Gegužės 9-17 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio vadas Antanas Žilys-Žaibas (E. Smetonos asmeninė kolekcija)

KIRKUS Juozas, Jono-Plienas, gim. 1919 m. Sudeikių k., Traupio vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos Liūto būrio, vėliau Vyčio apygardos Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1949 m. gegužės 9 d. Juodgirio miške, Traupio vls. Palaidotas prie kelio Levaniškis—Baleliai. 

GUOBUŽAS Mykolas, Kazio-Šaulys, gim. 1923m. Gaspariškių k., Vyžuonų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo apie 30 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Aušros būrio partizanas, vėliau Vytauto apygardos vado adjutantas. Žuvo 1948 m. gegužės 14 d. prie Leliūnų mstl.

ŽILYS Antanas, Stasio-Žaibas, gim. 1917 m. Jurgelioniu k., Siesikų vls. Lietuvos kariuomenės leitenantas. Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio vadas. Žuvo 1949 m. gegužės 16 d. prie Dumblių k., Taujėnų  vls. Palaidotas Šilų k. kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Dobilo būrio partizanai, veikę Gelvonų, Čiobiškio ir Upininkų apylinkėse.
Iš kairės: neatpažintas, Juozas Kudelis-Dobilas, Vytautas Žukauskas-Mėnulis ir Juozas Bartusevičius-Medžiotojas..
(Genocido aukų muziejus)

Žilys Antanas-Žaibas gimė 1917 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės apskrities Siesikų valsčiaus Jurgelioniu kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Vyčio apygardos J. Krištaponio būriui. Vėliau buvo paskirtas Žaibo būrio, veikusio Taujėnų, Lėno, Juodgirio miškuose, vadu. Žuvo 1949 m. gegužės 16 d. Varilėnų miške įrengtoje partizanų stovykloje neaiškiomis aplinkybėmis 

Bartusevičius Juozas-Medžiotojas gimė 1920 m. Kauno apskrities Jonavos valsčiaus Varpėnų (kitur Praniuku) kaime. Į partizanų gretas (Didžiosios Kovos apygarda) įstojo 1945 m. rudenį. 1950 m. gegužės 12 d. kartu su bendražygiais V. Macijausku-Zirgeliu ir būrio vadu J. Kudeliu-Dobilu buvo apnuodyti specialiu preparatu Čiobiškio malūnininko P. Serapino ir suimti. 1951 m. sausio 16 d. J. Bartusevi-čius-Medžiotojas nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1951 m. gegužės 17 d. (Vilniuje?)

Kudelis Juozas-Dobilas gimė 1922 m. Ukmergės apskrities Gelvonų valsčiaus Lesčiūnų kaime. 1945 m. gegužę įstojo į brolio Leono Kudelio vadovaujamą Didžiosios Kovos apygardos partizanų būrį. 1946 m., žuvus broliui, perėmė vadovavimą būriui. Veikė Upininkų, Čiobiškio, Gelvonų apylinkėse. 1950 m. gegužės 12 d. kartu su bendražygiais V. Macijausku-Zirgeliu ir J. Bartusevičiumi-Medžiotoju buvo apnuodyti specialiu preparatu Čiobiškio malūnininko P. Serapino ir suimti. 1951 m. sausio 16 d. J. Kudelis-Dobilas nuteistas mirties bausme. Malonės prašymą rašyti atsisakė. Sušaudytas 1951 m. gegužės 17 d. (Vilniuje?)

Lukošius Povilas-Žilvytis gimė 1928 m. Rokiškio apskrities Obelių valsčiuje. 1949 m. birželį įstojo į Vytauto apygardos Lokio rinktinės Laisvės būrį, vadovaujamą J. Dūdėno-Vyno. Žuvo 1953 m. gegužės 17 d. netoli Lukošiūnų kaimo

Macijauskas Vaclovas-Žirgelis gimė 1921 m. Ukmergės apskriti Panoterių valsčiaus Talkudažių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Žalio Velnio būriui. Vėliau kovojo E. Svilo-Slyvos būryje, pa kui perėjo į J. Kudelio-Dobilo vadovaujamą partizanų būrį (Didži sios Kovos apygarda). 1950 m. gegužės 12 d. kartu su būrio vadu J. Kudeliu-Dobilu ir J. Bartusevičiumi-Medžiotoju buvo apnuodyti specialiu preparatu Čiobiškio malūnininko P. Serapino ir suimti 1951 m. sausio 16 d. V. Macijauskas-Žirgelis nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1951 m. gegužės 17 d. (Vilniuje?) 

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Foto: MASTEIKA Vitoldas (Vytautas), Viktoro, g. 1916 Smolenske. Po Pirmojo Pasaulinio karo grįžo į tėvų gimtinę - Padubysį, Čekiškės v. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1946 05 09 Vincentavoje.

LAURYNAITIS Antanas, Jono - Algimantas, g. 1924 Žuveliškių k., Raseinių v. Ūkininkas. Partizanas nuo 1949. Žuvo 1952 05 10 kartu su Marcinkumi - Liepukų Polimų (Sirpiškių)k. Užkasti Raseinių šaltinyje.

MARCINKUS - Liepukas, žuvo 1952 05 10 Polimų (Sirpiškių) k. kartu su A. Laurynaičiu. Užkasti šaltinyje Raseiniuose.

Foto: DAUGNORA Antanas, g. 1921 Tarosuose, Betygalos v. Dirbo tėvų ūkyje. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1946 05 12 gretimame Žemygalos kaime, Riaubų sodyboje.

Foto: PALINAUSKAS Stasys, g. 1926 Raseiniuose, Josvainių v. Žuvo 1946 05 13 mūšyje miške prie Barsukynės, Kėdainių apskr. Kita versija - žuvo 1946 05 08 Ruseinių miške (Dovydavičius). Nukirstą jo galvą stribai ilgai laikė ant grindinio Josvainiuose.

EITUTIS Juozas, Stasio - Jaunutis, g. 1929 08 28 Bruškiuose, Kaltinėnų v., ūkininku šeimoje. Partizanas nuo 1950. Žuvo 1952 05 15. Palaidotas Šilalėje šalia evangelikų kapinių bendrame kape.

Foto: GUDŽIŪNAS Antanas, Prano, g. Akmeniškiuose, Girkalnio v., Raseinių apskr. Ūkininkas. 1941 vienas iš pirmųjų ginklu pasipriešino okupacinei valdžiai. Žuvo 1941 05 16 Kilupiuose, tarp Juodaičių ir Ariogalos, pas gimines Žukauskus (sužeistas -nusišovė).

