Gegužės 22-25 d. žuvę partizanai

1951 m. gegužės 23 d. Alytaus r. (dabar – Alytaus r. sav.) Punios šile MGB Alytaus, Prienų ir Jiezno r. skyrių stribų daliniai bei MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo narys, Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis, šios rinktinės štabo narys Vincentas Vytautas Valiūnas-Savanoris, Margio tėvūnijos vadas Romualdas Sadauskas-Ramunis ir partizanas Vytautas Ražanskas-Bičiulis.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Birštone. Teigiama, kad vėliau galėjo būti užkasti prie MGB Birštono valsčiaus poskyrio pastato (šiuo metu nugriautas).

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,

Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 79

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadų susirinkimas. 1950 m. rugsėjo 5–6 d. Balbieriškio miškas.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius-Tigras ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis. Antroje eilėje iš kairės klūpo: Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Antanas Grikietis-Slapukas, LLKS Gynybos pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbonas Dailidė-Tauras, Žalgirio rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas ir Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus Jaroševičius-Lakštingala. Trečioje eilėje iš kairės stovi: Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras, Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, LLKS vyriausiasis gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, srities Visuomeninės dalies viršininkas Konstantas Baliukevičius-Rainys, Tylius. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio būrio partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: pirmas – neatpažintas partizanas; antras – Vincentas Vytautas Valiūnas-Savanoris. Antroje eilėje iš kairės stovi: pirmas – Vytautas Ražanskas-Bičiulis, antras – Aleksandras Chlebauskas-Aitvaras, trečias – neatpažintas partizanas, ketvirtas – Juozas Beinaravičius-Vėjas, penktas – Petras Tamašauskas-Šturmas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

VINCAS AMBRAZEVIČIUS-BALANDIS

1921 11 24–1951 05 23

Vincas Ambrazevičius gimė 1921 m. lapkričio 24 d. Alytaus aps. Jiezno vls. Juodaviškės k. Aleksandro Ambrazevičiaus ir Pranės Truncaitės-Ambrazevičienės šeimoje.

1944 m. gruodžio mėn. buvo suimtas ir kalintas Alytuje. Po dviejų mėnesių, vežant į Vilnių, pabėgo. Dzūkų rinktinės partizanas nuo 1945 m.

1949 m. gegužės 19–20 d. kaip Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės adjutantas dalyvavo Dainavos apygardos vadų posėdyje, kuriame buvo išrinktas Dzūkų rinktinės vadu. Vėliau kartu ėjo ir Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo nario pareigas. 

VINCENTAS VYTAUTAS VALIŪNAS-JOVARAS, SAVANORIS

1928 07 16–1951 05 23

Vincentas Vytautas Valiūnas gimė 1928 m. liepos 16 d. Alytaus aps. Butrimonių vls. Punios parapijos Stanevos k. Kosto Valiūno ir Viktorijos Bunevičiūtės-Valiūnienės šeimoje.

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kunigaikščio Margio grupės partizanas. Vėliau paskirtas Dzūkų rinktinės štabo viršininku. 

ROMUALDAS SADAUSKAS-RAMUNIS

1918 02 28–1951 05 23

Romualdas Sadauskas gimė 1918 m. vasario 28 d. Alytaus aps. Birštono parapijos Tauliukų k. Kazimiero Sadausko ir Emilijos Bačinskaitės-Sadauskienės šeimoje.

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas.

VYTAUTAS RAŽANSKAS- BIČIULIS

1929 02 28–1951 05 23

Vytautas Ražanskas gimė 1929 m. vasario 28 d. Alytaus aps. Alytaus vls.

Rumbonių parapijos Margaravo k. Antano Ražansko ir Onos Krutulytės-Ražanskienės šeimoje.

Nuo 1948 m. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos partizanas.

