Lietuviai kariai Laisvajame Pasaulyje

Miré šie buvę kariai: mjr. Norbertas Aleksis, žuvo automobilio nelaimėje, Waterbury (žinomo komp. A. Aleksio sūnus), praėjusio karo metu jis tarnavo JAV aviacijoje; mano kaimynas, plk. Pov. Žilys žuvo nuo plėšikų smūgių tarnybos metu, Čikagoje, spalių 26 d.; plk. P. Genys mirė po sunkios vėžio ligos, rugsėjo 15 d. Čikagoje (jo bičiuliai vieton vainikų, sudėjo 143 dol. ir įrašė LF nariu); Vokietijoje, Miesau mst., mirė Kostas Gulaitis, kuris 12 metų dirbo JAV pagalbiniuose armijos daliniuose; II Pasaul. karo veteranas Al Bernauskas-Sharkey mirė rugsėjo 24 d., Pittston, Pa., sulaukęs 51 m., jis dirbo prie Tobyhanna armijos stovyklos, o karo metu buvo laivyne ir kovojo Pacifike; viršila Povilas Pretkus mirė Toronte, 67 m. amžiaus; Juozas Gerlikas, Dariaus ir Girėno posto narys, mirė Čikagoje, spalio 31 d.; kpt. Kostas Čeledinas mirė Endrijave, Kretingos apsk., ilgai tarnavęs 8 pėst. pulke; kpt. Jonas Raščius mirė Kūčių dieną, sulaukęs 71 m., gyv. Hartforde, Conn.; Čikagos ramovėnas Vladas Jautakis mirė, paliko šeimą; Raymundas Bartkus, 32 m., žuvo po elektriniu traukinėliu Čikagos mieste, tarnavo du metus JAV armijoje ir buvo 112 L. Vyčių kuopos narys; Antanas Virbickas, 20 m., lapkričio 21 d. žuvo P. Vietname, gyv. West Paterson, N.J.

—    Kpt. Gediminas Senuta, kilęs iš Brocktono, Mass., laimingai atliko karo tarnybą Vietname ir buvo perkeltas į Tailandą.

—    Antanas Janušas, iš Čikagos, nesenai nuvykęs į P. Vietnamą tapo sužeistas priešo padėtos minos; laimingu būdu išliko gyvas ir jau sveiksta. Jo tėveliai ir draugai linki jam sėkmės.

—    Kun. A. Švedas, buvęs JAV karo kapelionas, dabar dirba Argentinoje; buvo atvykęs į JAV aplankyti savo artimuosius.

—    Plk. Myk. Kalmantas iš Čikagos persikėlė į Kankakee, Ill. ligoninę, — ten jam suteikta lietuvių gydytojų pagalba ir pilnas išlaikymas.

— Bernardas Ališauskas ir Algis Vaičekauskas tarnauja laivyne ir buvo sustoję atostogų Londono Lietuvių Namuose.

—    Kpt. Kastytis Jučas, spalio mėn. 20 d. grįžo į JAV iš P. Vietnamo. Ten jis buvo daktaru aviacijoje ir gelbėjo fronto kariams.

—    Ltn. Antanas Jucėnas vadovauja marinų grupei DaNang, P. Vietname, dažnai vadovauja specialiai žvalgybai.

—    Kpt. Juozas Čiuvinskas, gyv. Brazilijoje, sulaukė 70 m. amžiaus ir ta proga savo lėšomis išleido savaitraščio “Mūsų Lietuva” numerį.

—    Gen. Vladas Mieželis, kuris iš Chicagos išsikėlė į Arizoną, lapkričio 26 d. atšventė savo 75 metų sukaktį. Arizonos lietuviai jį sveikino ir linkėjo sveikatos. Jungiasi prie sveikinimų ir čikagiečiai.

—    Aldo Maciulevičius, atitarnavęs Argentinos jūrų dalinyje (Hidrografijos skyriuje), grįžo į namus ir tęsia Buenos Aires universitete studijas.

— Dr. Juozas Manelis yra pakeltas į plk. ltn. laipsnį. Jis dirba Walter Reed armijos ligoninėje, Washingtone, širdies ir plaučių ligų skyriuje.

— Serž. Eugenijus Grižas tarnauja JAV karo aviacijoje, smogiamuose daliniuose; atostogų buvo parvykęs pas tėvus Waukegane.

—    A.a. kpt. Stasys Jasinskas 1946 m. buvo palaidotas Uchtės kapinėse, V. Vokietijoje. Jam buvo pastatytas gražus paminklas, tačiau, perkūnas jį sudaužė. Krašto valdyba rūpinasi paminklo atstatymu.

— Corp. Tomas Blinstrubas, kilęs iš Čikagos, dabar tarnauja P. Vietname ir buvo pakeltas pareigose aviacijos marinų daliny.

—    Muz. Zen. Jonušas, kuris gyvena Kartagos mieste, Kolumbijoje, vadovauja karo laivyno orkestrui. Jis lankėsi Omahoje, Čikagoje ir New Yorke; lapkr. 15 d. grįžo į Kolumbiją.

—    A.a. plk. Kazys Babickas buvo prisimintas artimųjų ir draugų jo mirties metinių proga, spalio 19 d. šv. mišiomis ir atidengtu paminklu kapinėse.

-— Edmundas Druktenls baigė Kentucky karinį institutą, toliau mokosi Cincinati universitete.

— Ltn. Kęstutis Eidukonis, Naujųjų metų angoje sutarė sukurti lietuvišką šeimos židinį su Siga Kondrotaite. Linkime sėkmės gyvenime!

