JAV VYRIAUSYBĖ PAGERBIA DR. V. A. DAMBRAVĄ

JAV vyriausybė pagerbė PLB valdybos vicepirmininką ir Baltų Unijos pirmininką Venezueloje dr. Vytautą Antaną Dambravą padėkos ir įvertinimo žymeniu — diplomu už „įžvalgias analizes užsienio reikalus liečiančiais klausimais Venezuelos spaudoje ir už nuolatinį ir tiesų gynimą laisvės, demokratijos ir žmogaus teisių".

Amerikos ambasadorius Otto Reich savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kad JAV ambasada yra laiminga, turėdama šiame krašte asmenį, buvusį Amerikos diplomatą, padariusį labai svarbų įnašą savo gabumais ir patirtimi. Jis sakė pagerbiąs asmenį, kurio linija visais laikais ir visomis sąlygomis buvo aiški ir tiesi. Specialiai atspausdintas padėkos ir įvertinimo diplomas buvo pasirašytas prezidento Busho paskirto Jungtinių Valstybių Informacijos agentūros direktoriaus Bruce S. Gelb.

Iškilmingas aktas vyko ambasadoriaus Otto Reich rezidencijoje, JAV Nepriklausomybės šventės proga sukviestame priėmime, kuriame dalyvavo arti tūkstančio svečių, jų tarpe Venezuelos prezidentas Carlos Andrės Perez, buvęs prezidentas dr. Rafael Caldera, vyriausybės ir parlamento nariai.

JAV ambasadorius Venecueloje Otto Reich, antras iš kairės, įteikė žymenį dr. V. Dambravai. Kairėje ponia Reich, vidury dr. V. Dambrava, toliau U. Dambravienė, G. Farmer.