Parengė Rūta Trimonienė

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201605_PLPS_zutis.pdf

DAILIDĖNAS Jurgis, Jurgio, gim. 1929 m. Girelės k., Traupio vls., ūkininkų šeimoje. Vyčio apygardos Pavasario būrio partizanas. Žuvo 1952 m. gegužės 23 d. prie Ančios ežero, Taujėnų vls. Palaidotas Sapio k. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

ANDRIJAITIS Bronius - Putinas, g. 1916 Pavidaujyje III, Eržvilko v. (kt. žiniomis - Vencloviškiuose). Pavidaujo būrio partizanas. Žuvo 1946 05 22 Žukaičiuose prie Šaltuonos. Kartu žuvo A.Celskys, S. Živatkauskas ir kt.

BRAZAS Antanas, Antano, g. 1925 Palabaukščiuose, Eržvilko v. Ryšininkas, žvalgas. Žuvo 1948 05 22. Kapas Pašaltuonio bažnyčios šventoriuje.

CELSKYS Antanas, g. 1920 Žvirblaukyje, Eržvilko v. A. Stoškaus -Railos vadovaujamo Paupio būrio partizanas. Žuvo 1946 05 22 Žukaičiuose prie Šaltuonos. Kartu žuvo S. Živatkauskas, B. Andrijaitis ir kt. Kūnai gulėjo išniekinti Eržvilko aikštėje.

Feliksas KOKŠTA                                   Zofija KOKŠTIENĖ-RUTKAUSKAITE

Foto: KOKŠTA Feliksas, Viktoro, g. 1927 Bardiškiuose, Šiluvos v. Ūkininkas. Nuo 1946 palaikė ryšį su partizanais. 1949 suimtas. Pabėgo. Stojo į partizanų būrį. Abu su žmona turėjo rankinius kulkosvaidžius. Žuvo 1952 05 22 kartu su žmona Umburynės k., Šiaulėnų apyl., prie Lenartuvos miško, Malkaus vienkiemyje.

Foto: KOKŠTIENĖ - RUTKAUSKAITE Zofija, Vinco, g.1929 Žaiginyje, Šiluvos v. Dirbo Žaiginio ryšių skyriuje vedėja. 1949 kartu su vyru stojo į partizanų gretas. Abu turėjo rankinius kulkosvaidžius. Žuvo 1952 05 22 Umburynės k., Šiaulėnų apyl., prie Lenartuvos miško, Malkaus vienkiemyje. Apsupti enkavedistų abu su vyru aktyviai gynėsi. Paskutiniais šoviniais nušovė sužeistą vyrą ir nusišovė pati

MOCKAITIS Vytautas, g. 1929 Graužėnuose, Veliuonos v. LLA karys. Žuvo 1948 05 22 savo tėviškėje.

PILKAUSKAS Pranas - Varnas, kilęs nuo Eržvilko. LLA karys. Railos būrio partizanas. Žuvo 1946 05 22 Žukaičiuose, prie Šaltuonos.

ŽIVATKAUSKAS Stasys, Jono, g. 1922 Rutkiškiuose, Jurbarko r. Ūkininkas. Pradžioje buvo stribas, vėliau perėjo į partizanus. Žuvo 1946 05 22 Žukaičiuose, Rutkiškių apyl., prie Šaltuonos, kartu su A. Celskiu, B. Andrijaičiu ir kt. GIRČIUS Petras, kilęs iš Stemplių, Šilutės r. Mažažemis. Žuvo Stemplėse 1952 05 24.

Foto: JANKAUSKAS Boleslovas - Rytas. Rolando būrio partizanas. Žuvo 1947 05 24 Purviškių miške, Gaurės v. Kartu žuvo vadas A. Jonikas ir B. Jurkauskas

JONIKAS Antanas, Petro - Rolandas, Daktaras, g. 1913 Paparčiuose, Vadžgirio apyl., Raseinių apskr. Tarnavo piemeniu, darbininku Dirvonuose. Nuo 1945 būrio vadas. Žuvo 1947 05 24 Purviškių miške, Gaurės apyl. (prie Globių), dengdamas būrio atsitraukimą. Palaidotas Paupio kapinėse. Kartu žuvo B. Jankauskas ir B. Jurkauskas.