Iš kairės Zenonas PAULIKAS, Jonas KENTRA, Vytautas ASTRAUSKAS

Foto: PAULIKAS Zenonas - Plunksna, Klajūnas, g. 1928 Pakarčiamyje, Šilalės r. Zootechnikas. Partizanas nuo 1947. Kovojo Žalgirio būryje. Nuo 1949    Šalnos rajono žvalgybos štabo viršininkas. Suimtas Stirbaičiuose 1950 05 07. Buvo teisiamas kartu su P. Trijoniu ir S. Žičkumi. Sušaudytas 1951 05 17

TRIJONIS Pranas, Juozo - Jaunutis, g. 1927 Driežų k., Šilalės v Partizanas nuo 1946. Kovojo Gintaro, Šerno, Drąsučio..., Aušrelės būriuose. Nuo 1949 gegužės mėn. Šalnos rajono štabo viršininkas. 1950 apnuodytas ir suimtas su Z. Pauliku Tauragėje. Nuteistas mirties bausme, Sušaudytas 1951 05 17

Foto: ŽIČKUS Steponas, Petro - Benius, Vasaris, g. 1926 Mozeriškėje, Tauragės r. Dirbo tėvų ūkyje. Partizanas nuo 1948 vasaros. Kovojo Eimučio, vėliau Ryko būryje. Nuo 1949 rudens dirbo Kęstučio apygardos štabe. Buvo štabo viršininko asmeninis sargybinis. Nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1951 05 17.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Kleiza Juozas - Jungas. G. 1918 m. Pačiudiškių k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Geležinio Vilko pulko skyrininkas. Žuvo 1946.05.09 Pačiudiškių k. Perlaidotas į Garliavos kapines.

Lazauskas iš Karklinių. Bagotosios partizanas, vienas iš aštuonių 1945.05.09 žuvusių Bartninkų k. prie Jūrės upės.

Raulinaitis Pranas - Lokys. ?-1948.05.09. Žalgirio rinktinė, 33-ioji kuopa.

Rudzevičius Jonas. G. 1920 m. Lodiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. 1944 m. paimtas į okupantų armiją. Vežamas į frontą, pabėgo ir įstojo į partizanų gretas. Žuvo 1945.05.09 Šulių-Girinių k. Zapyškio vlsč. Palaidotas Braziškių k. kapinėse.

Simanavičius Viktoras. 1945.05.09 prie Jūrės upelio žuvusio Simanavičiaus brolis, tuo pačiu metu žuvęs tėviškėje.

Rudzevičius Stasys. G. 1927 m. Lodiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Pabėgęs iš suėmimo, stojo į partizanų gretas. Žuvo 1945.05.10 Zapyškio miške. Palaidotas Braziūkų kaimo kapinėse.

Stankevičius Vincas - Kapsas, Naktelė. G. 1916 m. Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Buvęs Sasnavos policininkas. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1946.05.10 Karklinių k. Kazlų Rūdos vlsč., išduotas Žemaičio.

Kuzmickas Juozas, Juozo s., - Ąžuolas iš Gudelių k. Simno raj. 1916-1951.05.11. Žuvo prie Santaikos Balkūnų k. Miroslavo vlsč. Kartu žuvo dar 2 partizanai. (Tauro apygardai Miroslavo apylinkės priklausė iki 1946 m.). LDK Kęstučio būrys.

Bacevičius Antanas- Fišeris. G. 1911 m. Būdviečių k. Lukšių vlsč. Puskarininkis. Partizanuose nuo 1945.03.  1945.05.12 Valkų kautynių dalyvis. Po Valkų kautynių iš partizanų pasitraukė. Įsigijo dokumentus ir apsigyveno Šakiuose. 1946.04.09 buvo suimtas. Tardomas primušė tardytoją ir pabėgo, bet buvo nušautas. Jovaro brolis.

Bernotavičius Jonas iš Žagarų k. Šakių vlsč. 1912— 1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

Bernotavičius Juozas. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

Bubilaitis (Bubelaitis, Bubeliūnas) Pranas iš Bališkių k. Lukšių vlsč. 1925-1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

Čereškevičius (Čečeras) Antanas. G. 1919 m. Morkų k. Paežerėlių vlsč. Partizanavo nuo 1944 m. Žuvo 1945.05.12 Valkų kautynėse. Saulio sūnus. Žalgirio rinktinė.

Gerulaitis Antanas nuo Lekėčių. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

Jakštys Antanas. G. 1922 m. Ožkinių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Dalyvavo Valkų mūšyje. Žuvo 1945.05.12 Kerų k. Lukšių vlsč. Jono Naminaičio lauke. Palaidotas Gerdžių k. Lukšių vlsč. Pirmasis žuvęs tų apylinkių partizanas,

Jankauskas Petras - Pavasaris iš Kušliškių k. Kalvarijos vlsč. 1923-1948.05.12. Partizanuose nuo 1945 m. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo Žalių k. Sasnavos vlsč. prie Tomkaus sodybos. Kartu žuvo S. Petraška-Sturmas.

Kasaitis Juozas. Žuvo 1945.05.12. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1944.12.25.

Klimas Viktoras. G. 1925 m. Miliškių k. Lukšių vlsč. Valkų kautynių dalyvis. Manoma, kad žuvo Valkose 1945.05.12.

Kregūnas Antanas. ?-1945.05.12. Žalgirio rinktinė.

Kriaučiūnas Antanas iš Pentiškių k. Griškabūdžio vlsč. 1925-1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje. Partizanuose nuo 1945.04.09.

Latvaitis Bronius. G. 1913 m. Lekėčiuose. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje. Buvo palaidotas Valkose prie mūšio vietos.

Mačiulaitis Petras. G. Bridžių k. Sintautų vlsč. Žuvo Valkų mūšyje 1945.05.12.

Mačiulaitis Pranas - Perlas. Žuvo 1945.05.12. Valkų kautynėse.

Mažeika Antanas. G. 1932 m. Bridžių k. Sintautų vlsč. Šakių apskr. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1945.05.12 Sutkų girioje - didžiajame Valkų mūšyje.

Mockus. Žuvo 1945.05.12 Valkų (Zanavykų) mūšyje.

Mockus Juozas iš Kriūkų k. Paežerėlio vlsč. 1920- 1945.05.12.    Žuvo Valkų kautynėse. Tai buvo pirmasis ir paskutinis jo mūšis.

