Karys 1961m. 5-6 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1372)  GEGUŽIS MAY  1961 

švedai apgulę Biržų pilį, 1704 m. piešinys ..... Viršelis

Nr. 6 (1373)BIRŽELIS - LIEPA JUNE1961 

Pažaislio vienuolynas ...... Viršelis

   T U R I N Y S

B. Auginas — Lietuviško židinio Vaidilutė

O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės Karo frontas Lietuvoje

J. Baublys — Geležinkelių Būrys Vilniaus kryptimi

V. Širvydas — Senovės Lietuva III,IV

Faustas Kirša — Šventieji akmenys

A. Bernotas — Šautuvas

V. Mantvydas — Lietuvos valstybės sienos

Šaulė Tremtyje

Jaunos sielos karys - rašytojas

P. Dirkis — Baisusis Birželis

B. Auginas — Prie išpustytų pelenų

Gardinas XVIII amžiuje — raižinys

V. Jonikas — Posmai Žaibo raštuose

V. Kareiva — Pakalnė

Kronika, įvykiai ir komentarai

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas -—Stasys Butkus 

Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Justinas Liaukus — Karinės Žinios 
Kunig. Kodatienė — Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:
Mike Maksvytis, Chicago, Ill.; Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.; Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio; Vladas Rušas, Toronto, Canada; V. Šalkūnas, Australija; Morkus Šimkus, Baltimore, Md.; Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass. —- “Baltie Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. — J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai’, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas
Detroit, Mich. —- “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. -— A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. -— J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. —- V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

"Dainora”, 49 Thornton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis, 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys, 27 Nicholson St., Burwood, N. S. W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by "KARYS”, 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S . A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.