JURKAUSKAS Boleslovas - Bolius, g. 1918 Gaurėje. Rolando būrio partizanas. Žuvo 1947 05 24 Purviškių miške, Gaurės v. Kartu žuvo vadas A. Jonikas ir B. Jankauskas.

LIOČAS Aleksandras, g. 1913. Žuvo 1946 05 25 Kreiviuose, Jucaičių apyl., Šilalės r.

RIAUKA Jonas - Mėnulis, g. Vainiuose, Veiviržėnų v. Žuvo 1949 05 25 Spraudės apyl. prie Letauso upės

STEPAITIS Zigmas, g. Avietiškiuose, Eržvilko v., eigulio šeimoje. Žuvo 1947 05 25. Palaidotas Pašaltuonyje

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Baršauskas Jurgis, Juozo s., - Vyturys iš Nedėlberžio k. Kazlų Rūdos vlsč. Žilvičio būrio partizanas. 1922-1949.05.22.

Merkevičius Albinas -Klajūnas. G. 1926 m. Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Gyveno Drebulinės k. Žaliosios vlsč. 1944 m. pabėgo iš rusų armijos ir išėjo į mišką. Žuvo 1947.05.22 pas Bendorių Karklinių k. prie Bagotosios. Žalgirio rinktinė.

Pažėra (Požėra) Jonas, Juozo s., - Kudlius, Briedis. 1924-1948.05.22. G. Smailių k. Veiverių vlsč. Žalgirio rinktinės partizanas nuo 1944 m. rudens. Žuvo tėviškėje.

Butkus Valentinas. Žuvo 1947.05.23 Paberžupių k. Būblelių vlsč. pas gyventoją Kuraitį per susišaudymą su KGB daliniu. Žalgirio rinktinė.

Guzulaitis Viktoras - Žiedas. G. 1927 m. Staliorių k. Lukšių vlsč. Partizanauti pradėjo, pabėgęs nuo tremties 1948.05.23. 1948.08.22 prie Sutkų miške buvo sužeistas ir suimtas. Zyplių ligoninėje nusižudė.

Kamarauskas Kazys. ?-1945.05.23. Žalgirio rinktinė. Partizanavo labai trumpai.

Mažeika Vincas - Mindaugas iš Gustaičių k. Marijampolės vlsč. 1919-1949.05.23. Baigęs Marijampolės Mokytojų seminariją, mokytojavo Prienuose. Buvo užverbuotas saugumo leitenanto Govėdos. Vieno susitikimo metu Govėdą nušovė ir 1947.10.13 stojo į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Po sužeidimo 1948.04.01 perėjo į Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio būrį. Mirė Vorkutoje, lageryje Riečlag.

Žalnieraitis Jonas - Strausas iš Barzdų vlsč. Vėdarų k. 1917-1947.05.23. Žalgirio rinktinės Vyčio kuopa, Meškos būrys. Mirė susirgęs Šukėtų k. Partizanuose nuo 1944 m.

Bendoraitis Jonas, Damijono s., - Seržantas, Staršina, Trimitas iš Matamų k. Šakių apskr. 1922-1947.05.25. Žuvo pas Kurą Paberžupių k. kartu su V. Kėvelaičiu-Tūru ir B. Matjo-šaičiu-Startu. Partizanuose nuo 1945 m.

Čiaučonas Bronius - Genys, Jūreivis iš Kaušių k. Vilkaviškio raj. 1919-1949.05.25. Buvęs ulonas. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo Paberžupių k. pas A. Kulingauską. Du broliai sušaudyti Červenėje arChatynėje. Palaidotas Gražiškių k. Šakių raj.

Kėvelaitis Vladas-Turas. G. 1922 m. Matamų-Stoškų k. Žvirgždaičių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Buvo susižeidęs, pats visą mėnesį gydėsi pas Joną Kuraitį Paberžupių k. Susisprogdino dengdamas atsitraukiančius draugus 1947.05.25.

