Jonas Alenčikas-Dragūnas (1919 08 26–1946 02 16)

JONAS ALENČIKAS - DRAGŪNAS

1919 08 26–1946 02 16

Jonas Alenčikas gimė 1919 m. rugpjūčio 26 d. Biržų aps. Pasvalio vls. Pagojaus k. Jono ir Onos Alenčikų šeimoje. Kartu augo dar aštuoni broliai ir seserys. Gyveno Pasvalio vls. Pasvalio mstl. Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) narys. 1941 m. Birželio sukilėlis.

 
Jono ir Onos Alenčikų šeima apie 1930 metus.
J. Alenčiko dukterėčios Vilijos Petrikonienės asmeninis archyvas

Jonas Alenčikas su sesėmis Elena ir Janina.

J. Alenčiko dukterėčios Vilijos Petrikonienės asmeninis archyvas

Partizanas nuo 1944 m. Žadeikių miške veikusio partizanų būrio vadas. Žuvo 1946 m. vasario 16 d. Biržų aps. Pasvalio vls. Kantariškių k. Jono Čirvinsko sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su savo adjutantu Jonu Indrišiūnu (Indrašiūnu)-Pušele, Kariu ir sodybos šeimininku.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Pasvalį ir numesti centrinėje aikštėje prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Vėliau užkasti dabartinio Pasvalio kultūros ir poilsio parko teritorijoje.

1989 m. rudenį artimieji, pagal kaimyno Jono Vilimavičiaus pasakojimą, rado būrio vado Dragūno ir jo bendražygio Pušelės palaikus (kartu žuvusio J. Čirvinsko palaikus artimieji slapta išsikasė netrukus po jų užkasimo). Partizanų palaikai buvo iškilmingai palaidoti Pasvalio kapinėse.

Tėvas J. Alenčikas buvo Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) narys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Dirbo Žadeikių miško eiguliu. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai tapo sūnaus būrio partizanu. Suimtas 1945 m. sausio 12 d. Nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems tremties. Kalintas Karlage, Karagandos sr. Ten mirė 1945 m. rugsėjo 4 d. 2001 m. vasario 27 d. jam pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties). 

Motina O. Alenčikienė, seserys Aldona, Elena ir Genė Alenčikaitės 1947 m. gruodžio 29 d. buvo ištremtos į Tomsko sr. Zyrianskojės r. Paleistos 1957 m. lapkričio 16 d. 1958 m. visos grįžo į Lietuvą.

1999 m. vasario 3 d. J. Alenčikui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respubli kos krašto apsaugos ministro 1999 m. vasario 18 d. jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis (po mirties).

Tipinis atminimo ženklas 1946 m. vasario 16 d. šioje vietoje buvusioje sodyboje įrengtą bunkerį apsupus sovietų represinių struktūrų darbuotojams susisprogdinusiems partizanų būrio vadui J. Alenčikui-Dragūnui, jo adjutantui J. Indrišiūnui (Indrašiūnui)-Pušelei, Kariui ir sodybos šeimininkui J. Čirvinskui atminti. Pasvalio r. Pasvalio apylinkių sen. Kantariškių k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 2000 m. spalio 21 d. žuvusių partizanų artimųjų ir jų bendražygių rūpesčiu. G. Balčiūnaičio nuotr., 2016 m.

 

Kryžius šioje vietoje užkastiems 1944–1953 m. Pasvalio apylinkėse žuvusiems J. Alenčiko-Dragūno ir Povilo Žilio-Klevo būrių, vėliau priklausiusių Dariaus ir Girėno, nuo 1950 m. Algimanto (nuo 1950 m. lapkričio mėn. – Vyčio) apygardos Žaliosios rinktinėms, partizanams ir sovietų represinių struktūrų darbuotojų nužudytiems suimtiesiems atminti. Pasvalio r. Pasvalio m. Dvareliškių g. Miesto kultūros ir poilsio parko šiaurinė dalis. Aut. tautodailininkas Gražvydas Švaikauskas. Atidengtas 2013 m. gegužės 25 d. G. Balčiūnaičio nuotr., 2017 m.

Parengė Rūta Trimonienė