Mozūraitis Kajetonas. G. 1927 m. Liepkartų k. Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.04. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

Mozūraitis Kajetonas. G. Bizierių k. Šakių raj. 1921—1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

Naujokaitis Vladas. G. 1919 m. Šunkarių k. Lukšių vlsč. Partizanavo 1,5 metų. Žuvo 1945.05.12 prie Bičiūnų. Žalgirio rinktinė.

Paukštys Jonas iš Batiškių k. Lukšių vlsč. 1917-1945.05.12. Partizanuose nuo 1945.04.30. Žuvo Valkų mūšyje.

Petraška (Petruškevičius) Stasys - Šturmas iš Gyviškių k. 1918-1948.05.12. Žuvo prie Varnabūdės girios. Kartu žuvo P. Jankauskas-Pavasaris

Rėčkaitis Pranas. G. 1927 m. Bizierių k. Plokščių vlsč. Žuvo 1945.05.12 Valkų kautynėse. Partizanavo maždaug savaitę.

Rutkus Augustinas iš Lukšių vlsč. Partizanas nuo 1945.04.05. Žuvo 1945.05.12 Valkose.

Ruzgys Antanas. G. 1923 m. Sutkų k. Paežerėlių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo 1945.05.12 Valkų kautynėse.

Sinkus Ignas. Žuvo 1945.05.12 Valkų kautynėse.

Stračkaitis Kazys iš Puniškių k. Paežerėlio vlsč. 1926- 1945.05.12. Žalgirio rinktinė. Žuvo Valkose. Broniaus brolis.

Vaičaitis Juozas - Kėkštas iš Lukšių vlsč. Laučiškių k. 1922-1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje. Vinco brolis.

Vaičaitis Vincas - Vygantas, Eglė. G. 1922 m. Laučiškių k. Lukšių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. rugsėjo. Žuvo 1945.05.12 pas Naujokaitį. Antano Širvaičio, žuvusio 1945.05.12 Valkose, svainis. Juozo brolis.

Verčaitis Juozas (Vincas?). Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje.

Vizgirda Juozas. G. 1929 m. Pentiškių k. Griškabūdžio vlsč. Žuvo 1945.05.12 Valkų mūšyje. Partizanuose nuo 1945.04.09. Žalgirio rinktinė.

Vosylius Jonas, Igno s., - Švogeris iš Griešių k. 1929- 1945.05.12. Žuvo Valkų mūšyje.

Dailidūnaitė Albina iš Mačiūnų k. 1926-1945.05.13. Sužeistą stribai sudegino.

Gailiūnas Gediminas. G. 1918 m. Paluobiuose, Griškabūdžio vlsč. Žuvo 1945.05.13 Liepalotų k. Lukšių vlsč. ties Butkaus sodyba ant Siesarties upelio kranto. Tai pirmasis partizanas, palaidotas Staliorių k. kapinaitėse.

Lapaitis Pranas. G. 1912 m. Raninės k. Paežerėlių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Buvo Valkų stovykloje. Žuvo 1945.05.13 Noreikų k. Paežerėlių vlsč. pas Peleckį. Kartu žuvo J. Lebežinskas. Žalgirio rinktinė.

Lebedžinskas Vincas. G. 1922 m. Puniškių k. Paežerėlių vlsč. Žuvo 1945.05.13 kartu su Pranu Lapaičiu savo sesers Peleckienės namuose.

Morkūnas Antanas - Svirplys, Miškas iš Mačiūnų k. Prienų apskr. 1913-1945.05.13.

Morkūnas Jonas - Akmuo iš Mačiūnų k. 1921- 1945.05.13.

Petruškevičius Antanas, Mykolo s., - Šturmas. 1915- 1947.05.13. Žuvo Sasnavos vlsč. Žaliosios miške.

Snakaitis Pranukas. Būrio vadas. Žuvo Prienų vlsč. 1946.05.13.

Zenkauskas Petras, Prano s., -Pavasaris. Geležinio Vilko rnkt., Vytauto b. Žuvo Sasnavos vlsč. Žalių k. 1947.05.13.

Šalčius Albinas. G. Prienlaukio k. Prienų raj. 1926-1945.05.14. Žuvo Prienlaukio k.

Urbonas Kazys - Šarvas. ?-1948.05.14. Žuvo Abromiškių(?) k. Garliavos vlsč.

Žilinskas Kazys - Šnipas iš Šakių raj. Gudelių k. 1906- 1945.05.14. V. Dranginio būrio partizanas.

Kazla Jonas - Musolinis iš Kazliškių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1919-1946.05.15. Žuvo Tarpiškių miške Veiverių vlsč. Kartu žuvo Č. Vaitkūnas-Kolumbas. Tarnautojas.

Vaitkūnas Česlovas - Kolumbas. G. 1922 m. Tvarkiš-kių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1946.05.15 Kazlų Rūdos miške ties Papilvių k. Vinco brolis.

Alesius Adomas. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. J. Vaišnio-Samsono svainis.

Ažukas Jonas iš Medėnų k. Prienų raj. 1927-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Bartiukaitis Juozas - Vėjas iš Šilavoto vlsč. Žuvo 1950.05.16 Sasnavos vlsč. Varnabūdžio miške.

Bendaravičius Bronius - Voldemaras iš Sūsninkų k. 1924-1945.05.16. Žuvo Sūsninkuose. Pirmoji Sūsninkų grupės auka. Palaidotas Mindauguose.

Brazaitis Vaclovas - Stirna iš Dzūkų k. Lazdijų raj. 1917-1945.05.16. Kulkosvaidininkas. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Bubnys Antanas iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. ?- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Bubnytė Ona - Eglė iš Atesnykėlių k. Simno vlsč. Žuvo 1945.05.16 Kalniškės mūšyje.

Čeponis iš Žnicos k. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945.05.16. Lakūno būrys.

Čižikas Petras-Ąžuolas(?) iš Marinkos k. Krosnos vlsč. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Čižikas Alfonsas - Ąžuolas(?) iš Randiškių k. 1925- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Damijonaitis Justinas iš Stugučių k. Barzdų vlsč. 1920- 1945.05.16. Žuvo Bartninkų k. Kazlų Rūdos vlsč. Palaidotas prie Bagotosios, Kriauniškės k. pamiškėje. Kartu palaidoti ten pat žuvę J. Vaišnora ir K. Pečkys.

