Karys 1971m. 5-6 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919  Nepriklausomybės kovų  metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1472)  GEGUŽĖS – MAY  1971 

Gen. Vladas Nagevičius ... (viršelis)

Nr. 6 (1473)  BIRŽELIS - LIEPA – JUNE 1971 

V. Maželis ...  Jaunimo protesto demonstracija New Yorke (viršelis)

 T U R I N Y S

K. S. Karpius — Lietuvos dalelė Clevelande

K. Uoginius — Motina

V. Šliogeris — Delegacija į Kybartus

a.l. — Birželio 13-toji ir Lietuvos kariuomenė

K. Škirpa — Vokiečių kariuomenės prasiveržimas

A. Gustaitis — Draugiškumo sutartis

P. Būtėnas — Karalius-Kuningas

B. Pavabalys — Nuo graikų iki mūsų laikų

K. Škirpa — 5 p. DLK Kęstučio pulko kovos

J. Rapšys — Vokietijos karo aviacija

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS“Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVĖ N.Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Australia —V. ŠALKŪNAS

PLATI NTOJ Al

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — L. Griauzdė, “Gifts International”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH.—J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva”
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80^.

Pinigus siųsti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. I 1221, U.S.A.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published, monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.