-— Ltn. Vitas Paškauskas tarnauja JAV armijoj, švenčių metu jis aplankė savo mamytę Čikagoje; ta proga artimieji ir draugai, susirinkę, palinkėjo sveikatos ir sėkmės atliekant karinę tarnybą.

 

S/Sgt. K. T. Krienauskis, išbuvęs metus P. Vietname, aviacijoje, balandžio mėn. grįš į namus Čikagoje. JAV karo tarnyboje išbuvo 4 metus.

^ Vilius Paškevičius, gimęs 1942 m., Lietuvoje, prieš 10 metų įstojo į Dėdės Šamo kariuomenę savanoriu, pasirašydamas sutartį 20-čiai metų. Tarnavo JAV, Korėjoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir prieš 3 metus grįžo atgal į JAV.

Kaip gabus ir sumanus, buvo siunčiamas į įvairius karinius kursus. Atliekamu nuo tarnybos metu studijuoja elektronikos inžineriją.

Praėjo visus karinius laipsnius, kol 1969 m. spalio 12 d. buvo pakeltas kapitonu.

Po paskutinio pakėlimo, gavęs atostogas, atvyko Čikagon, kur gyvena jo mamytė Julija Paškevičienė ir sesutės:    Janina Paškevičiūtė ir

Danguolė Vanagūnienė.

Po šių atostogų turėjo išvykti į Vietnamą, bet laimė lėmė, kad šis paskyrimas buvo atšauktas.

Šiuo metu tarnybos pareigas atlieka Texaso bazėje.

Vilius yra vedęs ir augina 4 metų dukrelę Petrutę.

Linkėtina Viliui nepalūžti atsakingame kariuomenės darbe, o taip pat ir kovoje prieš nežmoniškąjį komunizmą.

—    Mykolas Shviragas sugrįžo į Čikagą atlikęs karinę tarnybą. Pusantrų metų jis buvo V. Vokietijoj. Toliau, tęs mokslą universitete.

—    Sav. kūrėjas Kazys Dobilas, gyv. Cicero, Ill., atšventė savo gyvenimo 70 m. sukaktį. Jis kuris laikas sunkiai serga. Kariuomenės šventės proga jį aplankė plk. Naujokas ir sveikino kariškių vardu. Kadangi pensijos maža pragyventi ir žmonai tenka dirbti, tai p. Motušiai apmoka slaugės išlaidas.

—    Gediminas Gasparas, jau 6 mėn. kaip tarnauja JAV kariuomenėje, yra baigęs universitetą ir įgijęs magistro laipsnį. Švenčių metu aplankė pirmą kartą savo tėvelius Čikagoje ir vėl išvyko į armiją.

—    Kpt. Brūzga, Newcastle lietuvis, australų spaudoje minimas kaip narsus karys, pasižymėjęs Vietnamo kovose. Jo tėvelis kurį laiką yra buvęs Newcastle LB apylinkės pirmininkas.

-— Petras Karevičius sugrįžo iš P. Vietnamo sveikas ir laimingas, atlikęs ten metų karinę tarnybą. Jam teko daug kovoti džiunglėse ir kartą net būti priešo apsuptam. Vietname turėjo nusivežęs lietuviškų plokštelių ir dažnai jų ten klausydavosi. Jo tėveliai gyvena Baltimorėje ir yra laimingi sulaukę sūnų sveiką.

—    Pilypas Plienis, kuris jau penki metai tarnauja JAV karinėse jėgose, gruodžio 24 d. buvo pakeltas į kapitono laipsnį. Jis yra dabar V. Vokietijoj, jo tėveliai gyvena Čikagoje.

—    Sgt. Saulius Balys (sūnus dr. Balio), gyv. Grand Rapids, Mich., baigė 21 mėn. JAV karinę tarnybą, pilnus metus išbuvęs P. Vietname; toliau vyks baigti mokslo Kalamazoo universitete.

—    Juozas Žardauskas, kilęs iš Bostono, šiuo metu tarnauja JAV kariuomenėje Thailande. Tarnyba sekasi gerai, net buvo išrinktas geriausiu mėnesio kariu.

— Amerikos Veteranų spaudos sąjunga mūsų gabų žurnalistą ir redaktorių, rašytoją kun. dr. Prunskį pakėlė į savo garbės narius. Dokumentuose pasirašė s-gos prez. Bronzell ir sekr. Martin.

—    Sav. kūrėjas kpt. Pov. Dirkis atšventė savo 80 metų gyvenimo sukaktį ir 60 metų publicistinės veiklos. Čikagos ramovėnai ir kitos organizacijos, gruodžio mėn. 28 d., jį gražiai pagerbė.

— Čikagos “Ramovės” skyrius prisiminė Sibiro lietuvių bataliono žuvimo 50 m. sukaktį. Mjr. Petras Linkus, bataliono vadas, nupasakojo bataliono tragišką likimą. Mūsų spauda plačiau aprašė tą baisų įvykį, kuriame komunistai, jau tada, klastingai naikino mūsų karius, apie ką jie “G. Krašte” irgi pasigėrėdami paminėjo, iškeldami savo nuopelnus — patriotų karių sunaikinimą.

—    Kpt. R. V. Paukštaitis, tarnaująs Kanados karinėse jėgose, buvo pakeltas į majorus. Jis su šeima gyvena Montrealyje. Jo tėvas dirba “Nepriklausomos Lietuvos” red. ir adm.