Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

— Ats. plk Vladas Sidoravičius. buvęs Kauno apskrities viršininkas ir pionierių bataliono vadas, pernai, spalio 8 d. mirė Venecueloje

— Kpt. Algimantas Šetikas, iš Oldseybrook, Conn., nesenai baigęs aukštesnę karininkų mokyklą Georgia valst., dabar tarnauja Vietname. Jis yra baigęs ir parašiutininkų kursus, buvęs V. Vokietijoje ir Prancūzijoje.

James Janulis, karo aviacijos akademijoje pakeltas į leitenanto laipsnį. Baigęs civilinės aviacijos kursą, įstojo į pilotų lavinimo grupę, kurią baigs ateinančiais metais. Jo tėvai gyvena Čikagoje.

Edmundas Jasiūnas, lietuvių Aviacijos klubo veikėjas, spaudos bendradarbis ir studijos apie aviaciją autorius, renka medžiagą apie Lietuvos aviaciją, dokumentus ir filmų ištraukas.

Jonas Zdanavičius, Anglijoje baigęs Karo Inžinerijos mokyklą, tarnauja Anglijos kariuomenėje. Jo tėvai gyvena Londone.

Pr. Šukevičius, tarnavęs Lietuvos aviacijoje, jau 14 metų dirba "Air Terminai Transport Ltd.” Kanadoje. Už gerą darbą jis gavo atžymėjimą ir padėkos laišką su 50 dol. čekiu.

Ginas Alantas, atliekąs karinę prievolę Vak. Vokietijoje, parvyko 4 savaitėm atostogų, svečiuosis pas tėvelius Ireną ir Vyt. Alantus, Detroite iki Naujųjų Metų, o po jų — vėl grįžta į savo paskyrimo vietą.

—    Aviacijos kpt. Romas Kilikauskas, atitarnavęs karinę prievolę Pietų Vietname, grįžo į namus, pas tėvus. Los Angeles, Gal.

—    JAV karo mokyklos instruktorius Jonas Puodžiūnas-Pedjoe, pakeltas į pulkininko leitenanto laipsnį. Jo tėvai gyvena Worcesteryje, Conn.

—    Pfc J. Terpinas iš Čikagos, baigė 8 savaičių mechanikos kursus armijos apmokymo centre, Fort Ord, Calif.; pfc J. Pocius paskirtas į 101 parašiutininkų diviziją P. Vietname.

— Kapelionas Pr. Jaškas (kilęs iš Pa.) buvo pakeltas į prelatus, o dabar jau ir į oro laivyno pulkininkus. Jis yra šiuo metu Japonijoj.

J. E. Baltikauskas, iš Čikagos, baigė karinę tarnybą. Daugiausia laiko praleido V. Vokietijoje. Sugrįžę, tęs mokslą Judson kolegijoje. Elgin. Ill. Jis tarnavo armijos dalinyje Sp 4 laipsniu.

Martynas Karaliūnas, I Pas. karo veteranas, mirė Wilkes Bane.

— S. Viskantas, grįžęs iš kariuomenės kapitono laipsniu įsikūrė naujuose namuose.

Benediktas Leksna, gyv. Kokomo, Indianoje, mirė spalio 30 d., sulaukęs 60 m. amžiaus. Buvo II Pas. karo veteranas ir ilgus metus gyvenęs Lietuvoje Azitėnų km., Kėdainių apskr., gimęs Čikagoje.

— Pvt. J. R. Gabrys, iš Čikagos, baigė jauno kareivio apmokymą ir tęsia tarnybą Fort Polk armijos bazėje, Louzianos valstybėje.

Kęstutis Zigaitis Čikagoje įsigijo piloto laipsnį ir savo lėktuvą. Už gerą skraidymą buvo apdovanotas.

— Lakūnas Orlando Galatiltis žuvo Argentinoje, ties Segba, nukritus lėktuvui į La Platos upę. Tas įvyko spalio 30 d. pakilus lėktuvui su 9 artistais iš Buenos Aires pakeliui į Trelewo miestą. Jis buvo pasižymėjęs aviacijoj ir žuvo tesulaukęs vos 38 metų.. Gimęs Villa Lugane mieste, kur jo tėvas tebegyvena.

Romas Urbonas, gyv. Santa Monica, Cal. turi savo lėktuvą paženklintą Vyties kryžiumi. Jis juo buvo atvykęs į Čikagos Dainų šventę.

 

— Ltn. Vaidotas Galiūnas iš Los Angeles. Cal. tarnauja JAV aviacijoj. Savo šalme turi lietuvišką Vytį. Jis mokosi skraidyti pačiais naujausiais ir moderniausiais lėktuvais ir nori būti astronautu. Yra vilčių jam juo pasidaryti.


