Karys 7 1952 m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1280)1952 M. SPALIS-OCTOBERĮSTEIGTAS 1919 M.

T U R I N Y S

UNIVERSITETAS — TAUTOS KULTŪROS UGDYTOJAS

SPALIO 9-JI IR 10-JI

1830-31 METAI

SOVIETŲ SĄJUNGOS SULAUŽYTOS LIETUVOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

LIETUVIŲ KOVA DĖL LAISVĖS ANGLŲ AKIMIS

NAUJA EUROPAI GINTI STRATEGIJA

THULE — POLIARINĖ JAV AVIACIJOS BAZĖ

JUNGTINĖS TAUTOS Į SAVUS RŪMUS

ŠIRVINTŲ KAUTYNIŲ EPIZODAS

KAUTYNĖS LIEPIJŲ PAMIŠKĖJE

KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

Margieji laiškeliai kariui

Kuprinės pabiros

Fotografinė žurnalo kopija PDF 

Redaguoja: Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir Sim. Urbonas. Leidžia KARIO leidykla. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave.. Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 val. vakare.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.