau, paniekinau Tavo kančią, Tavo troškimus, Tavo meilę, pasmerkiau save, pasidariau giliai nelaiminga. Visa savo būtybe maldauju Tavęs, pažvelk į mane, uždenk mano nusikaltimus, prikelk mane, kad su džiaugsmu bėgčiau garbinti Tavo gailestingumą ir neišreiškiamą meilę. Amen.

Prieš Šv. Komuniją

Ateikite, visi Angelai, ateikite, visi dangaus Šventieji, Nekalčiausioji Motina, Šv. Juozapai, Šv. Teresėle, garbinti Gailestingumo Viešpatį, Meilės Dievą. Mokykite mane  tikrojo nusižeminimo ir meilės, kad aš visur ir visada gyvenčiau dėkingumu ir visu savo gyvenimu skelbčiau Viešpaties meilę ir gerumą.

Po Šv. Komunijos

Jėzau, atėjai pas mane, pasilik pas mane per visas dienas, gyvenk manyje, mokyk mane, kad ir skaudžiausiai, ilsėkis pas mane, tik niekad nepalik manęs.

Su visa savo būtybe glaudžiuos prie Tavęs, garbinu Tave, dėkoju Tau už atėjimą, paguodas, už visas malones man ir mano namams.

Meile liepsnojanti Širdie, pasigailėk kovotojų už laisvę, pasigailėk žuvusių kovos laukuose, pasigailėk kenčiančių dėl Tėvynės, pasigailėk visų, už kuriuos aš privalau Tave garbinti ir melsti.

Dėkoju, Gailestingumo Dieve, už tas širdis, kurios man tiek daug gero padarė, kurios manęs niekad neužmiršta, dėkoju ir už  tuos, kurie manęs neapkęsdami, auklėja ir įspėja.  Amen.

Viešpatie, pagalbos prašau Tėveliams

Marija, Nusidėjėlių Gynėja, Nuliūdusiųjų Paguoda, Gailestingumo Motina, skausmo perpildyta širdimi maldauju pagalbos savo mirusiems tėveliams, kurie mūsų šeimą savo darbu ir rūpestingumu saugojo ir globojo.

Marija, išmelski jiems veikiausią susitaikymą su savo Sūnumi, kad jie iš aukštybių mus vėl vestų ir išvestų iš visų gyvenimo pinklių, bedugnių, iš visų audrų, iš visokių pagundų. Amen.

Mąstykime V. Jėzaus Kristaus Kančią

Įžanga Skausmo kelią išėjęs Jėzau, Kankinių Karaliene, visi dangaus ir žemės Kankiniai ir Kentėtojai, padėkite man suprasti mūsų Išganytojo kančios ir meilės esmę, padėkite man, mano mylimiesiems ir visai mūsų Tautai atrasti savo kelią.

1. Jėzus pasmerkiamas mirti

„Neteiskite, kad nebūtumėt teisiami ."

Aš teisiu, smerkiu, pajuokiu, tyčiojuos, pykstu, keikiu, kerštą nešiojuos, išpasakoju kitų ydas, paslaptis...

Taisykime viską tik gerumu. Meilė - geriausia mokytoja. Jai nėra kliūčių.

„Nėra didesnės meilės už tą, kas guldo gyvybę už savo prietelius".

Malda

Jėzau, pasigailėk smerkėjų, neteisingų teisėjų. Apsaugok nuo brovimosi į kitų reikalus...

2. Jėzus ima kryžių

Mane Dievas užmiršo, maldų neišklauso... Už ką kenčiu - nepavogiau, neužmušiau... Už ką vargai - alkis, šaltis, kaulų gėla, panieka, stumdymas, nepatogumai, užmiršimas...

„Visi, kurie einate keliu, pažiūrėkite, ar yra didesnis skausmas, kaip mano?

Malda

Jėzau, ką nori pasakyti šituo vargu? Duok man gerai suprasti visišką Tavo norą visose sąlygose. „Štai aš Viešpaties tarnaitė".

3. Jėzus pirmą kartą krenta po Kryžiumi

Papratimas - antras prigimimas. Padėkime vaikams, jaunimui: švelniu patarimu, pavyzdžiu, apsauga, sklaidykime piktam sąlygas...

Malda

Jėzau, saugok mūsų jaunimą nuo pirmo puolimo, o suklupusiems padėk prisikelti. Duok man meilės ir gerumo spinduliavimo.

4. Jėzus susitinka su savo Motina

Du žibintai - saulė ir mėnuo - mylimiausias Sūnus ir kilniausioji Motina susitinka išganymo kely. Dvi širdys išgyvena visą kančios, skausmo kartumą, dvi širdys yra jautriausios mūsų vargui, nelaimėms.

Malda

Skausmingoji Motina, padėki mums suprasti dabartinio vargo esmę. Padėk mums greitai sugrįžti į Tavo numylėtą žemę ir kiekvienam atrasti kelią į laimingą amžinybę.

5. S.Kirenietis padeda nešti kryžių

Kai lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam, kai meldžiuos už mirusius, klystančius, kai padedu našlėms, našlaičiams, seneliams, kai savo gyvenimu spinduliuoju... ir šiandieną padedu Jėzui nešti kryžių.

Malda.

 Šv. Dvasia, duoki man minčių, jėgos, išminties gera daryti, sudvasinti save ir kilniai pagarbinti Išganytojo kančią. Šv. Dvasia, leiski kasdien pajusti Dievo mintį.

6. Veronika nušluosto Jėzaus veidą.

Savo širdyje tapykime Jėzaus paveikslą, kovodamos už tiesą, gėrį ir grožį.

Malda

Jėzau, padėki man teisingai suprasti tiesos, gėrio ir grožio vertybes, leiski man nenuilstamai jų siekti, kad savo asmenybe tarnaučiau Dievui ir Tėvynei.

7. Jėzus antrą kartą krenta po kryžium

Saugokimės neskaisčių minčių, jausmų; sudarykime sąlygas klestėti skaistumo dorybei, padėkime jaunimui pavyzdingu savo gyvenimu.

Malda

Jėzau, numylėjęs skaistybę, padėk žalių rūtų, lelijų, tulpių kraštui, Marijos žemės vaikams auginti nemarius skaistumo idealus.

8. Jėzus ramina verkiančias moteris

Padėti apleistiems, kenčiantiems kūno ir sielos sielvartus, padėti sergantiems reiškia užjausti kenčiantį Išganytoją.

Malda

Jėzau, guodęs Jeruzalės moteris, paguoski šiandien mūsų seseris, dukteris, sužadėtines, žmonas, motinas skausmo suspaustas dėl savo mylimųjų kančių.

9. Jėzus trečią kartą krenta po kryžium.

Visiška neviltis, begalinis dvasinis sausumas, kūno visiškas nusilpimas, senatvės negalės - jėgos pakerpančios dvasinio skrydžio sparnus.

Malda

 Visiškai nusilpęs Jėzau, padėki man ir maniesiems didžiausiose dvasios ir kuno negalėse.

10. Jėzus išvelkamas iš rūbų.

Kūno begėdystės, dvasios apnuoginimai, visko netekimas - tai mūsų išvilkimas.

Malda

Išganytojau, apsaugok mus nuo didelio skurdo, kuris veda nusikaltimus, kuris trukdo dvasinę pažangą.

11. Jėzų prikala prie kryžiaus.

Įžeidimais, blogomis nuotaikomis, pykčiu, neapykanta, kerštu, apkalbomis... žudome kitų sielas.

Malda.

Jėzau, mokyki mane kitų laisvės nevaržyti, duoki ištvermės iškęsti visus sielvartus, skausmus, paniekas, užmiršimą, o jei reikės, ir karčią mirtį, tik nebauski amžinuoju pasmerkimu manęs ir mano Tautos.

12. Jėzus miršta ant kryžiaus

„Aš nieko šiame pasaulyje neturiu" - kalba Kristus. Šio pasaulio dvasia: puikybė, savimeilė, garbėtroška, godumas, pavydas...

Malda

Išganytojau, [padėki] mirti šio pasaulio dvasiai, o padėki pajusti džiaugsmą gyventi: nuolankiai, dosniai, pamaldžiai, skaisčiai.

13. Jėzaus nuėmimas nuo kryžiaus

Neatstumkime ištiestos į mus rankos.

Malda

Išganytojau, maldauju pagalbos artimiesiems mirusiems, maldauju paguodos kenčiantiems dėl artimųjų mirties, maldauju išklausyti šaukiančiųjų prašymus.

14. Jėzų deda į kapą Malda

Jėzau, pagelbėk tiems, kurie miršta svetimuose kraštuose be Bažnyčios, artimųjų, draugų paguodos ir pagalbos.

Pabaiga

Jėzau, savo kančios nuopelnais, Kankinių Karalienės, visų Kankinių bei Kentėtojų aukomis, mano ir mano tautos troškimais uždenki mano ir mano Tautos kaltes ir duok mums visiems atrasti kelią į Tave, kad nežūtumėm vargo, bado ir nevilties skurde. Jėzau, išgelbėk pražūtin žengiantį pasaulį. Amen. Pasimelsti Šv. Tėvo reikalais.

Įvairios maldos

Malda į Girkalnio Gailestingumo Motiną

(1943.II.8)

Paklydom, suvargom, sušalom... Gailestingumo Motina, ir vėl nepalikai mūsų vienų vargo ir suspaudimo dienose ir vėl nusileidai iš dangaus didžios šviesos spindėjime ant mūsų krauju apšlakstytos žemės. Motina, prie ko gi, o prie ko gi pulsime, prie ko šauksimės tame didžiame suspaudime, apleidime ir skurde?! Pažvelk, o Motina, į mūsų vargo ir ilgesio sutrintas širdis, į mūsų nuo šalčio ir alkio pamėlusias lūpas. Grąžinki mus į šalį, kurią mums pats dangus dovanojo, į kryžių ir bažnyčių žemę, į kraštą, kurį Tu nuo amžių pamėgai. Leiski mums vėl išvysti gausius malonėmis paveikslus, šventoves. Leiski vėl mums visiems giedoti padėkos ir meilės himnus Gailestingumo Jėzui ir Tau, Gailestingumo Motina, kuri pažadėjai visų kalčių atleidimą.  Amen.

Malda į Šv. Kazimierą

Šv. Kazimierai, Marijos Žemės Globėjau, kuris himnais šlovinai Švenč. Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios durų klūpodamas šaukeisi Jos pagalbos, kuris taip mylėjai skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl jos išsižadėjai. Išmelski, Šv. Globėjau,  ir mūsų kraštui skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus Tavo keliais. Šv. Kazimierai, niekur nenorėjai išvykti iš savo šalies, jai esant pavojuj, iš dangaus padėjai mūsų kariuomenei. Sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prisikelti mūsų Tautai kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių kūnais, nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu. Amen.

Malda į Šv. Juozapą

Šv. Juozapai, Šv. Šeimos Globėjau, padėki mūsų besikuriančioms šeimoms, kad jose amžinai neužgestų uždegti meilės žiburiai, kad jie išaugtų švyturiais, kad jų jokie vėjai neužgesintų, o mus sugrąžink į šeimos židinius didžiam kūrybiniam darbui. Šv. Juozapai, kurs pats išgyvenai tremtinio dalią, išmelski mums suvargusiems ištvermės, išminties ir nepalūžimo vargo dienose, kad visi sunkumai kaip ugnis plieną užgrūdintų. Šv. Juozapai, esi visų dvasios turtų valdytojas, suteiki mums skaistybės, meilės, tvirtumo ir vienybės dvasios.  Amen.

Velykų malda

Dieve, esi neišreiškiama meilė, pats nužengei iš dangaus parodyti mums kelio meilės karalystėn. Jėzau, amžinojon laimėn pakvietei visus vargstančius, visus geros valios, visus trokštančius ir ieškančius amžinybės.

Kūno ir dvasios kančios, įvairiausi trūkumai tikriausi palydovai dangaus laimėn. Velykų Jėzau, padėki prisikelti iš savo ydų man, mano mylimiesiems, mano Tautai, prikelki taip pat visus klystančius.

Visos dangaus Dvasios, padėkite mums giedoti Jėzaus Prisikėlimo garbę. Garbė, šlovė ir padėka Mirties Nugalėtojui, Meilės Davėjui.  Amen.

Malda į Gailestingumo Jėzų

(Atvelykio sekmadieniui)

Nuovargis, nusilpimas sukaustė mūsų širdis. Nebeturime nei dvasios maisto, nei reikalingo poilsio, nei atsigaivinimo. Ilgesys, lūkestis, vergija prislėgė mus. Gailestingumo Jėzau, Tavo pasigailėjimo šaukiamės, prie Tavo atverto šono glaudžiamės. Gailestingiausioji ir meile liepsnojanti Širdie, sujunki mus gailestingumo, meilės ir vienybės ryšiais. Padėki mums veikiai sugrįžti į savo žemę, kad vis geriau ir geriau vykdytumėm Viešpaties mums skirtus uždavinius. Amen.

Malda į šv. Moniką  (V. 4 d.)

Šv. Monika, kuri išgyvenai savo vyro ir sūnaus Augustino nuodėmingus klaidžiojimus, kuri per daugelį metų nesvyruojančia malda, aukomis, didžios atgailos dvasia sugrąžinai juos į tikrąjį kelią. Padėki mūsų šeimoms nugalėti savo piktžoles ypač girtavimą, priesaikų  laužymą, tikėjimo niekinimą, nusikaltimus skaistybei. Išmelski mums ištvermės, Dievu pasitikėjimą ir tikrosios atgailos dvasią.

Šv. Augustinai, pats ilgai klaidžiojęs, išmelski mūsų klystantiems Tiesos pažinimo malonę, apsaugoki mūsų jaunimą nuo klaidų bei nusikaltimų, kurie savo mokytojų klaidinami, kurių blogas elgesys juos silpnina. Šv. Motina Marija, skausmo išgeltomis širdimis šaukte šaukiamės Tavo pagalbos, išmelski mūsų motinoms šv. Monikos dvasios jėgos ir patvarumo. Amen.

Malda į Visų Malonių Tarpininkę (gegužės 24 d.)

Nuvargom, apmirė mūsų jausmai, sustingo širdys, nebesusigaudom savo mintyse. Marija Malonės Pilnoji, Tu Visų Malonių Tarpininke, sugraudinta širdimi keliame į Tave savo maldavimo rankas: atgaivinki mus, sakyki mums, ko trokšta iš mūsų numylėtas Sūnus, mes norime visiškai paklusti Jo valiai.

Maloningoji, parodyki mums naujame spindėjime gyvo tikėjimo, nemirštamos vilties ir nežinančios ribų meilės žvaigždes.

Padėki man ir mano Tautai nugalėti visas kliūtis, kurios užstoja kelią į Tavo Sūnaus glėbį, į Švenč. Širdies turtų gausybę. Amen.

Sekminių malda

Kai apaštalai laukė pažadėto Ramintojo, drauge su Jėzaus Motina daug meldėsi. Atėjo Sekminių valanda, iš dangaus ant jų nusileido ugnies pavidalai, kurie apšvietė juos, atnešė jiems apaštališko uolumo, kankinių drąsos, sumanumo, kalbos dovaną...

Šv. Dvasia, Guodėja ir Stiprintoja, ateiki, nusileisk ir mums. Ir mes laukiame, ir mes prašome, ir mes meldžiamės. Ateik, atnaujink mus, atnaujink mūsų Tautą. Suteiki mums visų reikalingiausių malonių, kad mes vieningai ir su meile kurtumėm Dievo karalystę savo Tėvynėje.Amen.

Devintinių malda

Man reikia gydytojo, man reikia ramintojo, geriausio Tėvo iš visų tėvų... Viešpatie Jėzau, pasilikai pas mus Meilės Sakramente per visas dienas. Jėzau, šauki, kvieti, vadini pas save visus pavargusius, nuliūdusius, nužemintos širdies... Trokšte trokštu, geiste geidžiu su Tavim susijungti Meilės Sakramente. Jėzau, ateiki pas mane, paguoski mane, nuraminti ateiki. Aplankyk širdis, svetimuose kraštuose trokštančias Tavęs, aplankyk mirštančius ir mirusius be Tavęs.

Jėzau, aplankyk taip pat ir persekiojančius Tave. Jėzau, Tu mano šviesa tamsoje, Tu mano šilima šalty, Tu mano laimė varge. Dienos saulė šaukia mane į Tave, žvaigždžių mirgėjimas vadina pas Tave, sniegas, balti žiedai kalba apie Tavo skaistumą, Viešpatie. Amen.

Šeštinių malda

Jėzau, atvėrei mums begalinę sielos paslaptį: neribotą gailestingumą, viską nugalinčią meilę, nusižeminimo jėgą, kančią, skausmą parodei kaip sielos vaistą. Jėzau, angelų, serafimų, kerubimų lydimas įžengei į dangų šventųjų džiaugsmui, o mums per visas dienas pasilikai Meilės Sakramente. Jėzau, visokios laimės Kūrėjau, leiski mums gyvenimu džiaugtis, kaip Dievo dovana, bet apsaugok nuo perdidelio prisirišimo prie žemės gėrybių, mokyki mus ieškoti, siekti, kovoti dėl dangaus vertybių.  Amen.

Malda į Šv. Antaną

Šv. Antanai, visų klaidų, visokios vergijos nugalėtojau iš giliausios širdies šaukiamės pagalbos mūsų sunkiose dienose. Praradome brangenybių brangenybę laisvę. Prašome išmelsti ją mums ir mus išmokyti ją branginti, mylėti ir ginti. Padėki mums nugalėti vergiją savyje, kad mūsų tarpe išnyktų visoks pataikavimas, skundai, kerštas, neapykanta, kišimasis į kitų reikalus, kad aš nebūčiau kitų laisvės žudikė... Šv. Antanai padėki man ir mano Tautai pakilti iš klaidų bei apsileidimo šviesiam rytojui. Amen.

Malda į Šv. Joną Krikštytoją

Šv. Jonai K, kuris šaukei taisyti Išganytojui kelią, padėki man ir mano mylimiesiems taisyti Jam savo širdies takelius, pamokyki išpuošti savo širdis kvapiais dorybių žiedais, pamokyki mus savo gyvenimu Jį šlovinti, išpažinti ir mylėti. Pašauki ir mano Tautą gerai suprasti Jo mokslą, jį skelbti ir juo gyventi. Amen.

Malda į Šv. Aloyzą

Šv. Aloyzai, kuris visą gyvenimą baltu žiedu žydėjai, kuris tyru oru alsavai, kuris didžiu vidiniu džiaugsmu spindėjai, kuris Saulės šviesoje augai, žydėjai ir vaisių nešei, padėki mums iš aukštybių, padėki mūsų Tautos ieškotojams surasti vidinį gyvenimą, palydėki mus visus skaisčiais idealų keliais. Amen.

Malda į Kristų Karalių

Jėzau, nuo kryžiaus sosto pasidarei Karalium jautrių sielų, nuo kryžiaus sosto parodei žmonijai kelią į Laimės šalį, kryžiaus soste atvėrei mums savo širdies turtų gausybę. Sielų Karaliau, labai dėkoju, kad ir man leidi kryžiaus šešėly augti. Išganytojau, leiski man, mano mylimiausiems ir mano Tautai pajusti Švenč. Širdies šilumos ir jėgos. Amen.

Visi Šventieji, padėkite mums

Angeliškieji kūdikiai, skaisčios mergelės, kovotojai jaunuoliai, išpažinėjai, Tiesos ieškotojai,Tiesos mylėtojai, ir skelbėjai, kentėtojai ir kankiniai, padėkite išmelsti mums įvairiausio spalvingumo doros žiedų, sužadinkite mumyse nemirštamų Gėrio troškimų. Šv. Lietuvos Globėjai ir kankiniai, maldaujame pagalbos savo kovose bei siekimuose. Amen.

Kalėdų malda

Suledėjusiomis lūpomis, su ašaromis akyse, nevilties iškankintos puolame prie Tavo prakartėlės, Šv. Kūdiki!

Priimki mūsų prašymus, maldas, priimki ilgesį, pasiryžimus, priimki karžygių aukas, priimki mūsų mylimųjų ašaras, maldas, skausmu persunktus rūpesčius, išlaikyki mus visus gražiai ateičiai. Suteiki dangaus laimę svečioj šaly iš vargo ir bado mirusiems. Dėl savo  Šv. Motinos ir visų šventųjų nuopelnų, pasigailėki mano mylimųjų ir mūsų Tautos. Sutrinta širdimi maldauju sutrumpinti bandymų dienas. Jei reikia aukų, imki jas iš manęs, tik duoki man kankinių drąsos ir stiprybės.