1948 m. sausio 6 d. žūtis

1948 m. sausio 6 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Pinciškių k., gyventojos partizanų rėmėjos M. Naujokienės sodyboje, MGB Marijampolės aps. skyriaus operatyvinė grupė aptiko Tauro apygardos štabo partizanus. Per susišaudymą žuvo Kęstučio rinktinės vadas Justinas Jasaitis - Naktis, Maironio kuopos vadas Jonas Ciplijauskas-Sakalas, jo pavaduotojas Juozas Bacevičius-Briedis ir Geležinio Vilko rinktinės štabo viršininkas Povilas VanagasNemunas, Vylius.

Žuvusių partizanų palaikai buvo niekinti Veiverių mstl. Vėliau užkasti netoli miestelio nuo Antrojo pasaulinio karo likusiuose apkasuose. Šiuo metu vieta sutvarkyta, įrengtas Skausmo kalnelis.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,

Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 131.

JUSTINAS JASAITIS- NAKTIS

1917–1948 01 06

Justinas Jasaitis gimė 1917 m. Gyveno Kaune. LR kariuomenės jaunesnysis leitenantas. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos partizanas, dirbo šios rinktinės štabe. 1946 m. pabaigoje perkeltas į Žalgirio rinktinės štabą. 1947 m. rugsėjo 13 d. Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymu Nr. 32 nuo 1947 m. gegužės 20 d. paskirtas Tauro apygardos adjutantu. Tų pačių metų rugpjūčio 2 d. apygardos vado įsakymu Nr. 21 buvo paskirtas prie apygardos įsteigtos Mokomosios kuopos vadu ir pirmosios laidos egzaminų komisijos nariu. 1947 m. rugpjūčio 19 d. Tauro apygrados vado Antano Baltūsio-Žvejo įsakymu Nr. 25 už pastangas, ruošiant Mokomosios kuopos 1-ąją laidą, jam pareikšta tarnybinė padėka. Tų pačių metų lapkričio 8 d. Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo įsakymu Nr. 36 jam pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1946 m. gruodžio 22 d. Prienų aps. Pakuonio vls. Sodybų k. vykusiose kautynėse ir jose pasižymėjus narsumu, gera orientacija, šaltakraujiškumu, taiklia ugnimi ir sudarant sąlygas bendražygiams pasitraukti iš kautynių lauko. 1948 m. sausio 6 d. apygardos vado A. Baltūsio-Žvejo įsakymu Nr. 2 atleistas iš einamų pareigų ir paskirtas Kęstučio rinktinės vadu.

Tauro apygardos Pirmosios mokomosios kuopos vadas ir lektoriai kursų baigimo proga. 1947 m. rugpjūčio 20 d.

Stovi iš kairės: lektoriai – Žalgirio rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Kuras-Jaunutis ir šios rinktinės štabo viršininkas Pranas Runas-Algirdas, kuopos vadas ir apygardos adjutantas Justinas Jasaitis-Naktis, Vytauto rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Skydas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Tauro apygardos Pirmosios mokomosios kuopos vadas ir lektoriai kursų baigimo proga. 1947 m. rugpjūčio 20 d.

Sėdi iš kairės: lektorius, Žalgirio rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Kuras-Jaunutis, kuopos vadas ir apygardos adjutantas Justinas Jasaitis-Naktis, lektoriai – Žalgirio rinktinės štabo viršininkas Pranas Runas-Algirdas ir Vytauto rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Skydas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

