KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

PARTIZANAI PRIEŠ PARTIZANUS

Japonų okupacijos metu Pietų Azijos valstybėse vyko gyvas partizaninis karas prieš okupantą. Neperseniai tos kovos vadovai Maniloje, Filipinuose, turėjo šių veteranų konferenciją. Aišku, kad tik partizanas gali geriausiai žinoti, kaip šiandien kovoti prieš raudonuosius partizanus, kurie gausiai veikia pietryčių Azijoje.

Šios konferencijos pirmininkas ir organizatorius yra buvęs Terry Adevoso, vadovavęs apie 100.000 pilipiniečių partizanų. Jis 1942 turėjo vos 200 kovotojų, o pabaigoj karo jo žinioje buvo 40.000 vyrų. Šiuo metu jis yra ats. pulkininko laipsnyje. Delegatus atsiuntė Viet Nam, Cambodia, Thailand, Malaya ir Hong Kongas. Stebėtojai dalyvavo iš Indonezijos, Australijos, tautinės Kinijos, Pasaulio Veteranų S-gos ir Amerikos. Pirmasis rezultatas: nutarta įsteigti pastovų organą, kuris tęstų planingą bendrojo saugumo koordinavimą.

PABŪKLAI PREKYBOS LAIVAMS

Netrukus JAV prekybos laivai ligi tam tikro laipsnio bus pajėgūs save apsiginti. Naujasis Mariner klasės prekyb. laivas galės išvystyti didelį greitį, turės torpedoms iššauti vamzdžius, artilerijos pabūklus ir pov. laivų stebėtojus — helikopterius.

NEBUS KARO AVIACIJOS AKADEMIJOS?

Kaip dabar atrodo, Karo Aviacija neturėsianti savo ginklo rūšiai numatytosios augštosios mokyklos. Jos pastatymas vyriausybei kainuotų 175.000.000.00 dolerių, tačiau dėl ekonominių motyvų greičiausiai naujasis Kongresas šios sumos neskirsiąs. Šios mokyklos priešai įrodinėja, kad paruošti savoj mokykloj akademiką kainuosią net 25.000 dolerių, tuo tarpu dabar laivynas pasiruošia karininką tik už 6.000 dolerių.

KĄ TAI REIKŠTŲ?

Šį rudenį trys rusiškos divizijos bendrai su vengrų daliniais vykdė karo pratimus pietų Vengrijoje netoli Jugoslavijos sienos. Vengrijos armijoje ypatingai sustiprinta anti-jugoslaviška propaganda.

SUNKU PABĖGTI

Vakariečių žvalgyba nusiskundžia, kad vienas geriausių informacijos šaltinių, — politiniai pabėgėliai, — baigia visai išdžiūti... Šis šaltinis šiek tiek sruvena iš rytų Vokietijos.

ANT MINKŠTŲ SĖDYNIŲ

Naujieji JAV Karo Aviacijos naikintojai turės minkštas pulsuojančias sėdynes ir nugaros atramas. Pilotai skųsdavosi, kad ilgų skraidymų metu jie išvargdavę ir negalėję sėkmingai vairuoti mašiną.

ŠALTESNIS, BET SAUGESNIS

Rusai puikiai žino, kad jų Transsibiro geležinkelis yra labai lengvai pažeidžiamas orinių puolimų ir tuo labai susirūpinę. Pagal JAV žinovų nuomonę, užprojektuota naujo 5-čio plane “išvesti Šiaurės jūros susisiekimo liniją”. Naujasis jūrų kelias, užbrėžtas per Arktiką, jungs Murmanską su Vladivostoku ir kitais Tol. Rytų uostais.

TĖVELIO RYKŠTĖ

Pagal naujas Maskvos žinias, aviacijos gen. lt. Vassily Stalin, generalisimo sūnus, buvęs tėvo įspėtas sumažinti girtuokliavimo orgijas ir sąskaitas ištaigingame karininkų klube.

GREITESNIS UŻ SAULĘ

Rugpiūčio 26 d., kai saulė vos kilo iš už horizonto, š. Airijoje, Aldersrove aerodrome, žibąs britų sprausminis lėktuvas “Canberra”, varomas 2-jų Rolls-Royce variklių, išskrido Vakarų Atlanto kryptimi. Ir saulė dar tebebuvo danguje, kai jis grįžo iš anapus Atlanto.

Per 10 valandų jis sukorė į Gander aerodromą New Foundlande 4,146 mylias. Pirmą kartą žmonijos istorijoje, skrisdamas 8 mylių aukštyje (apie 13 km.) ir per valandą po 450 mylias į vakarus prieš vėją, o po 606 mylias į rytus pavėjui, lėktuvas įvykdė kelionę ten ir atgal per Atlantą. Į vakarus skrista: 4 val. 34 min., o į rytus vos 3 val. 25 min.

