VISIEMS IŠEIVIJOS LIETUVIAMS

Lieuvoje speciali komisija, veikianti prie Lietuvos Mokslų Akademijos, renka duomenis apie Sibiro tremtyje, kalėjimuose ir lageriuose be kaltės atsidūriusius Lietuvos gyventojus ir apie tuos, kurie tame genocido pragare mirė ar buvo nužudyti. Renkami duomenys ir apie tų nusikaltimų vykdytojus. Sudaryta komisija tiems nusikaltimams tirti jau iškėlė eilę baudžiamųjų bylų.

Žinantieji išeivijoje apie išvežtuosius, tremtinius ir žuvusius prašomi atsakyti sekančius klausimus:

Nukentėjusio pavardė, vardas; gimimo data ir vieta; socialinė padėtis iki arešto ar trėmimo; kur ir kada suimtas, ištremtas; ištrėmimo ar įkalinimo vietos; ar palaikė ryšius su Lietuva; ar grįžo ir kada Lietuvon; trukdymai grįžimui ir apsigyvenimui; mirimo data ir vieta; jei rehabilituotas, kada; kitos žinios. Laiškus su šiais atsakymais siųsti: Dr. Mečys Laurinkus, MA Sociologijos ir teisės institutas, 232600 Vilnius, Mičiurino g. 1/46, arba Vytautas Skuodis, Lithuanian Research and Studies Center, 56th St. and Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Siunčiant laiškus į Lietuvą, jų kopijas prašoma prisiųsti ir p. Skuodžiui į Lituanistikos tyrimų ir Studijų centrą.