Petras Bartkus

Bartkus Petras (slap. Dargis, Rimgaila, Vargietis, Dainius, Sąžinė, Mažrimas, Žadgaila) 1925 05 30 Pakapurnis (Raseinių vlsč.) 1949 08 13 Užpelkių miškas (Kelmės vlsč.), vienas Lietuvos antisovietinių partizanų vadų. Partizanų majoras (1949), pulkininkas (1997, po mirties). Karys savanoris (1997, po mirties). Partizanų poetas (pasirašinėjo Alkupėno slapyvardžiu).

Veikla

1941–44 studijavo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. 1941 dalyvavo Lietuvos antisovietiniame, nuo 1941 pabaigos antinaciniame pasipriešinime. 1942 rudenį įstojo į Lietuvos laisvės armiją. Vienas pirmųjų Raseinių apskrityje pradėjo telkti antisovietinius partizanus. 1946 vadovavo Žebenkšties rinktinės  štabo organizaciniam skyriui. Vienas Jungtinės Kęstučio apygardos (Kęstučio apygarda) organizatorių, apygardos laikraščio Laisvės varpas  leidybos iniciatorių. Nuo 1946 rudens šios apygardos štabo organizacinio skyriaus, vėliau – štabo viršininkas. Palaikė ryšį tarp Vakarų ir Rytų Lietuvos partizanų vadovybių, vienijo Šiaulių kr. partizanus.

Buvo delegacijos, kuri tarėsi su Tauro apygardos vadovybe dėl visos Lietuvos partizanų vieningos vadovybės, narys. 1948 03 31 įkūrus Prisikėlimo apygardą , 04 01 paskirtas jos vadu. Suformavo apygardos štabą, pertvarkė rinktines, organizavo laikraščio Prisikėlimo ugnis  leidybą. Įkūrus Vakarų Lietuvos sritį , tapo jos vado J. Žemaičio  pavaduotoju. 1948 08 01 iš Prisikėlimo apygardos vado pareigų atleistas ir paskirtas Vieningos laisvės kovos sąjūdžio štabo organizacinio skyriaus viršininku. 1948 11 12 išrinktas Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo sekretoriumi; 1948 pradžioje jam pavesta parengti tarnybinį biuletenį. 1949 02 11–17 dalyvavo partizanų apygardų vadų suvažiavime, buvo išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo sekretoriumi. 1949 08 paskirtas Sąjūdžio Gynybos pajėgų štabo organizacinio skyriaus viršininku. Netrukus žuvo.

Literatūrinis palikimas

1991 išleistas P. Bartkaus poezijos rinkinys Jų akis bučiavo gintarinė žemė: Kovos keliu žengiant.

Apdovanojimai

Laisvės kovos karžygio garbės vardas ir 1 laipsnio Laisvės kovos kryžius su kardais (1950), Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1998, po mirties).

 

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Bonifacas Ulevičius

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Petras-Bartkus-69465

Rekomenduojamos nuorodos:

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201505_bartkus_biogr.pdf

https://partizanai.org/a-petrauskas-tevynei-jo-plake-sirdis