JUBILIEJINIS POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai 1993 sausio 30-31 dienomis surengė jau 25-tąjį politinių studijų savaitgalį. Šeštadienio rytą jį atidarė LFB sambūrio pirmininkas Juozas Pupius, o pirmosioms svarstytoms vadovavo dr. Ričardas Kontrimas. Svarstybų tema: „Vyriausybės pasikeitimas ir tolimesnis politinio ir ekonominio gyvenimo vystymasis Lietuvoje". įžanginę paskaitą, kurioje buvo padaryta platesnė dabarties Lietuvos gyvenimo analizė, skaitė buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarytos pirmininko pavaduotojas ir valstybinės komisijos deryboms su Rusija delegacijos pirmininkas ambasadorius Česlovas Stankevičius. (Jo paskaita buvo išspaudinta praeitame Į laisvę numeryje). Kiti svarstybų dalyviai: Jadvyga Bieliauskienė, Milda Lenkauskienė, dr. Emanuelis Jarašūnas, Amandas Ragauskas ir Juozas Kojelis.

Antrojo tos dienos simpoziumo temą „Kritikuoti, ar padėti?" svarstė Violeta Gedgaudienė, Angelė Nelsienė, Zita Rahbar, dr. Zigmas Brinkis ir Edmundas Kulikauskas. Vadovavo Vytautas Vidugiris. Vakare LFB sambūrio valdyba suruošė priėmimą svečiams iš Lietuvos — Jadvygai Bieliauskienei ir Česlovui Stankevičiui — programos atlikėjams, svečiams ir sambūrio nariams.

Sekmadienį šv. mišios buvo atnašaujamos kovotojų dėl Lietuvos laisvės ir mirusių Los Angeles Fronto bičiulių intencija. Jų metu buvo prisiminti ir jau mirę kitų ideologinių srovių žmonės kaip prof. Stasys Žymantas, dr. Petras Pamataitis ir dr. Juozas Jurkūnas, visada nuoširdžiai dalyvavę politinių savaitgalių programose. Po mišių Šv. Kazimiero parapijos salėje ambasadorius Česlovas Stankevičius skaitė paskaitą „Lietuvos derybos su Rusijos federacija". (Ši paskaita buvo išspaudinta Draugo dienraštyje). Pokalbiui po paskaitos vadovavo dr. Z. Brinkis. Užbaigiamąjį žodį su išvadinėmis užuominomis tarė J. Kojelis.

Pagrindinės dvi Česlovo Stankevičiaus paskaitos buvo išspausdintos Į laisvę (Nr. 115) ir Drauge (Nr. 28 & 35). Čia spausdiname antrojo studijų simpoziumo „Kritikuoti, ar padėti?" trijų dalyvių — dr. Z. Brinkio, V. Gedgaudienės ir A. Nelsienės — pasisakymų sutrauktas mintis, kurių tekstams antraštėlės uždėtos redaktoriaus, ir užbaigiamąjį J. Kojelio žodį.

1993 politinių studijų savaitgalio programos dalyviai, iš k. sėdi: J. Bieliauskienė, B. Brazdžionis, M. Lenkauskienė, A. Nelsienė, J. Kojelis, stoviR. Kontrimas, Z. Brinkis, E. Kulikauskas, Z. Rahbar, č. Stankevičius, V. Gedgaudienė, V. Vidugiris ir J. Pupius. Nuotr. E. Arbo.