Karys 1 1952m. Turinys, metrika

Turinys

DIDIEJI SPRENDIMAI ARTĖJA

DIDŽIOJI LIETUVIŲ TAUTOS MOKYKLA

... Aktualu ★ Nauja ★ Gyvenimiška ...

1830-31 METAI

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M.

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI

STALINAS IR MŪSŲ DIPLOMATAI

PRIETILTYJE

Margieji laiškeliai kariui

Trys velniai

MEDINIS ARKLYS

PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDA APIE MŪSŲ KARIUOMENĘ KARIUS IR PARTIZANUS

Aerodromas per 48 val.

LIETUVIAI DIDŽIAJAM NEW YORKE

Įvairios žinios

Kuprinės pabiros

Žurnalo fotografinė PDF kopija 

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.— $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas: administracijos — 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., redakcijos — 158 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

THE WARRIOR

magazine for the veteran* of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamboat Road, Great Neck, L. I., N. Y.

Nr. 1 (1274)1952 M. SAUSIS-JANUARY

ĮSTEIGTAS 1919 M.