KNYGOS IR LEIDINIAI

ŠIMTAS METŲ „VARPUI” (1889—1989)

Didžiulis 264 psl. Varpo žurnalo 24 nr. atžymi šią reikšmingą lietuviškosios spaudos gyvenime sukaktį. Varpo puslapiuose per visą šimtmetį atsispindėjo vis naujai iškylančios lietuvių tautos, valstybės bei visuomenės problemos.

Jei anais laikais, minėdamas Varpo dešimtmetį dr. Vincas Kudirka rašė: ,,Kiek per tą dešimtmetį nuplaukė Nemunu vandens, kiek atsidūsėjimų iš lietuvių krūtinių atsiliepė kalėjimuose, kiek mūsų dorų vyrų pavirto į minkšta-duonius!..'', tai dabar redaktorius Antanas Kučys rašo: ,,... O dabar jau ir šimtas metų! Kilome ir kritome, džiaugėmės savo darbo vaisiais ir savo akimis matėme jų naikinimą. Patyrėme laisvės palaimą ir žiauriausios priespaudos metus. Nepaženklintais kapais nuklojome Sibiro tundras ir savo žemės miškus bei laukus. Kokie buvo laikai, taip į juos atsiliepė ir Varpas, bet vis ragindamas siekti tų pačių idealų..."

Numeris įdomus ir vertingas straipsniais, nesustingusiais vien tik savosios istorijos prisiminimuose, bet liečiančiais ir nagrinėjančiais dabartines politines problemas, žvelgiančiais į ateities Lietuvą. Straipsnių autorių tarpe sutelkti įvairių pažiūrų asmenys. Tai redaktoriaus nuopelnas, suteikiant žurnalui platesnę bazę, kuri ypač šiam sukaktuviniam numeriui tinka.

VARPAS, Nr. 24,1989. Redaktorius: Antanas Kučys; administratorė: Elena Rūkienė. Leidžia Varpininkų filisterių draugija.

VIS DAR TEBEJAUDINA?

TĖVYNĖS SARGAS, 1989 Nr. 1(71). Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, administruoja Adomas Viliušis.

Šiame numeryje spausdinami lietuvių ir svetimų autorių straipsniai, kaip įprasta Tėvynės Sarge, daugiausia liečia istorinius įvykius bei filosofinius-politinius klausimus. Tęsiama A. Gražiūno Krikščioniškosios demokratijos Lietuvoje istorija.

Gal įdomiausia buvo rasti šiame TS numeryje išspausdintą prof. Antano Maceinos laišką prelatui Mykolui Krupavičiui, rašytą 1948 metais. Laiške rašoma tuo metu labai aktualia tema, jaudinusia tiek vyresniuosius, tiek ir jaunesniuosius krikščioniškosios pasaulėžiūros žmones: nepasaulėžiūrinės politikos ir katalikų sparno skilimo klausimais. Laiškas turbūt buvo rastas prel. Krupavičiaus archyvuose. Jame prof. Maceina gana įdomiai, išsamiai ir taktiškai nagrinėja atsiradusios katalikų tarpe trinties priežastis, labai palankiai atsiliepdamas apie prel. Krupavičių, įvertindamas jo nuomonę ir darbus, bet pakritikuodamas kitus ano meto Lietuvių krikščionių demokratų konservatyviškesnius veikėjus ir siūlydamas papildyti LKD programą naujomis idėjomis.

Visa tai vyko prieš 41 metus, ir tai yra vertinga ir įdomi medžiaga istorikams. Tiktai tuolaikinio minčių pasikeitimo nebereikėtų dabar iš praeities bekelti naujoms diskusijoms ir, kas svarbiausia, nereikėtų jo pritaikyti dabarčiai. Tačiau atrodo, kad šio Maceinos laiško mintys dar ir dabar tebeaudrina nepasirašiusį komentatorių (galima spėti, kad tai yra pats TS redaktorius). Gana ilguose savo komentaruose jis pernelyg subjektyviai kritikuoja Maceinos laiško mintis. Bet to neužtenka: jis dar ir šiandien tebeieško tų „baisiųjų frontininkų", kurie anais laikais siekė ir net dabar, po 41 metų, tebesiekia perimti LKD vadovavimą į savo rankas. Rašoma: „Tikroji (skilimo) priežastis yra vadovavimas. Jei Liet. Frontui bus visa palenkta, gal ir vienybė atsiras". Tokiems komentarams komentarų nebereikia.

Tik būtų įdomu sužinoti, ką atsakė prel. Krupavičius į šį Maceinos laišką? Reikia manyti, kad kas nors jo atsakymą turi.

Danutė Brazytė-Bindokienė, LIETU-VIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI-VIJOJE. Kietais viršeliais, 362 psl. knygoje autorė lietuvių ir anglų kalbomis rašo apie lietuvių tradicijas bei papročius. Knyga naudinga kaip vadovėlis ir kaip įdomus pasiskaitymas. Naudinga dovana jaunimui ir ypač kalbantiems angliškai. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Kaina 12 dol.

Kazys Pabedinskas, NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. Nepaprastai įdomi, lengvai skaitoma, bet istorinėmis žiniomis ir giliomis įžvalgomis vertinga knyga. Ją platina Lietuviškos knygos klubas, 438 psl., kaina 10 dol.

Ričardas Mikutavičius,KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ. Poezija do-nelaitine tema, skirta Kristijono Donelaičio 275 metų gimimo sukakčiai. Šio Lietuvoje gyvenančio poeto knygą išleido Ateities literatūros fondas. Knyga 63 psl., kaina 5 dol.

Juozas Daumantas, FIGHTERS FOR FREEDOM. Tai antroji Daumanto Partizanų anglų kalboje laida (279 psl.) su vertingais papildymais ir dr. A. Damušio baigiamuoju straipsniu, palyginančiu lietuvių partizanų ir afganistaniečių kovas dėl laisvės. Knygą išleido 1989 Kanados lietuvių komitetas žmogaus teisėms ginti (1011 College St. W., Toronto, Ont. M6H 1A8, Canada). Kaina 10 dol. Angliškai kalbantiems skaitytojams knygos vertę būtų padidinę kieti viršeliai ir įdomesnis apipavidalinimas.

Bernardas Brazdžionis, PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS. 1986 m. JAV LB literatūros premiją laimėjęs poezijos rinkinys, šią Bernardo Brazdžionio poezijos knygą 1989 m. išleido Lietuvių Dienų leidykla Los Angeles. Kieti viršeliai. Aplankas ir vinjetės P. Jurkaus, 191 psl.

Stasys Maziliauskas, LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN, istorinė apžvalga. 1989 metais išleido Amberland Publishing Co. ir Lituanistikos tyrimų ir studijų centras. Knyga 311 psl., kaina nepažymėta, platinama Lietuviškos knygos klubo.

Bronys Raila, KRYŽKELĖS. Ketvirtas autoriaus radijo prakalbų į Lietuvą rinkinys. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1989 metais. Viršelis dail. O. Virkau, 480 psl., kaina 10 dol.


Šio numerio kaina 3.50 dol.