Kudirka Vytautas-Trimitas. G. 1927 m. Padegpočių k. Vilkaviškio apskr. 1945 m. rudenį tremiant pabėgo iš traukinio ir grįžo į Lietuvą. Žuvo 1947.05.25 Paežeriuose Kybartų vlsč. Užkastas Kybartuose.

Matjošaitis Bronius - Startas. G. Auksučių k. Barzdų vlsč. 1927-1947.05.25. Susisprogdino Paberžupio k. pas Kuraičius.

Višinskas Juozas - Mėnulis, Kipšas. G. 1907 m. Pauž-nykių k. Plokščių vlsč. Buvo paimtas į rusų armiją, pabėgo. Žuvo 1948.05.25 Dubiniškių k. Plokščių vlsč. Žalgirio rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm 

ŠINKŪNAS PETRAS , gimęs Stūglių k., Tauragnų vls. Partizanas. Per žmonių trėmimą 1948 05 22 atėjo skrebai šeimos vežti. Pradėjo šaukti po šienu palindusį P.Šinkūną. Kai šis atsiliepė, pradėjo šaudyti. Sužeistą nutempė už kluono ir pribaigė.

BIKELIS BRONIUS, Jono, g.1913 m. Antilgės k., Daugailių vls. Partizanas. Slapstėsi savo apylinkėse. Žuvo Antilgės krūmuose 1945 05 25. Palaidotas Juknėnų kapinėse.

ČIPKUS RIČARDAS, Juozo - Meška, g.1921 10 09 Utenoje. Baigė Utenos gimnaziją, mokėsi Aukštesniojoj technikos mokykloj Kaune. Pokario metais dirbo pašte, laisvalaikiu remontuodavo radijo imtuvus ir čekistams, ir partizanams. Pradėtas įtarinėt, iš namų pasitraukė. Slapstėsi ir partizanavo apie Pakalnius. Žuvo Nariūno miškely, Mirkėnų k. 1947 05 25. Lavonas buvo įmestas į bunkerį ir užverstas žemėm. Po 10 dienų palaikai perkelti į Pakalnių piliakalnį.

JACKŪNAS ANTANAS, g.1918 m. Antilgės k., Daugailių vls.. 1941 m. sukilėlis. Buvo sužeistas. Praėjus frontui, slapstėsi prie Pagrabių ( netoli Gaidžių k., Tauragnų vls.). Su Stašiuliais 1945 05 25 užpuolė gurguolę, vežančią konfiskuotą Jackūno (tėvo) turtą. A.Jackūnas žuvo, o Jonui (?) Stašiuliui sužeidė koją. Palaidotas Antilgės kapinėse.

MUSTEIKIS POVILAS, g.1911 m. Antilgės k. Slapstėsi nuo sovietų kariuomenės ir 1945 05 25 krūmuose netoli namų buvo čekistų durtuvu subadytas. Palaidotas Juknėnų kapinėse viename kape su Broniumi Kvedaru ir Boniumi (Bonifacu) Bikeliu.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Kuokštas Feliksas, Viktoro, g.1927 10 10 Bardiškių k. Šiluvos vls. Ūkininkas. Nuo 1946 m. palaikė ryšį su partizanais. 1949 08 suimtas. Pabėgo. Stojo į partizanų būrį. Aktyviai veikė kartu su žmona Zose, kuri kartu pasitraukė į mišką. Žuvo 1952 05 22 Šiaulėnų apyl. Umburynės k. vienkiemyje pas Matkų.

