LAISVĖS ŠAUKLYS

BALYS AUGINAS

O, mielas broli, pilkas Lietuvos kary
Kaip netikėtai mudu susitikom gatvėj!
Kadais žygiavome kartu vienam būry
Su pergalės daina, tvirtu žingsniu jaunatvės.

Ir kraujas gyslose tekėjo neramus
Pavasario patvinusių upokšnių sriautas!
Nedrįso priešas liesti tėviškės namus
Mes ant savų pečių Tėvynės laikėm skliautą.

Mama man piemenėliui sakė:Būk narsus!
Ir sekdavo tik pasakas apie karžygius
Štai, rodos, bočių rago vėl girdžiu garsus,
Lyg jų dvasia nebūtų amžiams čia užmigus— —

O, mielas brolipilkas Lietuvos kary
Širdies taurios, romantiškai naivios kaip vaiko
Mataušaltinio tyrą vandenį geri,
O piktos laumės kruvinais nagais tau šalmą laiko— —

Staiga plačias paskliautes uždega liepsna
Ir mėlyną dangaus aksomą purpuras aptaško— 
Gauja nuo Dniepro žiočių braunas alkana,
Iš pasalų niokoja ir naikina kraštą.

Taip ramų paukštį puola vanagas plėšrus,
Bet kaulus žemėje palieka jis nelietęs
O mus, apkaltus pančiais, varėsi varu
Vergais iš verkiančių namų į tolimas pašvietęs

Ir po dešimtmečių krūtinėje žaizda,
Smogta klastingo durklo, vis dar neužgijo
Ir veltui klausi tu savęskodėl tada
Neleido iš makštų ištraukti kalavijo?!

Daug linksmo mūsų būrio sakalų tenai
Šaltam ledų kape sparnus įšalo
Vaikystės pasakų audringi milžinai
Baltais kauleliais žydi prie Uralo— —

Kai vėl pavasarį grįžta namo gandrai
Liūdnai į degančius lizdų griuvėsius dairės,
Iš vakarų užplūdo tėviškę skėriai
Saulėteky krauju spindėjo geležis ir varis

Tai jie mūs protėviams rąžančių ant ašmens
Kraujuoto kardo nešdami, ties Žalgiriu suklupo— —
Dabarneliko rugio žiedo, nei želmens:
Laukuos tik pelenai karšti ir akmens kūpo

 !

Regiu Marijenburgo pilies rūsy Tave,
Ant Oderio krantų, ant Maino nukankintą,
Regiu kaceto dūmais plaukiantį erdve
Anapilin, rikiuojantis pas Herkų Mantą— —

Ir vėl į žygį renkas šaunūs mūs pulkai
Žvaliai sudvejina gretas, su šautuvu pagerbia
Ir kankinius tautos, ir svetimais takais
Klajojančius— — Ir išgirstu pavojaus ragąskardų— —

Ir aidi rago balsasprotėvių šauklys,
Ir širdyje užsidega liepsna karštos krivūlės
Tai šaukia mūsų žemė, tai jos rauda gili— —
Ir didį Laisvės mūšį mes laimėsime, bičiuli!