Gruzinskas Vitalijus - Beržas iš Giraitės k. Simno vlsč. 1922.02.12-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Kaduškevičius Vacius - Eigulys. ?-1945.05.16. Lakūno būrys. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Karauskas Antanas iš Seimeniškių k. Simno vlsč. 1927(1928)-1945.05.16. Iš kumečių šeimos. Perkūno rinktinė. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Katilius. Buvęs Kalniškės eigulys. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945.05.16.

Klimavičius Julius-Kranklys iš Simno. 1918-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Koknevičius (Kaknevičius) Jonas- Lapas iš Kirsnos k. Rudaminos vlsč. 1918-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Albino brolis.

Kubilius Jonas iš Vartų k. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Kunigonis Pijušas - Berželis. G. 1924 m. Žuvo Kalniškės mūšyje 1945.05.16.

Kurtinys Leonas- Jaunutis iš Jasena vos k. Šilavoto vlsč. 1928-1950.05.16. Žuvo Šilavoto vlsč. Kartu žuvo J. Marčiulaitis-Milžinas.

Lenkauskas Jonas iš Smalnyčios k. 1925-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Leskevičius Vincas - Bajoras iš Rudaminos. Buvęs stribas, perėjęs pas partizanus. 1913-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Levickas Antanas iš Trakiškių k. Kalvarijos vlsč. 1920- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Marčiulaitis Justinas - Milžinas iš Stuomenų k. 1929- 1950.05.16. Žuvo Šilavoto vlsč. kartu su L. Kurtiniu-Jaunučiu. Klemenso, Kosto ir Vito brolis.

Marčiulionis Juozas, Jurgio s., iš Pašventupio k. Prienų apskr. 1893-1947.05.16. Tauro apygarda. Žuvo Vyčių k. Panemunės raj.

Neifaltienė-Griškonytė Albina - Pušelė iš Stebulių (Papartėlių) k. Simno vlsč. 1915(1917)-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Mokytoja.

Neimonas Petras. 1923-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Onuškevičius iš Simno. Žuvo 1945.05.16 Kalniškės mūšyje.

Padimanskas Aleksandras - Šarūnas iš Smalnyčios k. Krosnos vlsč. 1917-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Perkūno rinktinės būrio vadas.

Pajaujis Juozas - Sietynas iš Šarkiškių k. Simno vlsč. Alytaus apskr. 1922-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Gatvėje Simne negulėjo, jį rado vėliau miške negyvą, ten ir palaidojo.

Pavilonis Vitas - Vasaris iš Vytautiškių k. Krosnos vlsč. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Pockevičius Jonas - Ąžuolas. 1924-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Rovaitis Bronius. 1927-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Šulgauskas Kostas- Svogūnas. 1922-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Vaikšnys Juozas - Samsonas iš Krosnos vlsč. Smalnyčios k. 1915-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Vaikšnys Vytautas - Ramonas iš Smalnyčios k. 1919—1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Valka Juozas, Jono s., - Gruodis iš Vytautiškių k. 1922.09.20-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Albino brolis.

Venslauskas Juozas - Alksnis iš Žagariškių k. 1919- 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Vilčinskienė-Būbnytė Onutė - Drebulė. 1916— 1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje. Bubnio sesuo, Vilčinsko žmona.

Voska Antanas - Šarka iš Liepenų k. 1920-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Žukauskas Eduardas - Uosis iš Naujosios Kirsnos k. Rudaminos vlsč. 1924-1945.05.16. Žuvo Kalniškės mūšyje.

Dambrauskas Jeronimas - Ąžuolinis iš Pakrantiškių k. Kalvarijos vlsč. 1922-1945.05.17. Kalniškės mūšio dalyvis. Žuvo dieną po mūšio. Kartu žuvo brolis Tauras.

Dambrauskas Klemensas - Tauras iš Pakrantiškių k. Kalvarijos vlsč. 1926-1945.05.17. Kalniškės mūšio dalyvis. Žuvo kitą dieną po mūšio. Kartu žuvo brolis Ąžuolinis.

Marčiulynas Stasys - Lapinas iš Ringėnų k. Prienų raj. G. 1924 m. Suimtas Vartų k. Prienų raj. pas Žukauską. Sušaudytas 1951.05.17. Kartu suimti ir sušaudyti P. Kleiza-Rytis ir K. Urbanavičius-Žaibas. Geležinio Vilko rinktinė. Meškutės brolis.

Treidaras Stasys, Domo s.,-Pantis. Iš Balbieriškio. Žuvo 1948.05.17(?) Balbieriškio vlsč. Mackų k.

Urbanavičius (Urbonavičius) Kazys - Žaibas iš Prienų raj. Dūmiškės k. 1925-1951.05.17. Geležinio Vilko rinktinės ūkio skyriaus viršininkas. Suimtas Prienų raj. Vartų kaime pas Žukauską. Sušaudytas. Kartu suimti ir sušaudyti S. Marčiulynas-Lapinas ir P. Kleiza-Rytis. Judošiaus brolis.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Petras Mackevičius-Meška, Indinos k., Perkūno b. Ž.1949 05 09.

Povilas Mackevičius-Jurginas, Indinos k., Perkūno b. Ž.1945 05 09.

Vladas Zeliauskas, Petropkos k. Ž.1945 05 09.

Jonas Matuliauskas-Briedis, Kamajų vls., Radžionių k., Šarūno b. Ž.1950 05 10.

Stasys Mikulėnas-Galvydis, Utenos vls., Liūto b. Ž.1946 05 12.

Antanas Vitkūnas, Anykščių vls., Rubikių k., Liūto b. Ž.1946 05 12.

Bronius Žilys, Baukų k. Ž.1951 05 12.

Elena Galvydaitė-Rugiagėlė, Dusetų vls., Antazavės k. Ž.1945 05 13.

Vincas Jėčius, Kupiškio vls., Lizdalaukių k., Zulono b. Ž.1948 05 13.

Balys Likas, Vytenio b. Ž.1948 05 13.

Jonas Baltušis-Trimitas, Pandėlio vls., Buivėnų k., Liudviko b. Ž.1948 05 16

Julius Šukys-Putinas, Rokiškio vls., Raišių k., Gedimino b. Ž.1949 05 16.

Liudvikas Montrimas, Šimonių vls., Dapšių k., Montės b. Ž.1947 05 17.

Antanas Bernatavičius-Šeškas, Laudagalio k. Ž.1947 05 17.

Liudvikas Montrimas, Dapšių k. Ž.1947 05 17.

Antanas Bernatavičius-Šeškas, Troškūnų vls., Laukagalio k., Traidenio b. Ž.1947 05 17.

Antanas Davydėnas-Vanagas, Panemunės vls., Vyžuonos k., Vyžuonos b. Ž.1949 05 17.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Mosteika Vitoldas, Viktoro, g.1916 m. Smolenske. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į tėvų žemę Padubysio k. Čekiškės vls. Partizanas nuo 1944 m. Žuvo 1946 05 09.

Daugnora Antanas, g.1921 m. Tarosų k. Betygalos vls. Iki 1944 m. dirbo tėvų ūkyje. Slapstėsi be ginklo namuose ir pas kaimynus. 1946 05 12 Betygalos stribams siaučiant gretimame Žemygalos kaime, Antaną nušovė Riaubų sodyboje.

Kačiušis Vincas, Kazio, g.1915 m. Balnių k. Žuvo 1948 05 13 Purviškių miške.

Polinauskas Stasys, g.1926 05 08. Žuvo 1946 05 13 mūšyje miške tarp Barsukynės (Kėdainių aps.). Kūną paliko miške, o nukirsta galva ilgai gulėjo Josvainiuose aikštėje.

Eitutis Juozas-Jaunius, g.1930 m. Žuvo 1952 05 15.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Petras ŠIMKUS - Trenksmas. G. Papragių k., Kavarsko vls.

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1949 m. gegužės 9 d. Juodgirio miške. Palaidotas prie kelio Levaniškis-Baleliai.

http://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Jonika, Juozas, ūkininkas (1904-1945-05-10) Ūkininkas buvo įskųstas, nes jo dukra Elena Jonikaitė-Žibu tė buvo partizanė Juozo Ogilbos-Dobilo būryje. Joniką buvo žiauriai kankinamas, deginamas ir nužudytas Jiezno stribyne.

http://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

Gegužės 10 d. per Aukštosios kaimą vežimais važiavę partizanai pateko į NKVD ir stribų slapukų pasalą. Nuo netikėtų šūvių žuvo šeši partizanai: Vitas Matulevičius, Vincas Gruodis, Motiejus Vilkauskas, Klemensas Valenta, Jonas Akelaitis ir Bronius Kubilius.

http://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

Ypač skaudi netektis apygardai buvo jos vado D. Vaitelio-Briedžio, jo pavaduotojo J. Kilijono-Miko ir štabo apsaugos būrio vado A. Šyvio-Šalapkos žuvimas 1948.05.13 Taujėnų valsčiuje prie Juodvisinių kaimo

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-10-1994.pdf

1948 05 12 į savo slėptuvę Antazavės šile pasikvietė paskutiniuosius Bislio būrio partizanus J.Vainauską-Senuką ir Nemunėlį, kuriuos agentas asmeniškai ir sušaudė

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-16-1996.pdf

Katinas - Kazys Viršutis. Gimė 1921 m. Arlaviškių k., Aukštosios Panemunės vls. , Kauno aps. Buvęs Algirdo Juodžio-Vermachto partizanų grupės ryšininkas.

1946 m. birželio mėn. įstojo į partizanų gretas, buvo paskirtas Žiedo kuopos I būrio vadu. Remiantis suimtos partizanų ryšininkės duomenimis, 1947 m. gegužės 16 d. Vyčiaus k., Aukštosios Panemunės vls., partizanų grupė buvo kareivių užpulta. Sunkiai sužeistas Katinas nusišovė. 

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-22-1997.pdf

Foto: Kpt.Kazimieras Antanavičius, Žemaičių apygardos vadas, žuvęs 1947 05 17 Žvirblaičių k. Plungės vls.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

Rudzevičius Jonas, g.1920 m. Lodiškės k., Kazlų Rūdos vls., Marijampolės aps. 1944 m. paimtas į okupantų armiją, iš kurios, vežant į frontą, pabėgo ir įstojo į partizanų gretas. Žuvo 1945 m. gegužės 9 d. Šulių-Girinių k., Zapyškio vls., Kauno aps. Palaidotas Braziūkų kaimo kapinėse.

Rudzevičius Stasys, g.1927 m. Lodiškės k., Kazlų Rūdos vls., Marijampolės aps. Pabėgęs iš suėmimo, stojo į partizanų gretas. Žuvo 1945 m. gegužės 10 d. Zapyškio miško košimo metu. Palaidotas Braziūkų kaimo kapinėse

Adomaitis Antanas nuo Lukšių, Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. gegužės 5 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d.

Bliuvas Vladas, g.1924 m. Uzarų k., Jankų vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. gegužės 1 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d. Gerdžių kaimo miške

 Jakštys Antanas. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d.

 Mikalauskas Pranas. Partizanas nuo 1945 m. balandžio 2 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d.

 Paukštys Jonas iš Batiškių k., Šakių vls. ir aps. Partizanas nuo 1945 m. balandžio 30 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d

Rutkus Augustinas iš Lukšių vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. balandžio 30 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d.

Ruzgys Antanas, g.1923 m. Sutkų k., Paežerėlių vls., Šakių aps.

Partizanas nuo 1945 m. gegužės 1 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d.

Sprindžiūnas Vladas, g.1912 m. Plėgių k., Lukšių vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. balandžio 1 d. Žuvo 1945 m. gegužės 12 d.

Valiukas Aleksas, g.1914 m. Jankų vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. balandžio 25 d. Žuvo gegužės 12 d.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-25-1999.pdf

1947 m. pavasarį mūsų partizanai stovyklavo Pūsčios miškuose prie Skirdo ežero. Buvo gegužės 14 d. Pats alyvų žydėjimas, gegučių kukavimas. Stribas Lazauskas užvedė rusus ir per susišaudymą žuvo Motiejus Treigys-Dofas. Jis žuvo paičioje jaunystėje, tik 22-ų. Kūną nuvežė į Leipalingį ir įmetė į tvartą, nes ant gatvės jau neguldė.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-26-1999.pdf

Bronius Sėjūnas, g.1928 m., nuo 1947 m. bendradarbiavo su Plieno būrio partizanais. 1948 m. įstojo į Plieno būrį, slapyvardis Pavasaris. 1949 m. gegužės 11d. žuvo mūšyje Valų miške.

Stasys Morkūnas, g.1925 m., kartu su broliu Vaclovu 1947 m. įstojo į Plieno būrį. Slapyvardis Vanagas. Buvo padalinio vadas. 1949 m. gegužės 11d. žuvo mūšyje Valų miške

Pranė Svenciskaitė, g.1927 m., iš Birželių k. Nuo 1948 m. pradėjo dalyvauti partizaninėje kovoje Plieno būryje. Slapyvardis Dilgėlė. 1949 m. gegužės 11d. kartu su kitais partizanais žuvo Valų miške. Paskutinį šūvį paskyrė sau.

Misiūnas Pranas-Vytenis, g.1931 m.; partizanavo nuo 1944-1945 m.; ž. 1952 05 11 Šešuolių k. pas gyventoją Čečėtą; spėjama, jog užkastas Pivonijos šile

Paškevičiūtė Pranutė-Dilginėlė, Antano, g.1924 m. Avižienių k.; ž.1949 05 11 Valų miške kartu su S.Morkūnu-Vanagu ir Pavasariu

Apžargevičius - Bronius Zaremba iš Ilčiūnų k., Subačiaus vls. Kęstučio būrio partizanas. Žuvo 1947 m. gegužės 13 d. Andrioniškyje, prie Domo Budreikos namų. Jį išdavė MGB informatorius "Roza", nušovė skrebas J.Sabaliauskas, (žr.127 psl.) Palaidotas Andrioniškio kapinėse

Šeškus - Aloyzas Šimonis iš Beržoniškio k., Anykščių vls. Žuvo 1947 m. gegužės 15 d. Ramuldavos k., Anykščių vls. Palaidotas Andrioniškio kapinėse

Rukša Algirdas-Zubrys, Jono, g.1927 m.; būrio vadas, ž.1948 05 17 Krikštėnų apyl.; spėjama, jog užkastas Pašilėje.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf

Stasys Petronis, Justo, Božių k. partizanas. Žuvo savo namuose 1945 m. gegužės 12 d.

Stanislovui Žukauskui-Lapui skirtas gyvenimo kelias buvo neilgas. 1952 m. gegužės 13 d. Ukmergės saugumiečiai jį nušovė netoli Jonavos, Mimonių k. ir atvežė prie Ukmergės saugumo kartu su dar dviem partizanais.

Balys Likas, partizanas. 1948 05 13 Ožkinių k. užėjo ant pasalos trise. Jo brolis ir Vincas Jėčius žuvo iš karto. Jis mirė nuo žaizdų

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf

Pentukė, Vijūnas-Stasys Teidaras, g.1915 m. Balbieriškyje.

Partizanas nuo 1945 m. Vaidoto kuopos 2-ojo būrio vadas. Žuvo 1948 m. gegužės 17 d. Balbieršgirėje. Išdavė legalizavęsis partizanas Danilevičius.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf

Gumbaragis Mykolas, Kazio, sl. Žiburys, g. 1927 Ramoniškio k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio, 1947 - 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1948 05 11 Valų miške slėptuvėje kartu su S. Morkūnu-Vanagu, M. Sereliu-Granitu, B. Sėjūnu-Pavasariu ir P. Paškevičiūte-Dilginėle.

Morkūnas (Markūnas) Stasys, Jono, sl. Vanagas, Vaclovo-Žento brolis, g. 1925 Valų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - Plieno būrio partizanas, B rinktinės padalinio vadas, 1947 - 3-o bataliono vadas. Poetas, kurdavo eiles laikraščiui „Tėvynė šaukia". Žuvo 1949 05 11 Valų miške slėptuvėje kartu su M. Gumbaragiu-Žiburiu, M. Šereliu-Granitu, B. Sėjūnu-Pavasariu ir P. Paškevičiūte-Dilginėle. 

Paškevičiūtė Pranė (Pranutė), Zofijos, sl. Dilginėlė, Dilgė, g. 1928 Avižienių k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės Plieno būrio ryšininkė, 1947 — 3-o bataliono partizanė. Žuvo 1949 05 11 Valų miške slėptuvėje kartu su M. Gumbaragiu-Žiburiu, M. Šereliu-Granitu, B. Sėjūnu-Pavasariu ir S. Morkūnu-Vanagu

Sėjūnas Bronius, Juozo, sl. Pavasaris, Jono-Gintauto brolis, g. 1928 Valų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1947 - B rinktinės Plieno būrio ryšininkas, 1948 - 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1949 05 11 Valų miške slėptuvėje kartu su M. Gumbaragiu-Žiburiu, M. Šereliu-Granitu, S. Morkūnu-Vanagu ir P. Paškevičiūte-Dilginėle. 

Sventickaitė (Svenciskaitė) Pranė, sl. Dilginėlė, g. 1927 Birželių k., Žemaitkiemio vlsč. B rinktinės ryšininkė. 1948 ištrėmus į Igarkąjos tėvus Paškevičius, tapo partizane. Žuvo 1949 05 11 Valų miške.

Šerelis Mykolas, Juozo, sl. Granitas, Jono-Narūno ir Alfonso brolis, g. 1924 Romaniškių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės, 1947 - 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1949 05 11 Valų miške slėptuvėje kartu su M. Gumbaragiu-Žiburiu, S. Morkūnu-Vanagu, B. Sėjūnu-Pavasariu ir P. Paškevičiūte-Dilginėle. 

Aukštuolis Jonas, Vlado, g. 1926 Daubariškių k., Balninkų vlsč. B rinktinės Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1946 05 13 Daugudžių miškelyje, prie Daubariškių k., kartu su Klemensu, A. ir V. Grigais, J. Stanceliu-Dobilu. Palaikai užkasti Želvos žvyrduobėse. 

Aukštuolis Klemensas, Vlado, g. 1911 Daubariškių k., Giedraičių vlsč. B rinktinės Žaibo būrio partizanas. Žuvo 1946 05 13 Daugudžių miškelyje, prie Daubariškių k., kartu su Jonu, A. ir V. Grigais, J. Stanceliu-Dobilu. Palaikai užkasti Želvos žvyrduobėse.

Grigas (pravarde Galinis) Antanas, Jono, g. 1924 Daubariškių k., Balninkų vlsč. B rinktinės partizanas. Žuvo 1946 05 13 Daugudžių miškelyje prie Daubariškių k. kartu su Vaclovu, J. ir K. Aukštuoliais, J. Stanceliu-Dobilu. Palaikai užkasti Želvos žvyrduobėse.

Grigas Vaclovas, Igno, g. 1920 Daubariškių k., Balninkų vlsč. B rinktinės partizanas. Žuvo 1946 05 13 Daugudžių miškelyje prie Daubariškių k. kartu su Antanu, J. ir K. Aukštuoliais, J. Stanceliu-Dobilu. Palaikai užkasti Želvos žvyrduobėse.

Ivaškevičius Vladas, sl. Gintaras, g. 1925 Piešiškės k., Alantos vlsč. 1944 pabaigoje mobilizuotas į okupacinę kariuomenę, pasibaigus karui demobilizuotas. Partizanų ryšininkas, nuo 1946 - B rinktinės 2-o bataliono 3-os kuopos (Laimučio) partizanas. 1949 kaip partizano artimuosius ištrėmė motiną ir seserį. Žuvo 1950 05 13 prie Meilelės malūno tilto kartu su S. Mikelevičiumi-Bijūnu. Palaikai užkasti Alantoje, 1991 06 perlaidoti į kapines.

Mastauskas Zigmas, Kazio, sl. Gandras, Martyno-Aro, Jono, Bernardo-Dešmo, Onos ir Ievos brolis, g. 1917 Civiškių k., Žaslių vlsč. LK puskarininkis. Nuo 1944 - DKR 1 -o bataliono būrio, 1945 - Svirplionių kuopos ir DKR štabo apsaugos būrio 4-o skyriaus vadas. Žuvo 1945 05 13 prie Pamierio geležinkelio stotelės. Kūnas surastas ir palaidotas Civiškių kapinėse.

Mikelevičius Stasys, Felikso, sl. Bijūnas, Vytauto-Paparčio brolis, g. 1930 Šilinkos k., Alantos vlsč. Nuo 1948 - B rinktinės 2-o bataliono 3-os kuopos (Laimučio) partizanas. Žuvo 1950 05 13 prie Meilelės malūno tilto kartu su V. Ivaškevičiumi-Gintaru. Palaikai užkasti Alantoje, 1991 06 perlaidoti į kapines. 

Stancelis Jonas, Jono, sl. Dobilas, g. 1926 Daubariškių k., Želvos vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Žaibo būrio, 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1946 05 13 Daugudžių miškelyje prie Daubariškių k. kartu su J. ir K. Aukštuoliais, A. ir V. Grigais. Palaikai užkasti Želvos žvyrduobėse.

Arbočienė Perednytė Ona/Antanina, g. 1893 Kapciškių k., gyv. Rusių k., Žaslių vlsč., DKR, A rinktinės partizanų rėmėja, partizanų Bernardo-Liepsniuko ir Jono motina. Žuvo 1946 05 16 savo namuose, nušauta stribų

VACLOVAS MACIJAUSKAS-ŽIRGELIS

Gimė 1919 m. Talkudažių k., Panoterių vlsč. Ukmergės aps. Buvo baigęs tik pradinę mokyklą. Gyveno Astraukoje. Su broliu Pranu 1944 m. lapkričio mėn. įstojo į Žalio Velnio būrį. Vėliau kovojo Slyvos būryje, po to perėjo į Dobilo. Buvo griežtoko būdo, mena liudytojai, neglostydavo parsidavėlių. 1950 05 12. Čiobiškyje buvo apnuodytas malūnininko Petro Serapino. Su juo buvo suimti Dobilas ir Medžiotojas. 1951 01 16 -17 teismas juos nuteisė sušaudyti. Nuosprendis įvykdytas 1951 05 17 (iš saugumo archyvų).

Bartusevičius (dar minimas kaip Bartoševičius, Bertašius, Bartošius) Juozas, sl. Kovas, Medžiotojas, g. 1920 Varpėnų k., Jonavos vlsč. Baigė Jonavos progimnaziją. 1941 paimtas į „liaudies kariuomenę" mokėsi Vilniaus pėstininkų karo mokykloje. Prasidėjus karui iš Pabradės poligono su ginklu pasitraukė. Nuo 1944 slapstėsi namuose. Nuo 1945 10 - A rinktinės 6-o bataliono, P. Lukšio rinktinės Žilvičio kuopos Kardo skyriaus, 1950 - B rinktinės Dobilo būrio partizanas. Suimtas 1950 05 12 Čiobiškyje kartu su Dobilu ir Žirgeliu, apnuodyti ryšininko P. Serapino. Karo tribunolo 1951 01 20 nuteistas mirti ir 05 17 sušaudytas Tuskulėnuose.

Kudelis Juozas, Broniaus, sl. Dobilas, Leono-Bolševiko brolis, g. 1922 04 21 Lesčiūnų k., Gelvonų vlsč., gyv. Siesikų vlsč. 1941 baigė Ukmergės gimnaziją ir mokytojų kursus. 1941-1944 dirbo Pagirių vlsč., Runeikių k. pradinės mokyklos, nuo 09 Pabaisko vlsč., Žūklių pradinėje mokykloje mokytoju. Nuo 1945 05 01 - DKR Bolševiko būrio partizanas, 1946 03 - B rinktinės būrio, bataliono vadas. Suimtas 1950 05 12 Čiobiškio apyl. kartu su Žirgeliu ir Medžiotoju, 1951 01 17 nuteistas mirties bausme ir 05 17 sušaudytas. 194903 ištremti tėvai.

Macijauskas Vaclovas (Vacys), Leono, sl. Žirgelis, Prano-Aitvaro brolis, g. 1919 Talkudažių k., Panoterių vlsč., gyv. Astraukos k., Gelvonų vlsč. Nuo 1944 11 - DKR štabo apsaugos būrio, Slyvos kuopos partizanas, 1945 - būrio vadas, 1946 pradžios - A rinktinės štabo narys, B rinktinės Dobilo būrio partizanas. Suimtas 1950 05 12 Čiobiškyje kartu su Dobilu ir Medžiotoju. 1951 01 17 nuteistas mirti ir 05 17 sušaudytas

Radzevičius Antanas, sl. Lapas. Nuo 1946 - B rinktinės Kerniaus, Zubraus būrio partizanas. Žuvo 1948 05 17/18 Bartkūnų k., Pabaisko vlsč., kartu su A. Rukša-Zubriu ir Šagamoga, patekę į slėpynės pasalą. Spėjama, kad užkastas Pašilėje.

Rukša Algirdas Juozapas, Jono, sl. Zubrys, Zubrus, g. 1927 Širvintose. 1945 08 31 į Permės sr. ištremti tėvas Jonas (g. 1895), motina Marija (g. 1890) ir brolis Vladas. Nuo 1946 02 - B rinktinės Kerniaus būrio partizanas, 1946 09 - būrio vadas. Žuvo 1948 05 17/18 Bartkūnų k., Pabaisko vlsč., kartu su A. Radzevičiumi-Lapu ir Šagamoga, patekę į slėpynės pasalą. Spėjama, kad užkastas Pašilėje.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

BAŠKAUSKAS JUOZAS, Jurgio, g. 1899 m., iš Daugailių vnk., ir vls. 1945 05 11 nušautas.

JAKŠYS MYKOLAS, gimęs Vyžuonų mstl. Nuo sovietų kariuomenės slapstėsi Kubiliūno sodyboj Galinių k., Užpalių vls. Einant pas F.Masiulį, 1945 05 12 pasivijo raiti kareiviai ir nušovė (buvo ginkluotas tik pistoletu). Palaidotas Gaižiūnų k. kapinėse, prie Girbio ežero.

JURELEVlClUS KOSTAS, g,1919m. Galelių (?) k., Vyžuonų vls. Praėjus frontui, partizanavo. 1945 05 12 partizanų grupę enkavedistai užklupo Vyžuonų šile, prie Balčio ežero. Žuvo K.Jurelevičius, Jonas Kvyklys, Bronius Puodžius ir Petras Šileikis. B.Puodžių paliko miške, o kiti buvo numesti Vyžuonų miestelyje ir kažkur užkasti.

NAGELĖ KAZIMIERAS, g.1922 m. Ilčiukų k., Užpalių vls. Nušovė čekistai Gailiešionių k. 1945 05 12 per vyrų gaudynes

ŠILEIKIS PETRAS, g.1901 m. Vyžuonose. 1926-1939 m. tarnavo pasienio policijoje. 1945 02 06 buvo suimtas. Sutiko bendradarbiauti su saugumu, gavo „Vilko” slapyvardį, bet paleistas išėjo į partizanus, buvo būrio vadas. Slapstėsi su J.Kvykliu, K.Jurelevičiumi, B.Puodžiumi. 1945 05 12 visi keturi ir žuvo. Numesti buvo Vyžuonose. Užkasimo vieta nežinoma.

KAZLAUSKAS BALYS - Bijūnas, g.1915 m. Garmuliškio k. 1945 - 1947 m. buvo Kalnų būrio vadas, 1949 - 1951 m. - Audros būrio Organizacinio skyriaus viršininkas. 1951 05 13 bunkeris buvo užtiktas kareivių, ir B.Kazlauskas nusišovė.

MORKŪNAS JUOZAS, g.1903 m. Barkuškių k., Vyžuonų vls. Ūkininkas, turėjo 14 ha žemės. Tarnavo policijoje. 1941 06 13 norėjo ištremti į Sibirą, J.Morkūnas bėgo, buvo peršautas ir paguldytas į ligoninę. Karo metais dirbo savo ūkyje. Paskelbus mobilizaciją, slapstėsi apie namus. 1945 05 13 Medinių k. vienkiemis buvo apsuptas, J.Morkūnas peršautas ir užmuštas šautuvų buožėmis. Palaidotas Antakalnių k. kapinėse.

BRAŽĖNAS ANTANAS, g.1915 m. Antaduobio k., Utenos vls. Žuvo 1945 05 15 čekistams supant apylinkę. Tą dieną žuvo ar 7 vyrai.

SNUKIŠKIS ANTANAS, Antano, g.1917 m. Papiškių k., Utenos vls. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1945 05 15 buvo nušautas.

SNUKIŠKIS JUOZAS, Antano, g.1915 m. Papiškių k., Utenos vls. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1945 05 15 buvo nušautas Papiškių k.

STEIBLYS BRONIUS - Marsas, g.1924 m. Prūsokiškių k., Kuktiškių vls. Partizanas. Slapstėsi apie Skudutiškį. Priklausė Vyčio būriui. Agentas „Satkūnas” išdavė partizanus, ir 1949 05 16 B.Steiblys su J.Vyžintu žuvo.

VYŽINTAS JONAS - Svirplys, g.1925 (?) m. Dusynių (?)k., Vyžuonų vls. Paimtas į sovietų kariuomenę pabėgo. Priklausė Aitvaro partizanų grupei. Žuvo 1949 05 16 su Broniumi Steibliu. Palaidotas Kaniūkų k. kapinėse.

CIBAS JURGIS, Juozo - Laidas, g.1928 m. Vosgėlių k., Utenos vls. Gyveno neturtingai. Partizanaut išėjo 1946 m. Žuvo 1948 05 17 su kažkokiu alantiškiu netoli namų. Užkastas buvo Dauniškio kalnelyje Utenoje. Per klaidą buvo slapta „išvogtas” ir palaidotas Katlėrių k. kapinėse. Sesuo Emilija 1950 m. suimta ir nuteista 10 m. lagerių.

DEGULYS STASYS, Kazio, g.1928 m. Gaspariškio k., Utenos vls. Žemdirbys. Nušautas kareivių 1948 05 17.

KLIBAS JURGIS, Antano - Kadagys, g. 1922 m. Mediniškių k., Daugailių vls. Partizanas. Slapstėsi su Povilu Lukošiūnu - Žilvičiu Antano Maniušio sodyboj, Juknėnų kaime. Pagal agentės Uršulės (S. Vaišnoraitės) pranešimą partizanai buvo užklupti čekistų, ir abu 1953 05 17 žuvo.

LUKOŠIŪNAS POVILAS - Žilvitis, g. 1927 m. Obelių vls. Rokiškio aps. Priklausė Erškėčio būriui. Slapstėsi Gaidžių, Juknėnų apylinkėse. Remdamiesi agentės „Uršulės” (S.Vaišnoraitės) pranešimu, 1953 05 17 čekistai apsupo A.Maniušio sodybą Juknėnų k., ir P.Lukošiūnas bei Jurgis Klibas buvo nušauti.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Didžiulis Kostas (tėvas) g. Ukmergės a. Giedraičių v. Žalvarių k. 1900 1945 05 15 nušovė stribai

http://partizanai.org/failai/html/giedraiciu-partizanai.htm

Žilas-Veida Aleksas, g. 1916m. Linkučių km. Kelmės valsč. Daukanto būrio vadas. Žuvo 1950 05 15 Kražių valsč. Skromblinės km.

http://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm