REIKŠMINGOS SUKAKTYS

Liūdną 50-ties metų sukaktį nuo pirmųjų masinių tautos deportacijų į Gulago kalėjimus (1941 birželio 14-15) prašviesina už savaitės prasidėjęs ryžtingas tautos sukilimas ir Laikinosios vyriausybės darbai Lietuvos suverenumui atstatyti. 1941 sukilimas nepaskendo istorijos tėkmėje, jo dvasia išliko gyva ir daugelį metų okupanto pavergtoje, ir šiuo metu drąsiai į laisvę bežengiančioje tautoje, ir po pasaulį išblaškytoje tautos dalyje. Tai buvo tautos proveržis į laisvę, nuplovęs aną gėdingą neryžtingumą, sutrukdžiusi pasipriešinti dar 1940 metais, kai sovietų tankai užgniaužė nepriklausomos Lietuvos valstybę.

Profesorius Stasys Šalkauskis dar 192S metais rašė: ,,Heroiška kova už išorinę tautos nepriklausomybę ir vidaus laisvę yra būtina tautos gyvavimo sąlyga ". 1941 metų sukilimas buvo heroiškas, subrandinęs tolimesnį tautos pasipriešinimą tiek partizanų heroinėse kovose, tiek ir tyliosios rezistencijos metais ir atvedęs tautą iki 1990 metų Kovo Vienuoliktosios.

Šiemet prisimename ir kitas sukaktis — ypač reikšmingas mūsų Lietuvių Fronto bičiulių sąjūdžiui:

— Prieš 50 metų, 1941 rugsėjo pabaigoje pogrindyje buvo pradėtas organizuoti rezistencinis Lietuvių Fronto sąjūdis su politiniais ir kariniais sektoriais. Prieš 40 metų jau tremtyje gyvenančių LF narių iniciatyva 1951 metais buvo suorganizuotas Lietuvių Fronto bičiulių sąjūdis su plačiais rezistenciniais užsimojimais. Prieš 30 metų — 1961 savo veiklą pradėjo I Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti. Šio fondo tikslas buvo ir tebėra leisti ir remti Lietuvai labiausiai reikalingus veikalus. Savo 30 metų išvakarėse l Laisvę Fondas, jaunų entuziastų padedamas, atidarė savo filialą Lietuvoje.

Šių metu Į laisvę numeriuose bus stengiamasi tas sukaktis plačiau paminėti, žinoma, neužmirštant ir dabartinių problemų.

j. b.