NAUJI NAVY GINKLAI

JAV Karo Laivynas bando panašius ginklus, kaip jau išbandė Armija, taip vadinamą atominę artileriją.

Jeigu šie bandymai pavyktų, tada didieji karo laivai — drednautai, ir toliau nenustotų save reikšmės. Šių laivų didieji pabūklai, šaudą ligi 23 mylių atstumo, būtų panaudoti pakrančių priešo žemės taikiniams naikinti ir povandeninių laivų įtvirtinimams griauti.

NERANDA LENKŲ LEGIJONO

Pabėgusieji iš Lenkijos į Belgiją didžiai nusivylę, nes ten jie nerado suorganizuoto lenkiško legijono tremtyje. Pagal Lenkijoje skleidžiamus gandus teks Legijonas esąs Belgijoje, ir tai skatiną lenkus bėgti į šį kraštą.

ISPANŲ BRIGADOS NARIAI TURI DARBĄ

Tam tikras skaičius Ispanų Tarptautinės Brigados karių, kovojusių Ispanijos pilietiniame kare, užima svarbias pareigas Lenkijoje. Taip, gen. Ksiezarczyk šiuo metu yra Lenkijos Liaudies Milicijos Vado pavaduotojas.

BEPILOTINIAI LĖKTUVAI FRONTE

Amerikos karo laivynas praneša, jog Jungtinių Tautų pajėgos Korėjoje pirmą kartą panaudojo pilotų neturinčius lėktuvus, pakrautus sprogstama medžiaga. Jie buvo vairuojami iš kitų lėktuvų radijo bei televizijos pagelba.

Abu lėktuvai — tas, iš kurio kontroliuojama ir lėktuvas su sprogstama medžiaga ir aparatūra — paleidžiami nuo lėktuvnešio.

Pranešama, kad sprogstama medžiaga pakrauti lėktuvai nuskrido apie 250 kilometrų ir visišku tikslumu susprogdino pasirinktus taikinius. Viską stebėjo ir fotografavo lydinčiųjų lėktuvų įgulos. Kontrolės karininkai elektroninių instrumentų ir televizijos pagelba iš laivo sekė ir kuo aiškiausiai matė visą skridimą.

Rezultatai buvę puikūs. Sprogstama medžiaga pakrautas lėktuvas, aišku, sprogo ant taikinio, tačiau jokio žmogaus gyvybė nebuvo pastatyta pavojun.

TIKRINS PASIRUOŠIMĄ

Italijos armija įvykdys naujo pobūdžio karo pratimus: būsiančios parinktos ir pašauktos dvi rezervo divizijos, kurios per dvi savaites atliks pačius sunkiausius karo pratimus. Po pratybų visi duomenys būsią labai griežtai įvertinti. Tuo būdu norima pabrėžti rezervų svarbą Europos gynybai.

PASILEIDĘS MARŠALAS

Sovietų protektorius Lenkijoje, marš. Rokosovskis, kaip žinoma, prieš 2 metus buvo sužeistas už vieno karininko žmonos suvedžiojimą. Bet prieš keletą savaičių jis buvęs laimingesnis: kitas rusų karininkas, kurio žmona pasidavė Rokosovskio “burtams”, bandė jį nudėti, bet prašovė pro šalį. Aišku, kad Rokosovskio adjutantai pasikėsintoją čia pat likvidavo.

ATOMINIS LĖKTUVNEŠIS

Karo Laivyno vadovybės šiuo metu statomas naujas lėktuvnešis bus varomas atominės energijos ir per valandą pasieks 40 mazgų greitį. Lėktuvnešio greitis prilygs šiuo metu žinomų greičiausių povandeninių torpedininkų greičiui.

HELI KOPTERIS - AUTOMATAS

Laivynas dabar bando naują automatinį helikopterį, kurį su savimi vežtųsi pov. laivai, kad jis, esant reikalui, radaro pagalba žvalgytų priešo lėktuvus ir laivus.

NESUTARIA

Jau buvo tradicija, kad Armija ir Karo Aviacija, tuos manevrus, kur šios ginklų rūšys bendrai vykdydavo, vadindavo tuo pat vardu. Tačiau, šios žiemos bendruosius karinius žaidimus, įvyksiančius šiaurinėje N. Yorko valstijos dalyje, Karo Aviacija vadins — “Šaltas taškas”, o Armija — “Sniego Audra".

JAV PASIGAMINS MIG’Ą

JAV Karo Aviacija studijų tikslams yra pasirengusi pasidirbdinti MIG-15 kopiją, pagal sučiuptąjį Korėjoje.

