1948 m. lapkričio 3 d. žūtis

1948 m. lapkričio 3 d. Marijampolės aps. Kazlų Rūdos vls. (dabar – Kazlų Rūdos r. sav.) Kajackų k. MGB vidaus kariuomenės 353-iojo pasienio pulko kareiviai ir Marijampolės aps. skyriaus operatyvinė grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu miške surastas kruopščiai užmaskuotas bunkeris, kuriame buvo sunaikintas Tauro apygardos Birutės rinktinės štabas. Žuvo rinktinės vadas Algirdas Bronislovas Šimanskis-Algirdas ir rinktinės štabo viršininkas Vincas Algirdas Stačiokas-Arūnas.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Marijampolės aps. Kazlų Rūdos ir Veiverių miesteliuose. Vėliau užkasti Veiveriuose likusiuose nuo karo apkasuose. Šiuo metu vieta sutvarkyta, įrengtas Veiverių „Skausmo kalnelis“ (Prienų r.).

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas: Dainavos ir Tauro apygardos, Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 137.

ALGIRDAS BRONISLOVAS ŠIMANSKIS-KIRSTUKAS, ALGIRDAS

1925 09 02–1948 11 03

Algirdas Bronislovas Šimanskis gimė 1925 m. rugsėjo 2 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Petkeliškių k. Mato Šimanskio ir Marijonos Vaičaičiukės-Šimanskienės šeimoje.

Partizanas nuo 1945 m. vasario 8 d. Tauro apygardos Birutės rinktinės vadas.

2012 m. lapkričio 9 d. A. B. Šimanskiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

VINCAS ALGIRDAS STAČIOKAS-ŽIOGAS, ARŪNAS

1927 07 20–1948 11 03

Vincas Algirdas Stačiokas gimė 1927 m. liepos 20 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Kampinių k. Kazio Stačioko ir Elenos Valentaitės-Stačiokienės šeimoje. Mokėsi Marijampolės aps. Kvietiškio žemės ūkio mokykloje.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, slapstėsi. Nuo 1945 m. vasario 1 d. Geležinio Vilko kuopos, vadovaujamos Alfonso Arlausko, partizanas.

Kartu partizanavo ir abu jo broliai – Jonas Vytautas-Kovas (g. 1925 m. birželio 8 d.) ir Klemensas Mykolas-Klemensas (g. 1930 m. vasario 20 d.).

Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo viršininkas.

1950 m. liepos 3 d. Marijampolės aps. Kazlų Rūdos vls. Agurkiškės k. žuvo brolis Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno tėvūnijos 1-ojo būrio 1-osios grandies vadas Jonas Vytautas, 1953 m. liepos 4 d. Prienų r. Bačkininkų miške MGB agentas „Vacys“ nužudė antrą brolį Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos vadą Klemensą Mykolą ir jo pavaduotoją Antaną Gudyną-Speigą.

1997 m. lapkričio 26 d. V. A. Stačiokui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo viršininkas

Vincas Algirdas Stačiokas-Žiogas, Arūnas

Kryžius 1948 m. lapkričio 3 d. žuvusiems Tauro apygardos Birutės rinktinės vadui A. B. Šimanskiui-Algirdui ir rinktinės štabo viršininkui V. A. Stačiokui-Arūnui atminti. Bendras kryžiaus ir atminimo lentos vaizdas. Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos regioninio padalinio Jūrės girininkijos Kajackų miško 193 kvart. 8 sklypas. Aut. E. Šimanskis. Pastatytas 1990 m. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

 

Parengė Rūta Trimonienė