Vilkabrukių kautynės (1945 m. balandžio 17 d.)

1945 m. balandžio 17 d. Utenos aps. Vyžuonų vls. Vilkabrukių k. partizanai surengė pasalą vietiniams stribams, tačiau jiems į pagalbą, ko nesitikėjo partizanai, atvyko NKVD vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko 5-osios ir 8-osios kuopų kareiviai. Partizanai buvo priversti trauktis. Vladas Bagočiūnas - Briedis organizavo pasipriešinimą, kad kiti partizanai galėtų atsitraukti. Kautynėse žuvo 11 atsitraukimą dengusių Gedimino kuopos partizanų: Jurgis Bernotas, Jonas Janulionis, Povilas Juzėnas, Bronius Kerpiškis, Bronius Neliubšis, Benonas Palskis Skiltuvas ir Leonas Palskis, Kazys Putrimas, Jonas Vilutis-Kotas ir Pranciškus Vilutis-Vyturėlis. Vienas partizanas neatpažintas.

Vilkabrukių kautynių data yra menama, nustatyta vadovaujantis amžininkų liudijimais, nes Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentuose taip ir nepavyko rasti tikslios šių kautynių datos.

NKVD Utenos apskrities skyriaus penkiadienėse suvestinėse rašoma, kad 1945 m. nuo balandžio 15 iki 19 d. buvo įvykdytos 4 karinės čekistų operacijos, kurių metu likviduota 1 partizanų grupė, iš viso nušauti 29 partizanai. Kituose archyviniuose dokumentuose – 1945 m. balandžio 19 d. parašytoje suvestinėje apie 137-ojo šaulių pulko veiklą Utenos aps. rašoma, kad 5-oji ir 8-oji šaulių kuopos Vilkabrukių k. apylinkėse vykdė karinę operaciją, kurios metu žuvo 23 partizanai. 1945 m. gegužės 6 d. rašte, adresuotame LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui, NKVD Utenos aps. skyrius gyrėsi, kad, norėdami sklandžiai atšvęsti Gegužės 1-ąją, jie vien nuo balandžio 20 iki 30 d. įvykdė 10 karinių čekistų operacijų, kuriose sunaikino 76 partizanus.

Nepaisant okupacinės valdžios vykdomo teroro, partizaninė kova šiame krašte tęsėsi.

Devynių kautynėse žuvusių partizanų palaikai buvo nuvežti į Vyžuonų miestelį ir numesti ant grindinio prie buvusios sinagogos. Vėliau jie buvo užkasti apkase netoli kapų. Partizanų Benedikto Palskio ir Jurgio Bernoto palaikus netoli Aulelių k. rado vietiniai gyventojai. Po kelių dienų, iš Vyžuonų miestelio pasitraukus NKVD vidaus kariuomenės daliniams, partizanai septynių žuvusiųjų palaikus naktį slapta perkėlė į Vyžuonų mstl. kapines ir ten palaidojo. Kitų keturių partizanų palaikus artimieji pasiėmė ir palaidojo savo kaimo kapinėse.

 

Tipinis atminimo ženklas 1945 m. balandžio 17 d. kaime kautynėse žuvusiems Gedimino kuopos partizanams Jurgiui Bernotui, Jonui Janulioniui, Povilui Juzėnui, Broniui Kerpiškiui, Broniui Neliubšiui, Benonui (paminkle – Benediktas) Palskiui-Skiltuvui ir Leonui Palskiui, Kaziui Putrimui, Jonui Vilučiui-Kotui ir Pranciškui Vilučiui-Vyturėliui, neatpažintam partizanui, taip pat 1949 m. spalio 4 d. Utenos aps. Vyžuonų vls. Gargažinės miške MGB Utenos skyriaus operatyvinės čekistinės grupės vykdytos karinės čekistų operacijos metu žuvusiems Vytauto apygardos Šmėklos būrio partizanams Antanui Grižui-Liepsnai, Juozui Pelioniui-Šturmui, Kaziui Žvirbliui-Radvilai atminti. Anykščių r. Svėdasų sen. Vilkabrukių k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 2005 m. rugsėjo 17 d. atkurtos LLKS Vytauto apygardos vado Broniaus Zabulio rūpesčiu. R. Trimonienės nuotr., 2008 m.

Parengė Rūta Trimonienė