Svarbus įstatymo pakeitimas: Jei esi Lietuvos pilietis, į kariuomenę nereikia stoti. Valstybės Departamentas šį pakeitimą paskelbė, nes turėta daug susikirtimų su daugelio valstybių piliečiais, kurie gyvena Amerikoje.

Vytautas Macas, sulaukęs vos 40 metų, mirė V. Vokietijoje, kur buvo LS 8593 kuopos seržantu. Liko tėvai ir žmona su dviem dukrom.

Antanas Mažeika, Lietuvos kūrėjas - savanoris, kriminalinės policijos valdininkas, mirė lapkričio mėn. 24 d., Lueneburge, V. Vokietijoje.

Sp/4 J. Markevičius, iš Čikagos, paskirtas į 101 parašiutininkų diviziją,

Dovydas Žilius, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, buvo parvykęs iš kariuomenės. Čia įvyko iškilmingos sužiedotuvės, o po jų jis ir vėl išvyko atgal, baigti tarnybą Kentuky valstybėje.

Vyr. serž. Kęstutis Gaigalas baigė karinę tarnybą ir sugrįžo pas tėvus į Čikagą. Kęstutis buvo P. Vietname, artilerijos dalinyje. Jo brolis Vytautas karinę prievolę atliko JAV bazėse Japonijoje.

Sp/5 Paul Žičkus iš Marquette Parko, Čikagoje, dabar yra Da Nang bazėje radaro techniku. Jis paprašė laišku miesto mero Daley, kad atsiųstų jam miesto vėliavą. Jis ją gavo kartu su gražiu mero laišku.

Čikagos Vytauto Did. Lietuvos kar. kūrėjų-sav. s-gos skyriaus valdybą sudaro: J. Tamulis pirm., Ad. Juotka kas. ir Kanišauskas sekr. Praeitais metais mirė šie s-gos nariai: Vaclovas Ambraška, Jonas Čiegis, Jonas Jonikas, Justinas Kuncaitis, Viktoras Kriščiunevičius, Myk. Liuberskis, V. Moras, Jurgis Miliauskis, Ant. Stauskas ir Kazys Zdanevičius. Jų kūnai ilsisi Australijoje, JAV ir Kanadoje.

Pvt. Dovydas Kaunas iš Čikagos, Town of Lake apylinkės, baigė tankų žvalgybos kursus Fort Knox, Ky. bazėje. Corp. M. Aulinskis baigė jūrininkystės mokyklą San Diego, Calif. Jis kilęs iš Čikagos.

Lietuvos kūr.-savanoris Kazys Dobilas, jau keltinti metai sunkiai serga. Kovose už Lietuvą jis neteko rankos. Gyvena Cicero, Ill., kur švenčių proga jį aplankė draugai ir artimieji ir įteikė aukų iš Ramovės, Balfo ir Liet. Dukterų.

Jonas Černevičius, gyv. Cicero, Ill. I Pas. karo veteranas, mirė gruodžio 10 d.; jis priklausė Dariaus ir Girėno Postui.

Sausio 17d. Čikagoje mirė kpt. Antanas Baleišls, sulaukęs 71 m. amžiaus. Buvo veiklus ramovėnas, Balfo, LB, LF ir Namų sav. d-jos narys.

Pvt. B. Butkus iš Roselando apylinkės; Čikagoje, armijos bazėje Fort Ord. Calif. baigė administracijos kursus.

Plk. K. Ališauskas sausio 22 d. išvyko ilgesniam gydymuisi į Elgin ligoninę, savo rašomą knygą pavedė tvarkyti gen. M. Rėklaičiui. Taip pat ilgai serga skyriaus kasininkas Po Iškauskas, kuris po operacijos sugrįžo į namus. Jis pasiliko ir 1972 metų Ramovės skyriaus valdyboje. Plk. J. Tumas irgi ilgą laiką serga ir gen. Plechavičius senai jau ligos kankinamas. Visiems bičiuliams, ramovėnams linkime sėkmės ir sveikatos.

Gen. St. Raštikio atsiminimų trečią tomą ruošiasi išleisti Čikagos skautai. Skautai šiemet švenčia 50 metų nuo įsikūrimo, tai ta proga ši nauja knyga bus puiki dovana visuomenei.

Prof. V. Ruokis mirė Kaune gruodžio 26 d. Be svarbių darbų žemės ūkio srityje, 1914-15 metais jis dirbo Centriniame Lietuvių, nuo Karo Nukentėjusiems Šelpti komitete, Vilniuje,

Veteranų administracija praneša, kad karo veteranų ir jų šeimų pašalpos čekiai vasario mėn. bus 10% padidinti. Pašalpas gauna 2,2 milionų darbingumo nustojusių veteranų, jų našlių ir vaikų.