Eilėraščiai

Vilties žiburiai

Iš ūkąnų, kaip vilties žiburiai,
Pakilot, Tautai džiaugsmo semti. 
Narsus Kary! Tu mirdamas tarei, 
Žūstu, kad leistųTau gyventi.

Kur esate didvyriai, širdimis,
Krauju, kančia sau laisvę pirkę?
Kai Laisvės Varpas gaudė su jumis,
Seni, o būdavot pravirkę.

Nutilo jis. Net tėviškės laukuos
Lietuvis vietos neberanda.
Oi, kiek vaikų Tėvynė paaukos,
Kurie pažino laisvę brangią!

Nuo kapo, nepuošto, net be ženklų,
Lietus kraujo lašus nudildo.
Be kryžiaus, krūmai saugo nuo akių,
Rytais rasos lašai pavilgo.

Iš ūkanų, kaip vilties žiburiai
Pakils tvarkingos sūnų eilės,
Iš Kazachstano stepių grįš kariai.
Tik, daug kapų puoš lauko gėlės ...

Jonas Minelga

Geriausias draugas

Esi tu mano geras draugas,
Geriausias iš visų draugų.
Tu kaip relikviją man saugai,
Tai, kas man miela ir brangu.

Andai, kančių kely suklupęs,
Stiprybę rasdavau tavy.
Pro šalį plaukė kraujo upės,
Bet mudu likova gyvi...

Kai amžinos nakties šešėlis
Dengs mano gęstančias akis,
Ir tau vys paskutinės gėlės,
Ir tau sudie jos pasakys.

Dabar, klajūno skaudžią naštą
Nešu kaip kryžių ant pečių.
Ir čia, toli nuo gimto krašto,
šalia savęs tave jaučiu.

Tau himnai mano sieloj aidi.
Geriausias draugas man esi,
Manęs juk niekad neapleidi —
Tik tu — tėvynės  ilgesy.

Juozas Mikštas

Australija, 1949 m.