NAUJOS KNYGOS IR LEIDINIAI

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS,

redagavo Anicetas Simutis, H. A. Leidėju pažymėta: Lithuanian Chamber of Commerce, Inc. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, N. Y. Didelio formato 266 psl. Kaina 5 dol. Užsakymus siųsti knygos redaktoriui: A. Simutis, 138-15—231 Street, Rosedale 10, N. Y.

Ši stambaus formato knyga suskirstyta į dvi dalis. Bendroji dalis apima svarbesnes lietuvių organizacijas bei įstaigas laisvajame pasaulyje su dabartiniais jų adresais ir praktiško pobūdžio informacijas. Čia randame lietuvių spaudos, dailininkų, menininkų, rašytojų, žurnalistų, įvairių tikybų dvasininkų bei krikščioniškųjų lietuvių religinių bendruomenių adresus ir metrinę, Britų Imperijos, JAV įvairių matų sistemas su palyginamosiomis lentelėmis bei pasaulio šalių piniginių vienetų palyginamoji lentelė. Atskirame skyrelyje čia randame atžymėta ir Jungtinių Tautų Organizaciją, su jos padaliniais. — Specialioje dalyje alfabeto tvarka aprašytos 38 pasaulio valstybės, suteikiant davinių ir apie jose gyvenančius lietuvius. Ypatingai plačiai nušviečiama įvairios profesinės galimybės Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir sužymima lietuvių profesijonalų bei įvairių įstaigų ar įmonių adresai. Suteikiama lietuvių statistika pagal oficialius davinius. Rašoma apie įvairių verslų perspektyvas bei kas žinotina, pasirenkant bet kurį verslą.

Trumpai tariant, ši knyga yra tokia, kokios ligi šiol lietuviai dar neturėjo. Be jos negalės išsiversti nė visuomenininkas, nė dvasininkas, nė kultūrininkas, nė verslininkas, nė bendrai lietuvis, norįs bent retkarčiais pažvelgti kiek plačiau, atseit, neužsidaryti vien tik savo šeimoje.

PO TĖVYNĖS DANGUM, žodžiai Vytės Nemunėlio, paveikslai Vytauto Augustino. Leidykla pažymėta VAGA.

Tik ką pasirodė žinomo rašytojo Vytės Nemunėlio ir foto menininko Vytauto Augustino vaikams knyga “Po Tėvynės Dangum”. Vyt. Augustinas sumontavo seriją vaizdų iš Lietuvos miestų, istorinių vietų, sodybų, gamtos ir vaikų gyvenimo, o Vytė Nemunėlis tiems vaizdams sukūrė turinį eilėraščiais. Tokio pobūdžio knygų vaikams mūsų literatūroje dar nebuvo. Tai puikus vaizdų ir žodžių, meninės formos ir auklėjančio turinio kūrinys. Ši knyga bus gražiausia dovana mažiesiems Kalėdų proga.

Knygos kaina 2 dol. Ją galima gauti, pasiunčiant užsakymą su pinigais šiuo adresu:    Povilas Ališauskas,

107-17 118 St., Richmond Hill, N. Y.

Vladas Butėnas, NUĖJĘ PLOTAI.

Eilėraščiai. 32 psl., tiražas 200 egz. Išleista rankraščio teisėmis. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

Romain Rolland: PETRAS IR LIUCIJA.

Nobelio premijos laureato romanas. II laida. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 112 psl., kaina $1.20.

Liudas Dovydėnas: PER KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLĘ.

Lietuvoje valstybinę literatūras premiją gavusio autoriaus apysaka. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 176 psl., kaina $2.20.

KNYGOS BIČIULIS Nr. 1.

Knygos Bičiulių Klubo neperijodinis leidinys. Siuntinėjamas nemokamai. Kreiptis:    Gabija, 335 Union Ave.,

Brooklyn 11, N. Y.

Plk. J. Petruitis, LAISVĘ GINANT.

Išleido VAGA, spaude “Gabija”. Viršelis dail. P. Osmolskio. Atsiminimai iš Lietuvos laisvės kovų. 200 psl., kaina 2 dol.

NAUJAS “LIETUVIŲ DIENŲ” NUMERIS

“Lietuvių Dienų” gruodžio mėn. numeris jau pasiekė skaitytojus ir spaudos platintojus, šio numerio viršelį puošia Danos Nasvytytės išraiškos šokių grupės šokėjos Australijoje. Gruodžio mėn. numeryje telpa apie 40 puošnių ir aktualių nuotraukų iš Lietuvių gyvenimo bei veiklos visame pasaulyje. Rašo: Juozas Audėnas, Dr. V. Bieliauskas, Bern. Brazdžionis, kan. M. Vaitkus, Al. Baronas, J. Bertulis ir kit. Taip pat įdomus ir angliškasis skyrius. Po visomis nuotraukomis parašai duodami abiem kalbomis, tat “Lietuvių Dienos” prieinamos ir čia gimusiems lietuviams. Prisiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai. Rašyti:    “Lietuvių Dienos”, 9204 S.

Broadway, Los Angeles 3, Calif.

ŠVENTINIAI —SVEIKINIMAI

X. STRUMSKIS,

Lietuviškų Gaidų Leidyka,

322 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

Siunčia sveikinimus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga savo kostumeriams ir pažįstamiems.

* * *

PRANĖ LAPIENĖ,

Stony Brook, L. I. Nuoširdžiai sveikina visus KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

* * *

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

NAUJŲJŲ METŲ

proga nuoširdžiai sveikinu: gimines, ramovėnus, “Neo-Lithuania” korporantus, Am. lietuvius legionierius, L. Karo invalidus ir visus draugus, prietelius bei bičiulius, išblaškytus po visą pasaulį.

JURGIS KIAUNĖ,

53 Lynch St., Brooklyn 6, N. Y. Tel. UL 5-2437 

* * *

Gimines, pažįstamus ir draugus

su KALĖDOMIS ir

NAUJAIS METAIS sveikina

senieji ir jaunieji G I N K A I

* * *

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga

sveikiname savo sponsorių Eugeniją Liaugaudienę

ir jos šeimą

Jadvyga, Simonas ir Ričardas KONTRIMAI

* * *

JONAS GALMINAS,

Draugus ir pažįstamus sveikina KALĖDŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ proga.

* * *

Laikrodžių ir brangenybių Prekyba,

A. ANDRIUŠKEVIČIUS,

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. Sveikina kostumerius ir pažįstamus ŠVENČIŲ proga.