TRISDEŠIMT METŲ LIETUVOS UNIVERSITETUI

Lietuvos Universiteto įsikūrimo trisdešimtmečio sukaktis New Yorke, Washington Irving Highschool patalpose, buvo iškilmingai atšvęsta š. m. rugsėjo 28 d. Minėjimą suruošė tam tikslui sudarytas akademinių organizacijų atstovų Komitetas, kuriam vadovavo prof. Dr. V. Kanauka. Iškilmingoj akademijoj paskaitas skaitė prof. V. Biržiška ir prof. Dr. J. Puzinas. Meninę dalį atliko operetės choras ir aktorius Henrikas Kačinskas.

NAUJAS “LIETUVIŲ DIENŲ” NUMERIS

Los Angeles, Calif. — Jau išėjo “Lietuvių Dienų” spalio mėnesio numeris. Telpa apie 40 įdomių nuotraukų iš lietuvių gyvenimo Amerikoje ir kitose pasaulio šalyse. Aktualių ir įdomių straipsnių bei beletristikos kiekvienam lietuvių ir anglų kalbomis. Vienas egz. siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata $3.00. Administracijos adresas: “LD”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

—    “Lietuvių Dienų” leidykla išleido prof. M. Biržiškos knygą “Lietuvių Tautos Kelias”. Kaina $3.00. Galima įsigyti kreipiantis į leidyklą: 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

—    L. Valiukas persikėlė iš Dayton, Ohio, į Los Angeles ir pradėjo talkininkauti “Lietuvių Dienoms”.

AVIACIJOS KARAS KORĖJOJE

Nuo 1950 metų birželio mėnesio, kai komunistai pradėjo agresiją Korėjoje, Jungtinių Tautų lėktuvai ten yra atlikę daugiau kaip pusę milijono skridimų anapus fronto linijos. Kai kada jie yra prilėkę ligi pat Yalu upės, kuri skiria Korėją nuo Mandžiūrijos. Tuo pat metu komunistų lėktuvai yra padarę apie 25 tūkstančius skridimų tik savo pusėje.

Puldami komunistus, Jungtinių Tautų lėktuvai per tą laiką sunaikino penkiasdešimt šešis tūkstančius priešo autovežimių, aštuonis tūkstančius keturis šimtus vagonų, tūkstantį du šimtus tankų. Apskaičiuojama, kad per šiuos aviacijos puolimus priešo nuostoliai žmonėmis siekia 177,000. Padaryta ir kitų didelių nuostolių.

Paskutinėmis savaitėmis Jungtinių Tautų aviacijos puolimai padidėjo penkiasdešimčia procentų, iš anksto pranešant, kurios vietos bus smogiamos. Taigi ne tik civiliniai gyventojai, bet ir priešo vadovybė sužino, kur laukti Jungtinių Tautų puolimo.

Rugpiūčio mėnesio pradžioje Jungtinių Tautų vadovybė per radiją ir per išmėtytus lapelius pranešė, kad numatyta sunaikinti 78 kariniai taikiniai šiaurinėje Korėjoje. Nuo anos dienos apie dvidešimt penki taikiniai jau buvo smarkiai bombarduoti. Kai kuriuose puolimuose dalyvavo ligi tūkstančio keturių šimtų lėktuvų vienos dienos bėgyje, nepaisant viso MIG’ų stengimosi užkirsti kelią.

MIG’ai — sovietų darbo naikintuvai — dažnai pakildavo iš savo bazės Mandžiūrijoje. Jų rikiuotės siekdavo ligi pusantro šimto ir daugiau. Skristi jiems tekdavo netoli, todėl jiems reikėdavo mažiau benzino pasiimti, — ir jie būdavo lengvesni. Jei juos sužalodavo, dažnai jie galėdavo nusklandyti į savo aerodromą. Mat, Jungtinių Tautų lėktuvai neskrenda anapus Jalu upės, nes Mandžiūrija esanti Kinijos teritorija.

Nežiūrint šių visų taip palankių sąlygų, MIG’ai, oro kautynėse susikirtę su amerikiečių lėktuvais, nukenčia įprastiniu santykiu, būtent:    vietojvieno pašauto amerikiečių sprausminio lėktuvo žūva aštuoni MIG’ai.

Šie rezultatai vargiai pateisina komunistų pasakojimus, kad MIG’as yra pats šauniausias naikintuvas visame pasaulyje.

Jungtinių Tautų kariai ir aviacijos inžinieriai nė nemano pasitenkinti dabartiniu sprausminiu lėktuvu. Jau ruošiami nauji Amerikos ir Anglijos naikintuvai. Abiejuose kraštuose fabrikai gamina naujus greituosius sprausminius bombonešius. Jei komunistai pradėtų visuotiną karą, visi šūkavimai apie jų aviacijos viršenybę bus išbandyti daug galutiniau, negu šiandien.

Ir naciai pūtėsi turį visame pasaulyje geriausią aviaciją. Jie sakė, kad jų lakūnai ir lėktuvai esą nepalyginami. Visi tie šauksmai atrodė įspūdingi tol, kol amerikiečių ir anglų lakūnai nacių Luftwaffę pasodino ant žemės.