Kuokštienė-Rutkauskaitė Zosė, Vinco, g.1929 04 23 Piktuonių k. Šiaulėnų vls. Dirbo Žaiginio ryšių skyriuje. 1949 m. su vyru kartu įsitraukė į kovą. Abu buvo ginkluoti rankiniais kulkosvaidžiais. 1952 05 22 Umbirynos. k. prie Lemartavos miško Malkaus sodyboje juos apsupo enkavedistai. Abu gynėsi iki paskutinio šovinio. Paskutiniais šoviniais pistoletu nušovė sužeistą vyrą ir nusišovė pati

Živatkauskas, buvęs stribas, Kubiliaus atvestas pas partizanus. Žuvo 1945 05 22 prie Plėkų dvaro su A.Cielskiu. Palaikai išniekinti Eržvilko aikštėje.

1946 m. gegužės 24-osios naktį Vytenio dalinys, žygiuodamas per Varlaukio k., užėjo ant čekistų pasalos. Susišaudyme žuvo Juozas Norkus-Juodis, kilęs iš Ožnugario k. Batakių vls. Jo tėvas turėjo 1 ha žemės ir augino 13 vaikų. Sūnus tarnavo pas ūkininkus, su kurių vaikais vėliau kartu partizanavo. Juozo Norkaus kūnas gulėjo išniekintas Eržvilko turgavietėje, bet po dienos iš ten paėmė, mat čekistai palaikė užsieniečiu - rado pas jį amerikonišką laikrodį, pistoletą ir palapinę.

 Girčius Petras, kilęs iš Stemplių k. Šilutės r. Turėjo 5 ha žemės. Žuvo Stempliuose 1952 05 24.

 Liočas Aleksandras, g.1913 m. Žuvo 1946 05 25 Kreivių k.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm 

Berželis - Petras Prajara, g.1926 m. Pavasakės k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps. 1945 m. pavasarį įstojo į partizanų gretas, į Bumo būrį. Gegužės 22 d. Dambravos k., Igliškėlių vls., kautynėse su stribais buvo sunkiai sužeistas ir kitą dieną mirė.

Klevas - Kazys Urbonas, g.Dambravos k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps.

1945 m. pavasarį įstojo į partizanų gretas, į Eumo būrį. 1945 05 22 mūšyje su stribais Dambravos k. sužeistas susisprogdino.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-21-1997.pdf

Jurgis Guzas, Juodupės vls., Sodelių k., Nepriklausomos Lietuvos būrio vadas. Mirė 1953 05 23.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Aukštuolis Viktoras, Romo, sl. Smauglys, Don Kichotas, Juozo-Uosio brolis, g. 1924 Martinonių k., Balninkų vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Karpio, Žalgirio būrio, Audros bataliono partizanas. Žuvo 1946 05 23 Berzgainių k., išduotas slėptuvėje Pelėkalnio miške kartu su A. ir J. Džiautais. Palaikai užkasti Žemaitkiemyje. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Džiautas Albinas, Vinco, sl. Rūta, Kęstutis, g. 1922 Žemaitkiemio mstl. Nuo 1945 - B rinktinės Žalgirio būrio, Audros bataliono partizanas. Žuvo 1946 05 23 Berzgainių k., išduotas slėptuvėje Pelėkalnio miške kartu su Jonu-Ereliu ir V. Aukštuoliu-Smaugliu. Palaikai užkasti Žemaitkiemyje. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines.

Džiautas Jonas, Povilo, sl. Vanagas, Erelis, A. Džiauto-Kęstučio pusbrolis, g. 1927 Martnonių k., Balninkų vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Žalgirio būrio, Audros bataliono partizanas. Žuvo 1946 05 23 Berzgainių k., išduotas slėptuvėje Pelėkalnio miške kartu su Albinu-Kęstučiu ir V. Aukštuoliu-Smaugliu. Palaikai užkasti Žemaitkiemyje. 1989 perlaidoti į Ukmergės Dukstynos kapines

Naginė (Noginis) Mikas, g. Darsūniškio k., Kruonio vlsč., DKR partizanas. Žuvo 1945 05 24 Darsūniškio k

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Viename kape Juknėnų kapinėse palaidoti tą pačią dieną žuvę Bronius Bikelis, Pranas Lumpickas ir Povilas Musteikis. Žuvo 1945 05 25.

https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm