Juozas Makarevičius (Makaraitis)-Žilvitis

1927 01 06–1949 09 23

Juozas Makarevičius gimė 1927 m. sausio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Panedzingio k. Tarpukariu Makarevičių (Makaravičių) šeima norėjo savo pavardę sulietuvinti ir tapti Makaraičiais.

1945 m. J. Makarevičius tapo Merkio rinktinės Adolfo Ramanausko-Vanago grupės partizanu. Vėliau priklausė Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko būriui. Buvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo narys. Nuo 1946 m. dirbo Dainavos apygardos štabe: buvo atsakingas už ryšius tarp Dainavos ir Tauro apygardų. Tais pačiais 1946 m. Dainavos apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanu tapo ir J. Makarevičiaus brolis Julius Makaravičius (Makaraitis)-Varpas, gimęs 1928 m. gruodžio 8 d.

Žuvo J. Makarevičius-Žilvitis 1949 m. rugsėjo 23 d. Alytaus aps. Kalesninkų miške įrengtoje partizanų slėptuvėje kartu su Tauro apygardos štabo nariu, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įgaliotiniu užsieniui Kazimieru Pypliu-Mažyčiu, Audroniu. Užkasimo vieta neišaiškinta.

Brolis J. Makaravičius (Makaraitis)-Varpas nuo 1948 m. ėjo Dainavos apygardos Geležinio Vilko štabo nario, nuo 1950 m. – rinktinės vado pareigas. Žuvo Julius 1952 m. vasario 25 d. Alytaus r. Daugų apyl. Mieliūnų k. apylinkių Kalesninkų miške bandydamas prasiveržti iš apsupto bunkerio.

1998 m. gegužės 11 d. abiem broliams Juozui Makarevičiui ir Juliui Makaravičiui pripažinti kario savanorio statusai (po mirties).

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanai. 1949 m. vasara. Pirmas iš kairės – Juozas Gegužis-Diemedis, trečias (priekyje) – Bernardas Navickas-Girinis, penktas – Julius Makaravičius-Varpas (kai kuriuose šaltiniuose jis minimas kaip Juozas Makarevičius (Makaraitis)-Žilvitis). Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio grupės partizanai ruošiasi keltis per Nemuną.

Iš kairės: trečias – Julius Makaravičius-Varpas (kai kuriuose šaltiniuose jis minimas kaip Juozas Makarevičius (Makaraitis)-Žilvitis), ketvirtas – Juozas Gegužis-Diemedis, penktas – Bernardas Navickas-Girinis. Iš Genocido aukų muziejaus fondų Trimonienės nuotr., 2009 m.

 

Du kryžiai, koplytėlė ir tipinis atminimo ženklas 1949 m. rugsėjo 23 d. šioje vietoje buvusioje partizanų slėptuvėje nusižudžiusiems Tauro apygardos štabo nariui, LLKS įgaliotiniui užsieniui K. Pypliui-Mažyčiui, Audroniui ir Dainavos apygardos štabo nariui J. Makarevičiui (Makaraičiui)-Žilvičiui atminti. Bendras paminklinės kompozicijos ir vieno iš kryžių su įrašu vaizdas. Alytaus r. Alytaus miškų urėdijos Kalesnykų girininkijos Kalesninkų miško 42 kvart. Pastatytas K. Pyplio sesers Onos Birutės Pyplytės-Vincevičienės rūpesčiu. V. Molienės nuotr., 2004 m.

 

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/09/201409_makarevicius_biogr.pdf