1949 m. rugsėjo 28 d. VA žūtis

1949 m. rugsėjo 28 d. Utenos aps. Alantos vls. Papiškių k. apylinkėse (dabar – Molėtų r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviai, MGB Alantos ir Skudutiškio vls. poskyrių stribai vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu per susišaudymą žuvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas Jonas Markūnas-Šiaurys, Viesulas, rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas Boleslovas Jakštonis-Trockis, Ąžuolo kuopos vadas Vladas Patumsis-Aukštaitis, Erškėčio kuopos Viesulo būrio vadas Silvestras Urbanas-Lapinas, Beržo kuopos Vyties būrio vadas Jonas Karvelis-Klajūnas, šio būrio partizanai Povilas Bražionis-Aidas, Antanas Polevičius-Zomeris ir Juozas Šutinys-Paleckis.

Medžiaga iš naujai ruošiamo leidinio
Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas. 2 dalis.
Žalioji rinktinė, Algimanto ir Vytauto apygardos.

BOLESLOVAS JAKŠTONIS-TROCKIS

1918 12 14–1949 09 28

Boleslovas Jakštonis gimė 1918 m. gruodžio 14 d. Utenos aps. Vyžuonų vls. Šileikių k. Dominiko Jakštonio ir Anelės Jakštonaitės-Jakštonienės šeimoje.

1949 m. rugpjūčio 1 d. l. e. Vytauto apygardos vado pareigas Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakymu Nr. 28 puskarininkis Trockis-Radvila paskirtas Liūto rinktinės Ūkio skyriaus viršininku.

Vytauto apygardos partizanai. Iš kairės sėdi: Teofilis Limba-Sakalas, B. Jakštonis-Trockis. Stovi iš kairės: Bronius Kalytis-Siaubas, Bronislovas Kazickas-Saulius ir neatpažintas partizanas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas Jonas Markūnas-Šiaurys (kairėje) ir štabo Ūkio skyriaus viršininkas Vincas Laucius-Kirvis (dešinėje). 1949 m. rugpjūčio 27 d. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

VLADAS PATUMSIS-AUKŠTAITIS

1917–1949 09 28

Vladas Patumsis, Juozo, gimė 1917 m. Gyveno Utenos aps. Leliūnų vls. Antakalnio k.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Ąžuolo kuopos vadas.

JONAS KARVELIS-KLAJŪNAS

1923–1949 09 28

Jonas Karvelis, Antano, gimė 1923 m. Utenos aps. Utenos vls. Pakalnių k.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Vyties būrio vadas.

SILVESTRAS URBANAS-LAPINAS

1915–1949 09 28

Silvestras Urbanas, Justino, gimė 1915 m. Gyveno Utenos aps. Kuktiškių vls. Daroniškio vnk.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Erškėčio kuopos Viesulo būrio vadas.

POVILAS BRAŽIONIS-AIDAS

1909–1949 09 28

Povilas Bražionis, Juozo, gimė 1909 m. Velykūnų k. (dabar Anykščių r. Skiemonių sen.).

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Vyties būrio partizanas.

ANTANAS POLEVIČIUS-ZOMERIS

1925 06 01–1949 09 28

Antanas Polevičius gimė 1925 m. birželio 1 d. Utenos aps. Utenos vls. Pakalnių parapijos Kudrės k. Modesto Polevičiaus ir Karolinos Kvaselytės-Polevičienės šeimoje.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Vyties būrio partizanas.

JUOZAS ŠUTINYS-PALECKIS

1921–1949 09 28

Juozas Šutinys, Adomo, gimė 1921 m. Gyveno Utenos aps. Utenos vls. Degulių k.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Vyties būrio partizanas.

 

Aukštaitijos partizanų vadai Šimonių girioje. 1947 m. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: pirmas – Vytauto apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, antras – Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, trečias – Vytauto apygardos Liūto rinktinės Spaudos ir švietimo skyriaus viršininkas B. Kazickas-Saulius, ketvirtas – šios apygardos vado adjutantas Mykolas Guobužas-Šaulys, penktas – neatpažintas, šeštas – Algimanto apygardos partizanas Albertas Nakutis-Viesulas. Antroje eilėje stovi iš kairės: Algimanto apygardos Šarūno rinktinės būrio vadas Povilas Baronas-Briedis, šios apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas Jurgis Urbonas-Lakštutis, Vytauto apygardos Liūto rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas B. Jakštonis-Trockis, Liūto rinktinės partizanai Vytautas Perevičius-Dobilas, Jonas Guobužas-Girėnas ir Stasys Zabulionis-Lūšis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 

Tipinis atminimo ženklas 1949 m. rugsėjo 28 d. kaime kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviais, Alantos ir Skudutiškio vls. MGB poskyrių stribais žuvusiems Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadui J. Markūnui-Šiauriui, Viesului, rinktinės Ūkio skyriaus viršininkui B. Jakštoniui-Trockiui, Ąžuolo kuopos vadui V. Patumsiui-Aukštaičiui, Erškėčio kuopos Viesulo būrio vadui S. Urbanui-Lapinui, Beržo kuopos Vyties būrio vadui J. Karveliui-Klajūnui, šio būrio partizanams P. Bražioniui-Aidui, A. Palevičiui-Zomeriui ir J. Šutiniui-Paleckiui atminti. Molėtų r. Suginčių sen. Papiškių k. Ženklo ir vieno iš įrašų jame vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navickas.

Pastatytas 2009 m. lapkričio mėn. Atidengtas 2009 m. gegužės 16 d. N. Jauneikienės nuotr., 2016 m.

Parengė Rūta Trimonienė