Atmintinos nuotraukos

 (Sausio 9 dieną suėjo 20 metų nuo Lietuvos prezidento Antano Smetonos tragiškos mirties Clevelande, Ohio.)

 Prez. Antanas Smetona ir p. Sofija Smetonienė 1928 m. lankosi Švėkšnoje lydimi gen. št. plk. B. Jakučio ir plk. R. Liormano (deš.)

Lydimas valdžios atstovų ir augštųjų karininkų, prezidentas lanko Kauno Įgulą 1938 m. Deš. — gen. K. Musteikis.    (Kar. V. Maželio nuotr.)