Karys 1964m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919-— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1398)    SAUSIS - JANUARY    1964 

Antanas Smetona  Viršelis

Naujųjų1964 Metų proga, Lietuvių Veteranų Sąjunga RAMOVE sveikina visus veiksnius, kovojančius dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, Nepriklausomos Lietuvos diplomatus, visas lietuviškąsias patriotines organizacijas, ginklo brolius ramovėnus, seses ir brolius lietuvius pavergtoje Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Su nepalaužiamu ryžtu ir didžia viltimi žvelgdami į ateitį, tvirtai tikime, kad teisybė nugalės smurtą ir mūsų Tėvynei Lietuvai vėl išauš laisvės rytojus.

Lietuvių Veteranų Sąjunga RAMOVĖ

Nr. 2 (1399)    VASARIS - FEBRUARY    1964 

Vilnius sniegu pasipuošęs .... Viršelis

  T U R I N Y S

P. Dirkis — Klaipėda ir 1923 m. Sausio 15 d.

P. Būtėnas — Gal praverstų?

V. Mantvydas — K. Donelaitis ir jo Lietuva

K. Leknickas — 6 p.p. pasitraukimas iš Klaipėdos

Kupstas — Ltn. Alekso Kemeklio žuvimas

Kalpas Uoginius — Tik kovos keliu ateis Nepriklausoma Lietuva

Balys Auginas —    Veterano širdis

V. Šliogeris — Artilerija kovų už nepriklausomybę metu

E. Čekienė — Spaudos reikšmė Lietuvos laisvinimo darbe

P. Lelis — Panevėžio išvadavimas 1919 m.

Vytenis — Trečiojo Reicho iškilimas ir jo žlugimas

III pasaulinio karo problemomis

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:
Lionginas Leknickas,Cleveland, Ohio;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
V. Rušas, Toronto, Ont. Canada;
V. Šalkūnas, Australija

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— M. Šimkus
Boston, Mass.— “Baltic Florists” 
Brockton, Mass.— A. Mantautas 
Chicago, III.— H. Naujoks, J. Karvelis, “Marginiai”, K. Rožanskas, J. Virpša.
Detroit, Mich.— V. Perminas
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis 
Los Angeles, Calif.— V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius 
Newark, N. J.— Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont.— August. Kuolas, V. Rusas, P. Misevičius
Montreal, Que.— “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora”— 74 Priory Road, Kew, Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —    9 Cowper Street,St. Hilda, Vic.
A. Kubilius— 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
M. Urbonas,9 Sixth Ave., Woodville Gardens, So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — EscuelasProf. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by "KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.