Įvairios žinios

KARINES ŽINIOS

JAV karinis biudžetas

Prez Trumano paruoštoji naujoji sąmata rodanti, kad ji pasieks 85 miliardus dol. Iš šios sumos kariniams reikalams esą numatyta 59 miliardai, taigi, apie 69% viso naujojo biudžeto.

AERODROMŲ STATYBA

Senatoriaus Robertson pareiškimu, vakarinių sąjungininkų kariniuose planuose numatoma milžiniško masto aerodromų statyba Europoje ir Afrikoje. Jos vykdymas truktų keletą metų. Didžioji aerodromų dalis numatoma statyti Prancūzijoje.

BOMBA — APSAUGA NUO LĖKTUVINIŲ MOTORŲ SPROGIMŲ

Anglų inžinieriai sukonstruavę bombą, kuri apsaugojanti lėktuvus nuo sprogimų kovos metu. Tai esanti pusės apelsino didumo bomba, per sekundės dalį nuslopinanti degalų sprogimą, kada nuo kulkų ar ugnies lėktuvo degalų tanke užsidega gazolino garai. Tuo būdu išrastoji bomba neutralizuojanti sprogimus, nuo kurių praėjusio karo metu žuvę daugybė bombonešių.

ŽMONIŲ NUOSTOLIAI KORĖJOJE

JAV štabo paskelbtais duomenimis, ligi gruodžio 17 d., raudonieji Korėjoje netekę apie 1,547,000 vyrų. Vakariečių nuostoliai, pagal turimus pranešimus, pasiekę 109,459 karių, Čia neįeina Pietų Korėjos nuostoliai, kurie jau 1951 m. birželio mėn. buvę 212,544 vyrai.

IŠ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KULTŪRINIO GYVENIMO

•    Adelaidėje išleistos pirmos Australijoj lietuviškos knygos: P. An-driušio “Sudiev, Kvietkeli!”, Tetos Rūtos “Gintaro pasaka” ir A. S. Puškino “Dubrovskis”. Knygos rinkoje turi gerą pasisekimą

•    Šiemet Sidnėjui buvo labai iškilmingai paminėta rugsėjo 8 d. šventė.

•    Sidnėjui gražiai veikia sekmadienio mokykla mažiesiems. Ją veda mok. Daudarienė.

•    Vadovaujant kun. P. Butkui, Sidnėjuje įsteigtas Australijos lietuvių Savišalpos Fondas, jau spėjęs sušelpti keletą lietuvių, patekusių nelaimėn, pašalpos ir paskolos forma.

•    Nuo spalių mėn. pradžios dėl laiko stokos atsistatydino “Mūsų Pastogės” ligšiolinis redaktorius Julius Veteikis. Laikraštį redaguoti perėmė — dr. Aleksandras Mauragis.

tu laiku išleisti antra laida.

•    Adelaidės Teatro-Studija lapkričio mėn. 3 d. pastatė V. Kudirkos premjerą “Viršininkai”. Režisorius J. Gučius, dailininkas A. Rūkštelė. Premjera skaitoma gerai pavykusi ir turėjo gerą pasisekimą kaip lietuvių, taip ir australų tarpe.

• Lietuviai krepšininkai laimėjo Australijos pabaltiečių (estų, latvių ir lietuvių) turnyrą Adelaidėje, baigminėse rungtynėse nugalėję latvius 49:42.

•    “Mūsų Pastogė”, nuo lapkričio mėn. 1 d. perėjo į nuosavą spaustuvę “Mintis”. Laikraščio leidėjas ir spaustuvės savininkas yra A. Baužė.

J. A. Skirka

NAUJOJOJ ZELANDIJOJE

•    Auckland'e buvo švenčiama Fatimos Dievo Motinos šventė. Tarp įvairių tautybių katalikų grupių, dalyvavo ir lietuviai su mūsų trispalve vėliava. Pamokslo metu buvo paminėta ir Marijos šventovė Lietuvoje,Vilniuje. Plačiau apie tai rašė ir N. Z. spauda.

•    Lietuvis dail. R. Gopas jau kelintą kartą Dunedin’e surengė savo darbų parodą. Taip pat keletas jo darbų buvo išstatyta ir metinėje Otagos provincijos menininkų draugijos meno parodoje. Dail. R. Gopo darbų yra tilpę ir metiniame N. Z. Meno Almanache.

•    Dunedin’e visi ateiviai dažniausiai gali pasireikšti Y. W. C. rengiamuose vakaruose. Neseniai čia buvo surengta eglutė ateiviams, kuri gan gražiai pavyko.

•    A. Vyčius čia sėkmingai populiarina mūsų dainas. Skautų surengtame vakare naujiesiems ateiviams, A. Vyčius ir latvių dainininkė dalį programos užpildė dainomis, lietuvių, latvių, vokiečių ir kt. kalbomis. Vakaras visiems labai patiko.

VI. Procuta

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Nelė Mazalaitė, Mėnuo, vadinamas medaus. Apysaka. Išleido Gabija, 1951 m. Dail. B. Gedvilienė-Vilkutaitytė. 220 psl. Kaina $2,50. Gaunama: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

M. Vaitkus, ČIRIKŠAS SIAUBE. Novelė. Išleido Leidykla “Vaga” Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1951 metais. Iliustracijos ir viršelis dail. P. Osmolskio. Tiražas 1000 egz.

Patrauklia forma novelė vaizduoja pirmojo bolševikinio antplūdžio siautėjimą Lietuvoje. Iliustracijos paryškina to laikotarpio būdingesnius momentus. Skaitytina tiek senimui tiek jaunimui. Ypač pravartu su šia novele susipažinti tiems, kuriems nėra tekę patirti bolševikinio siaubo siautėjimo.

Dainos apie laisvę— eilėraščiai -— Alf. Giedraitis. Los Angeles, Cal. 1951 m. Tiražas 500 egz.

Tėvų pasakos— pirmosios knygos. Iš lietuvių liaudies pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė bei įvadą parašė A. Giedrius. Iliustravo J. Kaminskas. PLB Vok. Krašto Valdybos Knygų Leidyklos leid. Nr. 2. Išleista 1951 m. Tiražas 2000 egz.

Skautų Aidas.Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis, Nr. 12, 1951 m. gruodžio mėn. su dail. T. Valiaus viršeliu.

Technikos žodis, Technikos darbuotojų nepriklausomas populiarus mėnesinis laikraštis. Nr. 9, 1951 m. gruodis.

Tėvų Kelias, mėn. katalikiškai-tautinės minties leidinys, Nr. 12 (28), leidžiamas Venecueloje.

STATEMENT REQUIRED BY THE ACT OF AUGUST 24,    1912, AS

AMENDED BY THE ACTS OF MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) SHOWING THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND CIRCULATION OF

Karys, published monthly at Brooklyn 1, New York for 27 October, 1951. 1. The names and addresses of publisher, editor, managing editor, and business managers are: Publisher Karys, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, Editor Bronius Aušrotas. 179 Clymer St., Brooklyn 11, N. Y., Managing editor Simas Urbonas, 156 Steamboat Rd., Great Neck, L. I., N. Y. 2. The owner are: Simas Urbonas, 156 Steamboat Rd., Great Neck, Long Island, New York; Bronius Aušrotas, 179 Clymer Street, Brooklyn 11, New York. 3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: none. 4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholder or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant’s full knowkledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Signed, Simas Urbonas, Bronius Aušrotas, Editor and Publisher. Sworn to and subsribed before me this 27th day of September, 1951. (Seal) Joseph Ambraziejus, Notary public, State of New York.