JONAS CIPLIJAUSKAS- SAKALAS

1919 11 05–1948 01 06

Jonas Ciplijauskas gimė 1919 m. lapkričio 5 d. Marijampolės aps. Šunskų vls. Šunskų mstl. Vaclovo Ciplijausko ir Onos Vaitkevičiūtės-Ciplijauskienės šeimoje. Partizanas nuo 1944 m. rudens. Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanas. 1947 m. balandžio 20 d. šios rinktinės vado Vitaliaus Gavėno-Vampyro įsakymu Nr. 44 perkeltas į Maironio (24-ąją) kuopą, tiesiogiai pavaldžią apygardos vadui. 1947 m. birželio 24 d. paskirtas šios kuopos vadu. Tų pačių metų rugpjūčio 2 d. apygardos vado A. Baltūsio-Žvejo įsakymu Nr. 21 buvo paskirtas į prie apygardos įsteigtą pirmąją Mokomosios kuopos laidą. 1947 m gruodžio 8 d. apygardos vado Žvejo įsakymu Nr. 48 jam pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1946 m. rugsėjo 20 d. vykusiose kautynėse puolant Vilkaviškio aps. Gižų valsčiaus milicijos punktą ir pasižymėjus narsumu, gera orientacija, staigia ir taiklia ugnimi, nukaunant nemažai priešininkų. Gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 49 J. Ciplijauskui pareikštas tarnybinis pagyrimas ir padėka už dalyvavimą 1947 m. lapkričio 20 d. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Oželių k. vykusiose kautynėse, kuriose pasižymėjo ypatingu narsumu, gera orientacija, sumaniu vadovavimu, stipria ir taiklia ugnimi, nukaunat keletą priešininkų ir išvedant dalinį iš apsupties. 1949 m. spalio 2 d. Vytauto rinktinės vado V. Gavėno-Vampyro įsakymu Nr. 23 jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis.

JUOZAS BACEVIČIUS- BRIEDIS

1924 11 25–1948 01 06

Juozas Bacevičius gimė 1924 m. lapkričio 25 d. Marijampolės aps. Višakio–Rūdos vls. Runkių k. Juozo Bacevičiaus ir Onos Stankevičiūtės- Bacevičienės šeimoje. Partizanas nuo 1945 m. Tauro apygardos Maironio (24-osios) kuopos vado pavaduotojas.

kpt. POVILAS VANAGAS- NEMUNAS, VYLIUS

1923 03 05–1948 01 06

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo viršininkas Povilas Vanagas-Nemunas, Vylius. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Povilas Vanagas, Antano, gimė 1923 m. kovo 5 d. Utenos aps. Daugailių vls. Šlepečių k. Mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Dirbo Prienų pašto viršininku. Partizanas nuo 1946 m. sausio 30 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 2-osios kuopos vadas, slapyvardžiu Nemunas. 1947 m. vasario 6 d. šios rinktinės vado K. A. Varkalos-Daumanto įsakymu Nr. 9 paskirtas 3-osios kuopos vadu, pakeičiant slapyvardį iš Nemuno į Vylių. Tų pačių metų birželio 10 d. Geležinio Vilko rinktinės vado Daumanto įsakymu Nr. 24 paskirtas šios rinktinės štabo adjutantu, o rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 31 – šio štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininku, šalia rinktinės adjutanto pareigų, kartu pareiškiant tarnybinę padėką ir pagyrimą už gerą ir pavyzdingą raštinės tvarkymą. Vėliau ėjo Geležinio Vilko rinktinės štabo viršininko pareigas.

1998 m. vasario 11 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 m. balandžio 9 d. įsakymu suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

 

Atminimo lenta ąžuole 1948 m. sausio 6 d. šioje vietoje buvusiame Pinciškių k. gyventojos partizanų rėmėjos M. Naujokienės sodyboje kautynėse su MGB Marijampolės aps. skyriaus operatyvine grupe žuvusiems Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadui J. Jasaičiui-Nakčiai, Maironio kuopos vadui J. Ciplijauskui-Sakalui ir jo pavaduotojui J. Bacevičiui-Briedžiui, Geležinio Vilko rinktinės štabo viršininkui kpt. P. Vanagui-Vyliui atminti. Bendras vietos ir atminimo lentos vaizdas. Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos sen. Pributkės k. Atidengta 1997 m. žuvusių partizanų artimųjų rūpesčiu. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

 

Parengė Rūta Trimonienė