Karys 1966m. 7-8 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Nr. 7 (1424)    RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS - SEPTEMBER  1966 

Šešupės Augštupyje ... viršelis

Nr. 8 (1425)    SPALIS - OCTOBER    1966 

R. Kisielius— New Yorko ramovėnai, kūrėjai - savanoriai .. viršelis

New Yorko ramovėnai, kūrėjai-savanoriai (ziūr. viršelį) iš k.: Balys Bobelis, Leonas Virbickas, Vaclovas Alksninis, Petras Jurgėla, Jurgis Kiaunė ir Antanas Novickis.

    T U R I N Y S

K. Ališauskas — Joniškėlio partizanai Laisvės kovų metu

J. Žilys — Dvylika metų Lietuvos karinės tarnybos

V. Lagenpušas — Karo mokyklos VIII laidai 40 metų

Karo mokyklos XVIII laidos suvažiavimas

J. Rimkus - Žvilgsnis į 30 metų

T. Papartis — Kovos ir kančių pabaiga

P. Būtėnas — Premijuotina mūsų istorijos painiava

New Yorko ramovėnų 15 m. sukakties minėjimas

Štai tie, kurie stengėsi Lietuvą pasmaugti 1919 M.

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas
Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
E. Petrauskaitė — Šaulė Tremtyje
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

ATSTOVAI:

Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago ............ A. RĖKLAITIS
Philadelphia .. A. IMPOLĖNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Chicago, III. — J. Karvelis, “Marginiai, H. Naujoks, "Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich. — V. Perminas ir S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. —- J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kamantauskas
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis ("Aidas”) "Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. -— "Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas — 26 Gvvynne St., Firle So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.